Hlavné menu

Podmienky nároku

Peňažný príspevok sa poskytne :

 • osobe s ŤZP, ktorá je podľa komplexného posudku odkázaná na osobnú asistenciu,
 • ak sa osobná asistencia vykonáva pri stanovených činnostiach,
 • ak úrad práce, sociálnych vecí a rodiny vydá rozhodnutie o priznaní peňažného príspevku a toto rozhodnutie nadobudne právoplatnosť.

Rozsah osobnej asistencie sa určuje podľa stanoveného zoznamu činností , ktoré si nemôže osoba s ŤZP vykonávať sama, a počtu hodín, ktoré sú potrebné na ich vykonanie.

Počet hodín osobnej asistencie sa určuje na obdobie kalendárneho roka a je najviac 7 300 hodín ročne.

Peňažný príspevok možno poskytnúť aj:

 • osobe s ŤZP na sprievod do školy a školského zariadenia a späť a na vykonávanie úkonov osobnej asistencie počas výchovno-vzdelávacieho procesu a ostatných činností v škole alebo školskom zariadení,
 • dieťaťu v profesionálnej náhradnej rodine; dieťaťu, pre ktoré sú vykonávané opatrenia v zariadení sociálno-právnej ochrany detí a sociálnej kurately pobytovou formou na sprevádzanie do školy mimo tohto zariadenia a späť a na vykonávanie úkonov osobnej asistencie počas výchovno-vzdelávacieho procesu a ostatných činností v škole alebo školskom zariadení; peňažný príspevok na osobnú asistenciu možno poskytnúť aj plnoletej osobe s ŤZP, ktorej sa poskytuje starostlivosť v zariadení sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately,
 • osobe s ŤZP, ktorej sa poskytuje ambulantná forma sociálnej služby alebo týždenná pobytová sociálna služba s výnimkou hodín, počas ktorých je poskytovaná sociálna služba,
 • osobe s ŤZP, ktorej sa poskytuje celoročná pobytová sociálna služba, len na jej sprevádzanie do školy a školského zariadenia a späť a na vykonávanie úkonov osobnej asistencie počas výchovno-vzdelávacieho procesu a ostatných činností v škole alebo školskom zariadení, ak je škola alebo školské zariadenie mimo priestorov zariadenia sociálnych služieb,
 • osobe s ŤZP, ktorá je zamestnaná, okrem hodín počas ktorých vykonáva zamestnanie.


Peňažný príspevok sa neposkytuje , ak:

 • osobnú asistenciu vykonáva rodič alebo náhradný rodič dieťaťa s ŤZP do 18 rokov,
 • osobnú asistenciu vykonáva súdom ustanovený opatrovník osoby s ŤZP,
 • sa osobe s ŤZP poskytuje opatrovanie alebo opatrovateľská služba.

 
 

Partners

ESF Portál voľných pracovných miest Stránky rodovej rovnosti, rovnosti príležitosti a postavenie žien logo skrátená práca EURES odkaz na www.detstvobeznasilia.gov.sk