Hlavné menu

Výplata príspevku

Pravidlá vyplácania príspevku:

  • príspevok vypláca úrad práce, sociálnych vecí a rodiny,
  • vypláca sa mesačne pozadu, a to najneskôr do konca kalendárneho mesiaca nasledujúceho po kalendárnom mesiaci, v ktorom si oprávnená osoba uplatnila nárok na tento príspevok,
  • vypláca sa za celý kalendárny mesiac, aj keď podmienky nároku na tento príspevok boli splnené len za časť kalendárneho mesiaca,
  • poukazuje sa na účet v banke alebo v pobočke zahraničnej banky alebo na žiadosť oprávnenej osoby sa vyplatí v hotovosti,
  • príspevok sa nevypláca do cudziny.

V prípade pobytu zvereného dieťaťa alebo náhradného rodiča v cudzine dohodne oprávnená osoba s platiteľom spôsob poukazovania príspevku.

 
 

Partners

ESF Portál voľných pracovných miest Stránky rodovej rovnosti, rovnosti príležitosti a postavenie žien logo skrátená práca EURES odkaz na www.detstvobeznasilia.gov.sk