Hlavné menu

Podmienky nároku

Peňažný príspevok sa poskytne :

  • osobe s ŤZP, ktorá je podľa komplexného posudku odkázaná na osobnú asistenciu,
  • ak sa osobná asistencia vykonáva pri stanovených činnostiach,
  • ak úrad práce, sociálnych vecí a rodiny vydá rozhodnutie o priznaní peňažného príspevku a toto rozhodnutie nadobudne právoplatnosť.

Peňažný príspevok možno poskytnúť aj dieťaťu v profesionálnej náhradnej rodine; dieťaťu, pre ktoré sú vykonávané opatrenia v zariadení sociálno-právnej ochrany detí a sociálnej kurately pobytovou formou na sprevádzanie do školy mimo tohto zariadenia; plnoletej osobe s ŤZP, ktorej sa poskytuje starostlivosť v zariadení sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately.


Peňažný príspevok sa neposkytuje , ak:

  • osobnú asistenciu vykonáva rodič alebo náhradný rodič dieťaťa s ŤZP do 18 rokov,
  • osobnú asistenciu vykonáva súdom ustanovený opatrovník osoby s ŤZP,
  • sa osobe s ŤZP poskytuje opatrovanie alebo opatrovateľská služba.

 
 

Partners

ESF Portál voľných pracovných miest Stránky rodovej rovnosti, rovnosti príležitosti a postavenie žien logo skrátená práca EURES odkaz na www.detstvobeznasilia.gov.sk