Hlavné menu

Preddavkové priznanie príspevku

Opakovaný príspevok dieťaťu možno priznať preddavkovo, ak sa začalo:

  • konanie o výživnom,
  • konanie o náhradnom výživnom pre oprávnenú osobu, ktorej nevznikol nárok na sirotský dôchodok alebo sirotský výsluhový dôchodok alebo ktorej úhrn súm sirotského dôchodku a sirotského výsluhového dôchodku po jednom rodičovi je nižší ako 0,7 násobok sumy životného minima pre nezaopatrené dieťa,
  • konanie o sirotskom výsluhovom dôchodku a pozostalostnej úrazovej rente
  • konanie o sirotskom výsluhovom dôchodku alebo o obdobnej dávke v cudzine.

Po nadobudnutí právoplatnosti rozhodnutia vydaného v konaní rozhodne príslušný úrad práce, sociálnych vecí a rodiny o opakovanom príspevku dieťaťu, o doplatení opakovaného príspevku dieťaťu alebo o jeho vrátení za obdobie, v ktorom opakovaný príspevok dieťaťu poskytoval preddavkovo.

 
 

Partners

ESF Portál voľných pracovných miest Stránky rodovej rovnosti, rovnosti príležitosti a postavenie žien logo skrátená práca EURES odkaz na www.detstvobeznasilia.gov.sk