Hlavné menu

Povinnosti oprávnenej osoby

Osoba s ŤZP, ktorej sa poskytuje peňažný príspevok, je, okrem iných povinností uvedených v § 57, povinná najmä:

  • predložiť jedno vyhotovenie zmluvy o výkone osobnej asistencie úradu práce, sociálnych vecí a rodiny (ak má uzatvorenú zmluvu už v čase podania žiadosti tak zároveň so žiadosťou, v ostatných prípadoch do 5. dňa nasledujúceho kalendárneho mesiaca po uzatvorení zmluvy),
  • predložiť do 8 dní dodatok k zmluve o výkone osobnej asistencie úradu práce, sociálnych vecí a rodiny,
  • oznámiť zánik právneho vzťahu založeného zmluvou o výkone osobnej asistencie do 8 dní úradu práce, sociálnych vecí a rodiny,
  • predložiť výkaz o odpracovaných hodinách osobnej asistencie za každý kalendárny mesiac príslušnému úradu práce, sociálnych vecí a rodiny na vyúčtovanie, najneskôr do piateho dňa nasledujúceho kalendárneho mesiaca, ak bol osobe s ŤZP priznaný príspevok právoplatným rozhodnutím,
  • predložiť príslušnému úradu práce, sociálnych vecí a rodiny potvrdenie o vyplatených odmenách osobnému asistentovi za každý kalendárny mesiac po jej vyplatení, najneskôr do piateho dňa nasledujúceho kalendárneho mesiaca,
  • preukázať skutočnosti rozhodujúce na priznanie, výšku a výplatu peňažného príspevku na kompenzáciu,
  • písomne oznámiť príslušnému úradu práce, sociálnych vecí a rodiny do 8 dní zmeny v skutočnostiach rozhodujúcich na trvanie nároku, výplatu a výšku peňažného príspevku na kompenzáciu,
  • poskytnúť úradu súčinnosť pri kontrole kvality a rozsahu vykonávanej osobnej asistencie najmä poskytnúť informácie o čase a mieste vykonávania osobnej asistencie a umožniť výkon kontroly v prostredí, v ktorom sa osobná asistencia vykonáva (túto povinnosť má spoločne s osobným asistentom)

 
 

Partners

ESF Portál voľných pracovných miest Stránky rodovej rovnosti, rovnosti príležitosti a postavenie žien logo skrátená práca EURES odkaz na www.detstvobeznasilia.gov.sk