Hlavné menu

Vrátenie príspevku

Osoba s ŤZP, ktorej sa poskytol peňažný príspevok, je povinná vrátiť tento príspevok alebo jeho pomernú časť aj vtedy, ak:

  • pred uplynutím siedmich rokov od poskytnutia tohto príspevku predá alebo daruje upravené osobné motorové vozidlo,
  • sa upravené osobné motorové vozidlo, nevyužíva na jej individuálnu prepravu,
  • v lehote do 12 mesiacov odo dňa právoplatnosti rozhodnutia o priznaní tohto peňažného príspevku nepreukáže vlastníctvo alebo spoluvlastníctvo osobného motorového vozidla.

Ak osoba s ŤZP zomrie, úrad práce, sociálnych vecí a rodiny uplatní poskytnutý peňažný príspevok ako pohľadávku v konaní o dedičstve len v prípade, ak osoba s ŤZP nepoužila poskytnutý príspevok na stanovený účel.

 
 

Partners

ESF Portál voľných pracovných miest Stránky rodovej rovnosti, rovnosti príležitosti a postavenie žien logo skrátená práca EURES odkaz na www.detstvobeznasilia.gov.sk