Hlavné menu

Zmeny od 1. apríla 2012

Zákon č. 572/2009 Z. z. zaviedol s účinnosťou od 1. apríla 2012 do starobného dôchodkového sporenia viacero nových, resp. aj staronových prvkov, hlavnými zmenami oproti predchádzajúcemu stavu sú:

Oblasť účasti v starobnom dôchodkovom sporení:

 • zaradenie prvopoistencov do II. piliera bude automatické (čím sa stávajú sporiteľmi). Sociálna poisťovňa je povinná sporiteľa do 60 dní od jeho zaradenia do II. piliera písomne informovať o jeho právach a povinnostiach počas prvých 730 dní od kedy sa stal sporiteľom. Sporiteľ, ktorý bol automaticky zaradený do II. piliera, bude mať možnosť rozhodnúť sa vystúpiť zo systému do 730 dní (t.j. do 2 rokov) od jeho zaradenia do II. piliera. Počas prvých 180 dní tejto 730-dňovej lehoty si môže sporiteľ vybrať DSS a fond podľa vlastného uváženia. Pokiaľ tak neurobí, bude mu DSS pridelená Sociálnou poisťovňou podľa vopred daného kľúča (priraďovanie DSS podľa abecedného zoznamu), pričom ho zaradí do zmiešaného dôchodkového fondu.

Oblasť dôchodkových fondov (d.f.):

 • konzervatívny d.f. sa premenúva na dlhopisový d.f.
 • vyvážený d.f. sa premenúva na zmiešaný d.f.
 • rastový d.f. sa premenúva na akciový d.f.
 • možnosť vytvorenia štvrtého dôchodkového fondu, tzv. indexového, ktorého úlohou bude kopírovať finančný index vybraný dôchodkovou správcovskou spoločnosťou.

Oblasť odplát pre DSS:

 • odplata za zhodnotenie majetku v dôchodkovom fonde sa nebude určovať v novovytvorenom indexovom dôchodkovom fonde a mení sa aj spôsob jej výpočtu – nárok na odplatu má dôchodková správcovská spoločnosť len v prípade, že je prekonané maximum dosiahnuté v posledných troch rokoch predchádzajúcim dňu výpočtu tejto odplaty (tzv. high water mark)
 • zmena účtovania dôchodkovej jednotky – odpočítanie odplaty za správu majetku v d.f. a zhodnotenia majetku v d.f. sa prejaví na znížení hodnoty dôchodkovej jednotky
 • odplata za vedenie dôchodkového účtu sa stanovuje ako maximálne 1 %, to znamená, že DSS môže túto odplatu stanoviť aj nižšiu ako 1%

Oblasť garancií:

 • ruší sa povinnosť garantovať nominálne neznehodnotenie majetku v zmiešanom a akciovom dôchodkovom fonde, v dlhopisovom dôchodkovom fonde garancie ostávajú zachované, avšak v novej forme (60-mesačné porovnávacie obdobie, sledovanie raz ročne)

Oblasť investovania:

 • možnosť investovania do cenných papierov zastupujúcich drahé kovy (20 % čistej hodnoty majetku d.f. v zmiešanom a akciovom d.f.)
 • podiel dlhopisových a peňažných investícií v akciovom df. môže spolu tvoriť najviac 80 % čistej hodnoty jeho majetku.
 • zaviedla sa tzv. referenčná hodnota, ktorá slúži na porovnávanie výnosu d.f. so zvoleným benchmarkom.

* zmena vyznačená hrubým bola prijatá zákonom č. 546/2011 Z. z., ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 98/2004 Z. z. o spotrebnej dani z minerálneho oleja v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony

 
 

Partners

ESF Portál voľných pracovných miest Stránky rodovej rovnosti, rovnosti príležitosti a postavenie žien logo skrátená práca EURES odkaz na www.detstvobeznasilia.gov.sk