Hlavné menu

Peňažné príspevky na úpravu bytu, rodinného domu alebo garáže

Peňažné príspevky na úpravu bytu, rodinného domu alebo garáže slúžia na :

 • úpravu rodinného domu, bytu a garáže na bezbariérovú stavbu tak, aby sa zvýšila schopnosť osoby s ŤZP premiestňovať sa, orientovať sa, dorozumievať sa alebo zabezpečiť si sebaobsluhu,
 • odstránenie bariér, ktoré uľahčia premiestňovanie osoby s ŤZP,
 • úpravu príslušenstva bytu alebo rodinného domu.


Za úpravu bytu, rodinného domu alebo garáže sa považujú:

 • zmeny, ktorými sa upravuje existujúce zariadenie v byte, rodinnom dome alebo garáži,
 • úpravy vstupu a prístupu do bytového domu, rodinného domu a garáže,
 • úpravy prístupu k výťahu v bytovom dome.


Za úpravu bytu, rodinného domu alebo garáže sa nepovažuje :

 • vybudovanie nového objektu alebo zariadenia, ktorými sú kúpeľňa, WC, plyn, kanalizácia, vodovod,
 • úprava z dôvodu opotrebovania a prekročenia životnosti existujúceho zariadenia alebo opotrebovanie a prekročenie životnosti úpravy.


Za bariéry v byte, bytovom dome, rodinnom dome a v garáži sa považujú prekážky , ktoré osoba s ŤZP nie je v dôsledku ťažkého zdravotného postihnutia schopná prekonať a v dôsledku ktorých nie je schopná sa premiestňovať, orientovať, dorozumievať a zabezpečiť si sebaobsluhu.

Peňažný príspevok sa poskytne, ak:

 • je osoba s ŤZP odkázaná podľa komplexného posudku na úpravu bytu, rodinného domu alebo garáže,
 • má osoba s ŤZP v byte alebo v rodinnom dome trvalý pobyt alebo je vlastníkom garáže alebo je garáž súčasťou nájomného bytu a nie je súčasťou celoročnej pobytovej sociálnej služby,
 • ak úrad práce, sociálnych vecí a rodiny vydá rozhodnutie o priznaní peňažného príspevku a toto rozhodnutie nadobudne právoplatnosť.

Peňažný príspevok sa poskytne aj v prípade, ak si jednu spoločnú úpravu bytu, rodinného domu alebo garáže zabezpečujú viaceré osoby s ŤZP.

Peňažný príspevok je možné poskytnúť na základe dokladu o cene úpravy bytu, rodinného domu alebo garáže („predfaktúra“) vyhotoveného osobou, ktorej predmetom činnosti je vykonávanie úprav alebo osobou, ktorá vykonávanie úprav zabezpečí prostredníctvom odborne spôsobilej osoby (osoba s predmetom podnikania "Uskutočňovanie stavieb a ich zmien").

Peňažný príspevok sa neposkytne:

 • ak príjem osoby s ŤZP prevyšuje päť násobok sumy životného minima,
 • na tie úpravy bytu, rodinného domu alebo garáže, ktoré boli vykonané predo dňom nadobudnutia právoplatnosti rozhodnutia o týchto peňažných príspevkoch.

 

Žiadosť o priznanie peňažného príspevku sa podáva písomne na úrade práce, sociálnych vecí a rodiny príslušnom podľa miesta trvalého pobytu žiadateľa. Žiadosť musí obsahovať odôvodnenie. 

Nárok na príspevok si oprávnená osoba môže uplatniť aj žiadosťou podanou elektronickými prostriedkami a podpísanou zaručeným elektronickým podpisom oprávnenej osoby:

 

Odporúčame vám, aby ste sa pred podaním žiadosti informovali na príslušnom úrade práce, sociálnych vecí a rodiny o všetkých náležitostiach tejto žiadosti a o ďalších písomnostiach, ktoré je k nej potrebné priložiť.

 

 

Ďalší peňažný príspevok je možné poskytnúť po vyúčtovaní predchádzajúceho peňažného príspevku na úpravu bytu, rodinného domu alebo garáže.

Konanie o priznanie peňažného príspevku sa začína na základe písomnej žiadosti. Podkladom na rozhodnutie o peňažnom príspevku na kompenzáciu je komplexný posudok.

Ak sa fyzická osoba podľa lekárskeho posudku nepovažuje za osobu s ŤZP, je lekársky posudok podklad na rozhodnutie o peňažnom príspevku na kompenzáciu.

Ak je podkladom na rozhodnutie o peňažnom príspevku na kompenzáciu komplexný posudok, lehota na jeho vypracovanie je 60 dní od začatia konania a lehota na vyhotovenie rozhodnutia je 30 dní od vyhotovenia posudku. Ak nemôže príslušný úrad práce, sociálnych vecí a rodiny vzhľadom na okolnosti prípadu rozhodnúť v lehote, môže Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny predĺžiť lehotu na rozhodnutie najviac o 30 dní.

Peňažný príspevok je možné poskytnúť aj viackrát na rôzne úpravy bytu, rodinného domu alebo garáže, pričom súčet týchto peňažných príspevkov nesmie v období siedmich rokov presiahnuť:

 • 13 277,58 €, ak boli peňažné príspevky poskytnuté na úpravu bytu alebo rodinného domu,
 • 1 659,70 €, ak boli peňažné príspevky poskytnuté na úpravu garáže.

Výška peňažného príspevku sa určí percentuálnou sadzbou v závislosti od ceny potrebnej úpravy bytu, rodinného domu alebo garáže a príjmu fyzickej osoby s ŤZP.Upozornenie: Pri určení výšky peňažného príspevku na úpravu bytu, peňažného príspevku na úpravu rodinného domu alebo peňažného príspevku na úpravu garáže sa zohľadňuje cena stavebných prác, stavebných materiálov a zariadení najviac v sume ustanovenej v zozname stavebných prác, stavebných materiálov a zariadení.

Nárok na peňažný príspevok a na jeho výplatu vzniká právoplatným rozhodnutím príslušného úradu práce, sociálnych vecí a rodiny o jeho priznaní.

Peňažný príspevok na úpravu bytu, rodinného domu alebo garáže sa vypláca v eurách.

 • v hotovosti alebo
 • bezhotovostným prevodom na žiadosť fyzickej osoby s ŤZP, ktorej sa peňažný príspevok priznal
  • na jej účet v banke alebo v pobočke zahraničnej banky so sídlom na území Slovenskej republiky alebo
  • na účet v banke alebo v pobočke zahraničnej banky so sídlom na území Slovenskej republiky alebo inej osoby, ktorú si fyzická osoba s ŤZP, ktorej sa peňažný príspevok priznal, určí.

Osoba s ŤZP, ktorej sa poskytuje peňažný príspevok, je, okrem iných povinností uvedených v § 57, povinná najmä:

 • vykonať úpravu bytu, rodinného bytu alebo garáže do deviatich mesiacov od poskytnutia peňažného príspevku, najneskôr však do dvanástich mesiacov, ak úpravu nie je možné vykonať z dôvodov na strane osoby, ktorá vykonáva úpravy,
 • vykonať vyúčtovanie peňažného príspevku do 30 dní od skončenia úpravy,
 • predložiť príslušnému úradu práce, sociálnych vecí a rodiny doklad o cene úpravy („predfaktúra“),
 • predložiť príslušnému úradu práce, sociálnych vecí a rodiny potvrdenie o skutočnosti, že si nemôže dať upraviť byt, rodinný dom alebo garáž v lehote deviatich mesiacov od poskytnutia peňažného príspevku na úpravu bytu, rodinného domu alebo garáže z dôvodov na strane osoby, ktorej predmetom činnosti je vykonávanie úprav,
 • preukázať skutočnosti rozhodujúce na priznanie, výšku alebo výplatu peňažného príspevku na kompenzáciu,
 • písomne oznámiť príslušnému úradu práce, sociálnych vecí a rodiny do 8 dní zmeny v skutočnostiach rozhodujúcich na trvanie nároku, výšku alebo výplatu peňažného príspevku na kompenzáciu.

 

Osoba s ŤZP, ktorej sa poskytol peňažný príspevok, je povinná vrátiť tento príspevok alebo jeho pomernú časť aj vtedy, ak:

 • sa vykonanie úprav alebo vyúčtovanie neuskutočnili v stanovených lehotách,
 • sa úpravy neuskutočnili v rozsahu uvedenom v komplexnom posudku,
 • zmení trvalý pobyt alebo nevyužíva byt, rodinný dom alebo garáž, na úpravu ktorých jej bol poskytnutý peňažný príspevok pred uplynutím siedmich rokov od poskytnutia príspevku.


Ak osoba s ŤZP zomrie pred začatím stavebných prác, uplatňuje sa pohľadávka v konaní o dedičstve v plnej výške poskytnutého peňažného príspevku, a to bez ohľadu na skutočnosť, či je byt, rodinný dom alebo garáž predmetom konania o dedičstve.

 
 

Partners

ESF Portál voľných pracovných miest Stránky rodovej rovnosti, rovnosti príležitosti a postavenie žien logo skrátená práca EURES odkaz na www.detstvobeznasilia.gov.sk