Hlavné menu

Príjem

Príjem dieťaťa je:

  • súdom určené výživné rodičom alebo iným fyzickým osobám povinným poskytovať dieťaťu výživné,
  • náhradné výživné, na ktorého výplatu vznikol nárok z dôvodu, že
  1. 1. dieťaťu nevznikol nárok na sirotský dôchodok alebo sirotský výsluhový dôchodok alebo
  2. 2. úhrn súm sirotského dôchodku a sirotského výsluhového dôchodku po jednom rodičovi je nižší ako 0,7 násobok sumy životného minima pre nezaopatrené dieťa
  • sirotský dôchodok,
  • pozostalostná úrazová renta,
  • sirotský výsluhový dôchodok a sirotský dôchodok alebo obdobná dávka vyplácaná z cudziny.

 
 

Partners

ESF Portál voľných pracovných miest Stránky rodovej rovnosti, rovnosti príležitosti a postavenie žien logo skrátená práca EURES odkaz na www.detstvobeznasilia.gov.sk