Hlavné menu

Podmienky nároku

Nárok na opakovaný príspevok náhradnému rodičovi má náhradný rodič, ak:

  • mu bolo zverené dieťa do náhradnej starostlivosti (zverenie maloletého dieťaťa do osobnej starostlivosti inej fyzickej osoby než rodiča, pestúnska starostlivosť, poručníctvo, ak sa poručník osobne stará o dieťa, ktorého rodičia nie sú plnoletí),
  • sa začal osobne starať aspoň o jedno zverené dieťa,
  • má trvalý pobyt na území Slovenskej republiky,
  • nevykonáva náhradnú starostlivosť v zariadení pestúnskej starostlivosti.


Nárok na opakovaný príspevok náhradnému rodičovi nevzniká , ak:

  • náhradný rodič alebo manžel náhradného rodiča má pri osobnej starostlivosti o zverené dieťa nárok na materské alebo nárok na obdobnú dávku ako materské v cudzine. To neplatí, ak náhradnému rodičovi boli do náhradnej starostlivosti ( zverenie dieťaťa do osobnej starostlivosti inej fyzickej osoby než rodiča, pestúnska starostlivosť, poručníctvo) zverené deti, ktoré sú súrodenci,
  • náhradnému rodičovi alebo manželovi náhradného rodiča sa pri starostlivosti o zverené dieťa poskytuje rodičovský príspevok alebo dávka toho istého druhu v cudzine, to neplatí, ak náhradnému rodičovi boli do náhradnej starostlivosti ( zverenie dieťaťa do osobnej starostlivosti inej fyzickej osoby než rodiča, pestúnska starostlivosť, poručníctvo) zverené deti, ktoré sú súrodenci, alebo
  • dieťa zverené do náhradnej starostlivosti (osobná starostlivosť inej fyzickej osoby ako rodiča, pestúnska starostlivosť, poručníctvo, dočasné zverenie dieťaťa do starostlivosti osoby, ktorá má záujem stať sa pestúnom) je jeho príbuzným v priamom rade.

 
 

Partners

ESF Portál voľných pracovných miest Stránky rodovej rovnosti, rovnosti príležitosti a postavenie žien logo skrátená práca EURES odkaz na www.detstvobeznasilia.gov.sk