Hlavné menu

Príjem

Príjem dieťaťa je:

  • súdom určené výživné rodičom alebo iným fyzickým osobám povinným poskytovať dieťaťu výživné,
  • sirotský dôchodok,
  • pozostalostná úrazová renta,
  • sirotský výsluhový dôchodok a sirotský dôchodok o sociálnom zabezpečení policajtov a vojakov alebo iná obdobná dávka vyplácaná z cudziny,
  • príjem plnoletého nezaopatreného dieťaťa zdaňovaný podľa zákona o dani z príjmov.

Za príjem sa nepovažuje úhrn príjmov, ktorými sú príjem študenta vysokej školy v čase odbornej praxe a odmena za produktívnu prácu žiaka strednej odbornej školy a príjem žiaka strednej školy alebo študenta vysokej školy, ktorí študujú dennou formou štúdia, získaný na základe dohody o brigádnickej práci študentov, ak tento úhrn príjmov neprevyšuje trojnásobok sumy životného minima pre jednu plnoletú fyzickú osobu za 12 mesiacov.

 
 

Partners

ESF Portál voľných pracovných miest Stránky rodovej rovnosti, rovnosti príležitosti a postavenie žien logo skrátená práca EURES odkaz na www.detstvobeznasilia.gov.sk