Hlavné menu

Opakovaný príspevok náhradnému rodičovi

Opakovaný príspevok náhradnému rodičovi slúži na podporu osobnej starostlivosti o dieťa, ktoré má náhradný rodič zverené do náhradnej starostlivosti.

Oprávnená osoba na opakovaný príspevok náhradnému rodičovi je náhradný rodič.

Ak je dieťa zverené do náhradnej starostlivosti manželom, nárok na opakovaný príspevok náhradnému rodičovi si môže uplatniť len jeden z nich.

Nárok na opakovaný príspevok náhradnému rodičovi má náhradný rodič, ak:

 • mu bolo zverené dieťa do náhradnej starostlivosti (zverenie maloletého dieťaťa do osobnej starostlivosti inej fyzickej osoby než rodiča, pestúnska starostlivosť, poručníctvo, ak sa poručník osobne stará o dieťa, ktorého rodičia nie sú plnoletí),
 • sa začal osobne starať aspoň o jedno zverené dieťa,
 • má trvalý pobyt na území Slovenskej republiky,
 • nevykonáva náhradnú starostlivosť v zariadení pestúnskej starostlivosti.


Nárok na opakovaný príspevok náhradnému rodičovi nevzniká, ak:

 • náhradný rodič alebo manžel náhradného rodiča má pri osobnej starostlivosti o zverené dieťa nárok na materské alebo nárok na obdobnú dávku ako materské v cudzine. To neplatí, ak náhradnému rodičovi boli do náhradnej starostlivosti ( zverenie dieťaťa do osobnej starostlivosti inej fyzickej osoby než rodiča, pestúnska starostlivosť, poručníctvo) zverené deti, ktoré sú súrodenci, 
 • náhradnému rodičovi alebo manželovi náhradného rodiča sa pri starostlivosti o zverené dieťa poskytuje rodičovský príspevok alebo dávka toho istého druhu v cudzine, to neplatí, ak náhradnému rodičovi boli do náhradnej starostlivosti (  zverenie dieťaťa do osobnej starostlivosti inej fyzickej osoby než rodiča, pestúnska starostlivosť, poručníctvo) zverené deti, ktoré sú súrodenci, alebo 
 • dieťa zverené do náhradnej starostlivosti (osobná starostlivosť inej fyzickej osoby ako rodiča, pestúnska starostlivosť, poručníctvo, dočasné zverenie dieťaťa do starostlivosti osoby, ktorá má záujem stať sa pestúnom) je jeho príbuzným v priamom rade.

 

Oprávnená osoba si uplatňuje nárok na príspevok podaním písomnej žiadosti na úrade práce, sociálnych vecí a rodiny. Nárok na príspevok si oprávnená osoba môže uplatniť aj žiadosťou podanou elektronickými prostriedkami a podpísanou zaručeným elektronickým podpisom oprávnenej osoby.

Na spracovanie osobných údajov náhradného rodiča a zvereného dieťaťa sa nevyžaduje ich súhlas.

Tlačivo žiadosti je k dispozícii na úradoch práce, sociálnych vecí a rodiny alebo si ho môžete vytlačiť tu.

Na konanie o nároku na príspevok sa vzťahujú všeobecné predpisy o správnom konaní okrem § 18 ods. 3, § 33 ods. 2, § 60, § 61 až § 68 zákona o správnom konaní, ak tento zákon neustanovuje inak.

O priznaní a zvýšení príspevku sa nevyhotovuje písomné rozhodnutie. 

Odvolanie proti rozhodnutiu o odňatí príspevku, proti rozhodnutiu o znížení príspevku a proti rozhodnutiu o zastavení výplaty príspevku nemá odkladný účinok.

Opakovaný príspevok náhradnému rodičovi je vo výške 1,95-násobku sumy životného minima pre nezaopatrené dieťa mesačne.

Opakovaný príspevok náhradnému rodičovi sa zvyšuje o:

 • 0,975-násobok sumy životného minima pre nezaopatrené dieťa mesačne, ak sa náhradný rodič stará o dve deti, ktoré sú súrodenci,
 • 1,95-násobok sumy životného minima pre nezaopatrené dieťa mesačne, ak sa náhradný rodič stará o tri deti, ktoré sú súrodenci,
 • 2,925-násobok sumy životného minima pre nezaopatrené dieťa mesačne, ak sa náhradný rodič stará o štyri deti, ktoré sú súrodenci,
 • 3,9-násobok sumy životného minima pre nezaopatrené dieťa mesačne, ak sa náhradný rodič stará o päť detí, ktoré sú súrodenci,
 • 4,875-násobok sumy životného minima pre nezaopatrené dieťa mesačne, ak sa náhradný rodič stará o šesť detí, ktoré sú súrodenci,
 • 5,85-násobok sumy životného minima pre nezaopatrené dieťa mesačne, ak sa náhradný rodič stará o sedem detí alebo viac detí, ktoré sú súrodenci.

Táto zvýšená suma sa poskytuje aj vtedy, ak  náhradnému rodičovi  nevznikol nárok na opakovaný príspevok náhradnému rodičovi z dôvodu poberania materského alebo rodičovského príspevku pri starostlivosti o zverené dieťa.

Podmienky vyplácania príspevku: 

 • príspevok vypláca úrad práce, sociálnych vecí a rodiny,
 • vypláca sa mesačne pozadu, a to najneskôr do konca kalendárneho mesiaca nasledujúceho po kalendárnom mesiaci, v ktorom si oprávnená osoba uplatnila nárok na tento príspevok,
 • vypláca sa za celý kalendárny mesiac, aj keď podmienky nároku na tento príspevok boli splnené len za časť kalendárneho mesiaca,
 • poukazuje sa na účet v banke alebo v pobočke zahraničnej banky alebo na žiadosť oprávnenej osoby sa vyplatí príspevok v hotovosti,
 • príspevok sa nevypláca do cudziny.

V prípade pobytu zvereného dieťaťa alebo náhradného rodiča v cudzine dohodne oprávnená osoba s platiteľom spôsob poukazovania príspevku.

Ak vzniknú dôvodné pochybnosti, či oprávnená osoba spĺňa podmienky nároku na príspevok a na jeho výplatu, úrad práce, sociálnych vecí a rodiny rozhodne o zastavení výplaty príspevku od prvého dňa kalendárneho mesiaca nasledujúceho po kalendárnom mesiaci, za ktorý sa tento príspevok už vyplatil.

Ak oprávnená osoba preukáže, že zanikli dôvodné pochybnosti, pre ktoré mu bola jeho výplata zastavená, úrad rozhodne o obnovení výplaty príspevku. Platiteľ obnoví výplatu od prvého dňa kalendárneho mesiaca nasledujúceho po kalendárnom mesiaci, v ktorom zanikli dôvody na zastavenie jeho výplaty.

Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny doplatí príspevok za obdobie zastavenia jeho výplaty, ak podmienky nároku na príspevok boli splnené počas tohto obdobia.

Oprávnená osoba je povinná preukázať splnenie podmienok nároku na príspevok a na jeho výplatu a do ôsmich dní písomne oznámiť príslušnému úradu práce, sociálnych vecí a rodiny zmeny, ktoré majú vplyv na nárok, výšku a výplatu príspevku.

Nárok na príspevok za kalendárny mesiac zaniká uplynutím jedného roka od posledného dňa kalendárneho mesiaca, za ktorý patril.

Nárok na príspevok zaniká smrťou oprávnenej osoby.

Orgány štátnej správy, obce, poskytovatelia zdravotnej starostlivosti, školy, školské zariadenia a ďalšie právnické osoby a fyzické osoby sú povinné spolupracovať s úradmi práce, sociálnych vecí a rodiny a na ich žiadosť podávať informácie a oznámenia vo veci nároku na príspevok, na jeho výšku a výplatu v rozsahu svojej pôsobnosti.

 
 

Partners

ESF Portál voľných pracovných miest Stránky rodovej rovnosti, rovnosti príležitosti a postavenie žien logo skrátená práca EURES odkaz na www.detstvobeznasilia.gov.sk