Hlavné menu

Podmienky nároku

Peňažný príspevok sa poskytne , ak:

  • opatrovanie vykonáva oprávnená osoba,
  • sa opatrovanie poskytuje fyzickej osobe s ŤZP, ktorá dovŕšila 6 rokov veku a je odkázaná na opatrovanie. Peňažný príspevok možno poskytnúť aj vtedy, ak sa opatrovanie poskytuje maloletému pacientovi s onkologickým ochorením, maloletému pacientovi s hematoonkologickým ochorením alebo maloletému pacientovi zaradenému do transplantačného programu.
  • ak úrad práce, sociálnych vecí a rodiny vydá rozhodnutie o priznaní peňažného príspevku a toto rozhodnutie nadobudne právoplatnosť.


Peňažný príspevok na opatrovanie sa neposkytne , ak sa osobe s ŤZP poskytuje:

  • peňažný príspevok na osobnú asistenciu,
  • opatrovateľská služba viac ako osem hodín mesačne,
  • týždenná pobytová sociálna služba alebo
  • celoročná pobytová sociálna služba (s výnimkou sociálnej služby v útulku, domove na pol ceste alebo v zariadení núdzového bývania).


Osoba s ŤZP je podľa komplexného posudku odkázaná na opatrovanie , ak je odkázaná na pomoc inej osoby pri jednotlivých činnostiach (stravovanie a pitný režim, vyprázdňovanie močového mechúra a hrubého čreva, osobná hygiena, celkový kúpeľ, obliekanie, vyzliekanie, zmena polohy, sedenie a státie, pohyb po schodoch, pohyb po rovine, orientácia v prostredí, dodržiavanie liečebného režimu, potreba dohľadu) a rozsah tejto pomoci je aspoň 8 hodín denne. Osoba s ŤZP je odkázaná na opatrovanie aj vtedy, ak ide o maloletého pacienta s onkologickým ochorením, maloletého pacienta s hematoonkologickým ochorením alebo maloletého pacienta zaradeného do transplantačného programu (dĺžku odkázanosti na opatrovanie určuje posudkový lekár).

 
 

Partners

ESF Portál voľných pracovných miest Stránky rodovej rovnosti, rovnosti príležitosti a postavenie žien logo skrátená práca EURES odkaz na www.detstvobeznasilia.gov.sk