Hlavné menu

Príjem

Príjem dieťaťa je:

  • súdom určené výživné rodičom alebo iným fyzickým osobám povinným poskytovať dieťaťu výživné okrem výživného, ktoré povinná fyzická osoba poukazuje príslušnému orgánu - orgánu sociálnoprávnej ochrany detí,
  • sirotský dôchodok,
  • pozostalostná úrazová renta,
  • sirotský výsluhový dôchodok a sirotský dôchodok o sociálnom zabezpečení policajtov a vojakov alebo iná obdobná dávka vyplácaná z cudziny,
  • príjem plnoletého nezaopatreného dieťaťa zdaňovaný podľa zákona o dani z príjmov.

Za príjem sa nepovažuje úhrn príjmov, ktorými sú príjem študenta vysokej školy v čase odbornej praxe a odmena za produktívnu prácu žiaka strednej odbornej školy a príjem žiaka strednej školy alebo študenta vysokej školy, ktorí študujú dennou formou štúdia, získaný na základe dohody o brigádnickej práci študentov, ak tento úhrn príjmov neprevyšuje trojnásobok sumy životného minima pre jednu plnoletú fyzickú osobu za 12 mesiacov.

 
 

Partners

ESF ISTP - Internetový sprievodca trhom práce Stránky rodovej rovnosti, rovnosti príležitosti a postavenie žien opis – Operačný program informatizácia spoločnosti EURES odkaz na www.detstvobeznasilia.gov.sk