Hlavné menu

Podmienky nároku

Nárok na osobitný opakovaný príspevok náhradnému rodičovi má náhradný rodič:

  • ktorému bolo zverené dieťa do náhradnej starostlivosti,
  • ktorý sa začal osobne starať o dieťa, ktoré je občan s ťažkým zdravotným postihnutím,
  • ktorý má trvalý pobyt na území Slovenskej republiky.


Nárok na osobitný opakovaný príspevok náhradnému rodičovi nevzniká , ak:

  • sa náhradnému rodičovi poskytuje za starostlivosť o dieťa peňažný príspevok za opatrovanie,
  • náhradný rodič poskytuje dieťaťu opatrovateľskú službu,
  • dieťaťu sa poskytuje peňažný príspevok na osobnú asistenciu.

Nárok na osobitný opakovaný príspevok náhradnému rodičovi nevzniká, ak sa dieťaťu zverenému do náhradnej starostlivosti poskytuje, z dôvodu výkonu rozhodnutia súdu o uložení výchovného opatrenia alebo ochrannej výchovy alebo z dôvodu výkonu neodkladného opatrenia súdu, starostlivosť pobytovou formou v

  1. a) zariadení sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately alebo
  2. b) špeciálnom výchovnom zariadení.
 
 

Partners

ESF Portál voľných pracovných miest Stránky rodovej rovnosti, rovnosti príležitosti a postavenie žien logo skrátená práca EURES odkaz na www.detstvobeznasilia.gov.sk