Hlavné menu

Príspevok na vzdelávanie pre náhradného rodiča

Príspevok na vzdelávanie je určený na podporu celoživotného vzdelávania náhradného rodiča zameraného na doplnenie, obnovenie, rozšírenie alebo prehĺbenie poznatkov o potrebách dieťaťa a o právach dieťaťa, poznatkov alebo zručností v oblasti starostlivosti o dieťa alebo v oblasti riešenia záťažových situácií v rodine a ďalších poznatkov a zručností potrebných na zlepšenie kvality starostlivosti o dieťa.


Oprávnená osoba na príspevok na vzdelávanie je náhradný rodič.

Ak je dieťa zverené do náhradnej starostlivosti manželom, nárok na príspevok na vzdelávanie si môže uplatniť každý z manželov / môžu uplatniť obaja manželia.

Nárok na príspevok na vzdelávanie má náhradný rodič:

  • ktorému bolo zverené dieťa do náhradnej starostlivosti (zverenie maloletého dieťaťa do osobnej starostlivosti inej fyzickej osoby než rodiča, pestúnska starostlivosť, poručníctvo, ak sa poručník osobne stará o dieťa, to neplatí, ak sa poručník osobne stará o dieťa, ktorého rodičia nie sú plnoletí),
  • preukáže úhradu nákladov vynaložených na absolvovaný vzdelávací program ďalšieho vzdelávania, ktorý je svojím obsahom  zameraný na podporu celoživotného vzdelávania náhradného rodiča zameraného na doplnenie, obnovenie, rozšírenie alebo prehĺbenie poznatkov o potrebách dieťaťa a o právach dieťaťa, poznatkov alebo zručností v oblasti starostlivosti o dieťa alebo v oblasti riešenia záťažových situácií v rodine a ďalších poznatkov a zručností potrebných na zlepšenie kvality starostlivosti o dieťa.

Oprávnená osoba si uplatňuje nárok na príspevok podaním písomnej žiadosti na úrade práce, sociálnych vecí a rodiny. Nárok na príspevok si oprávnená osoba môže uplatniť aj žiadosťou podanou elektronickými prostriedkami a podpísanou kvalifikovaným elektronickým podpisom oprávnenej osoby.

Oprávnenú osobu, ktorá je maloletá, zastupuje v konaní o nároku na príspevok, náhradný rodič. Na spracovanie osobných údajov náhradného rodiča a zvereného dieťaťa sa nevyžaduje ich súhlas.

Tlačivo žiadosti je k dispozícii na úradoch práce, sociálnych vecí a rodiny alebo si ho  môžete vytlačiť tu.

Na konanie o nároku na príspevok sa vzťahujú všeobecné predpisy o správnom konaní okrem § 18 ods. 3, § 33 ods. 2, § 60, § 61 až § 68 zákona o správnom konaní, ak tento zákon neustanovuje inak.

Odvolanie proti rozhodnutiu o odňatí príspevku, o znížení príspevku a proti rozhodnutiu o zastavení výplaty príspevku nemá odkladný účinok.

Príspevok na vzdelávanie je vo výške preukázanej úhrady nákladov vynaložených na absolvovaný vzdelávací program ďalšieho vzdelávania, ktorý je svojím obsahom zameraný na podporu celoživotného vzdelávania náhradného rodiča zameraného na doplnenie, obnovenie, rozšírenie alebo prehĺbenie poznatkov o potrebách dieťaťa a o právach dieťaťa, poznatkov alebo zručností v oblasti starostlivosti o dieťa alebo v oblasti riešenia záťažových situácií v rodine a ďalších poznatkov a zručností potrebných na zlepšenie kvality starostlivosti o dieťa (na vyššie uvedené činnosti) najviac 100 eur v kalendárnom roku.

Podmienky vyplácania príspevku:

  • príspevok vypláca úrad práce, sociálnych vecí a rodiny,
  • vypláca sa najneskôr do konca kalendárneho mesiaca, ktorý nasleduje po kalendárnom mesiaci, v ktorom si oprávnená osoba uplatnila nárok na tento príspevok,
  • poukazuje sa na účet v banke alebo v pobočke zahraničnej banky alebo na žiadosť oprávnenej osoby sa vyplatí v hotovosti,
  • príspevok sa nevypláca do cudziny.

V prípade pobytu zvereného dieťaťa v cudzine sa spôsob poukazovania príspevku dohodne s platiteľom.

Oprávnená osoba je povinná preukázať splnenie podmienok nároku na príspevok a na jeho výplatu a do ôsmich dní písomne oznámiť príslušnému úradu práce, sociálnych vecí a rodiny zmeny, ktoré majú vplyv na nárok, výšku a výplatu príspevku.

Nárok na príspevok zaniká uplynutím jedného roka od posledného dňa kalendárneho mesiaca, za ktorý patril.

Nárok na príspevok zaniká smrťou oprávnenej osoby.

Orgány štátnej správy, obce, poskytovatelia zdravotnej starostlivosti, školy, školské zariadenia a ďalšie právnické osoby a fyzické osoby sú povinné spolupracovať s úradmi práce, sociálnych vecí a rodiny a na ich žiadosť podávať informácie a oznámenia vo veci nároku na príspevok, na jeho výšku a výplatu v rozsahu svojej pôsobnosti.

 

 
 

Partners

ESF Portál voľných pracovných miest Stránky rodovej rovnosti, rovnosti príležitosti a postavenie žien logo skrátená práca EURES odkaz na www.detstvobeznasilia.gov.sk