Hlavné menu

Povinnosti oprávnenej osoby

Osoba s ŤZP, ktorej sa poskytuje peňažný príspevok, je, okrem iných povinností uvedených v § 57, povinná najmä:

  • vykonať úpravu bytu, rodinného bytu alebo garáže do deviatich mesiacov od poskytnutia peňažného príspevku, najneskôr však do dvanástich mesiacov, ak úpravu nie je možné vykonať z dôvodov na strane osoby, ktorá vykonáva úpravy,
  • vykonať vyúčtovanie peňažného príspevku do 30 dní od skončenia úpravy,
  • predložiť príslušnému úradu práce, sociálnych vecí a rodiny doklad o cene úpravy („predfaktúra“),
  • predložiť príslušnému úradu práce, sociálnych vecí a rodiny potvrdenie o skutočnosti, že si nemôže dať upraviť byt, rodinný dom alebo garáž v lehote deviatich mesiacov od poskytnutia peňažného príspevku na úpravu bytu, rodinného domu alebo garáže z dôvodov na strane osoby, ktorej predmetom činnosti je vykonávanie úprav,
  • preukázať skutočnosti rozhodujúce na priznanie, výšku alebo výplatu peňažného príspevku na kompenzáciu,
  • písomne oznámiť príslušnému úradu práce, sociálnych vecí a rodiny do 8 dní zmeny v skutočnostiach rozhodujúcich na trvanie nároku, výšku alebo výplatu peňažného príspevku na kompenzáciu.

 
 

Partners

ESF Portál voľných pracovných miest Stránky rodovej rovnosti, rovnosti príležitosti a postavenie žien logo skrátená práca EURES odkaz na www.detstvobeznasilia.gov.sk