Hlavné menu

Podmienky nároku

Peňažný príspevok sa poskytne , ak:

  • je osoba s ŤZP odkázaná podľa komplexného posudku na úpravu bytu, rodinného domu alebo garáže,
  • má osoba s ŤZP v byte alebo v rodinnom dome trvalý pobyt alebo je vlastníkom garáže alebo je garáž súčasťou nájomného bytu a nie je súčasťou celoročnej pobytovej sociálnej služby,
  • ak úrad práce, sociálnych vecí a rodiny vydá rozhodnutie o priznaní peňažného príspevku a toto rozhodnutie nadobudne právoplatnosť.

Peňažný príspevok sa poskytne aj v prípade, ak si jednu spoločnú úpravu bytu, rodinného domu alebo garáže zabezpečujú viaceré osoby s ŤZP.

Peňažný príspevok je možné poskytnúť na základe dokladu o cene úpravy bytu, rodinného domu alebo garáže („predfaktúra“) vyhotoveného osobou, ktorej predmetom činnosti je vykonávanie úprav alebo osobou, ktorá vykonávanie úprav zabezpečí prostredníctvom odborne spôsobilej osoby (osoba s predmetom podnikania "Uskutočňovanie stavieb a ich zmien").

Peňažný príspevok sa neposkytne :

  • ak príjem osoby s ŤZP prevyšuje päť násobok sumy životného minima,
  • na tie úpravy bytu, rodinného domu alebo garáže, ktoré boli vykonané predo dňom nadobudnutia právoplatnosti rozhodnutia o týchto peňažných príspevkoch.

 
 

Partners

ESF Portál voľných pracovných miest Stránky rodovej rovnosti, rovnosti príležitosti a postavenie žien logo skrátená práca EURES odkaz na www.detstvobeznasilia.gov.sk