Hlavné menu

Konanie o nároku

Na konanie o nároku na príspevok sa vzťahujú všeobecné predpisy o správnom konaní okrem §18 ods. 3, §33 ods. 2, §60, §61 až §68 zákona o správnom konaní, ak tento zákon neustanovuje inak.

Odvolanie proti rozhodnutiu o odňatí príspevku a proti rozhodnutiu o zastavení výplaty príspevku nemá odkladný účinok.

 
 

Partners

ESF Portál voľných pracovných miest Stránky rodovej rovnosti, rovnosti príležitosti a postavenie žien logo skrátená práca EURES odkaz na www.detstvobeznasilia.gov.sk