Hlavné menu

Výpisy z osobného dôchodkového účtu

Od januára 2021 dostávajú sporitelia v II. pilieri výpisy z osobného dôchodkového účtu po novom. Výpis je prehľadnejší, informačne bohatší a obsahuje prognózu dôchodku z II. piliera vypočítanú na základe aktuálnej investičnej stratégie sporiteľa. Obsahuje tiež informácie o vhodnosti zvolenej investičnej stratégii pre sporiteľa, prípadne návrh alternatívnej investičnej stratégie s prognózou dôchodku vypočítanou na základe tohto návrhu.

Komu sú nové výpisy zasielané?

Nové výpisy zasielajú dôchodkové správcovské spoločnosti (DSS) všetkým sporiteľom v II. pilieri (cca 1,68 milióna).

Kto a kedy nové výpisy zasiela?

 • Allianz - Slovenská dôchodková správcovská spoločnosť, a.s.
 • NN dôchodková správcovská spoločnosť, a.s.
 • UNIQA d.s.s., a.s. (predtým AXA d.s.s., a.s.)
 • VÚB Generali dôchodková správcovská spoločnosť, a.s.
 • 365 life. d.s.s., a.s. (do 2.7.2021 DSS Poštovej banky d.s.s., a.s.)

Nové výpisy zasielajú DSS všetkým sporiteľom automaticky v priebehu januára, o ich zaslanie sporitelia nemusia žiadať.

Akou formou je zasielaný nový výpis?

Nové výpisy sú primárne zasielané v elektronickej podobe na adresu elektronickej pošty sporiteľa.

Ak sporiteľ nemá určenú adresu elektronickej pošty, DSS zasiela nový výpis listinne na dohodnutú doručovaciu adresu sporiteľa.

Každému sporiteľovi sprístupňuje DSS nový výpis aj cez webové sídlo, a to prostredníctvom bezplatného pasívneho elektronického prístupu k osobnému dôchodkovému účtu.

Ak bol v minulosti výpis sporiteľovi preukázateľne nedoručiteľný, DSS sprístupňuje nový výpis sporiteľovi len prostredníctvom bezplatného pasívneho elektronického prístupu k osobnému dôchodkovému účtu.

Ktoré informácie sú najdôležitejšie?

Prvá strana nového výpisu

A. úvodné informácie

 • a) aktuálna výška nasporenej sumy
 • b) suma predpokladaného mesačného dôchodku z II. piliera (odhadovaná výška budúceho dôchodku v čase odchodu sporiteľa do starobného dôchodku)
 • c) hodnota predpokladaného mesačného dôchodku z II. piliera upraveného o infláciu (v dnešných cenách)

B. graf

 • a) sporiteľ, ktorý má menej ako 40 rokov a časť majetku má aj v dlhopisovom garantovanom dôchodkovom fonde
  • 1. základná prognóza 3 scenáre vychádzajúce z aktuálnej investičnej stratégie sporiteľa (pesimistický, základný a optimistický scenár) a
  • 2. alternatívna prognóza 3 scenáre s alternatívnou investičnou stratégiou (pesimistický, základný a optimistický scenár za predpokladu, že by si sporiteľ presunul celý svoj majetok v jeho DSS do dôchodkového fondu s najvyšším rizikovo-výnosovým profilom)
 • b) ostatní sporitelia
  • 1. základná prognóza 3 scenáre vychádzajúce z aktuálnej investičnej stratégie sporiteľa (pesimistický, základný a optimistický scenár)

Druhá strana nového výpisu

C. súhrnné informácie o transakciách, pohyboch na účte a o odplatách

 • a) výška povinných príspevkov pripísaných na osobný dôchodkový účet sporiteľa v predchádzajúcom roku
 • b) čisté zhodnotenie (zhodnotenie/znehodnotenie za predchádzajúci rok znížené o odplaty, náklady a poplatky)
 • c) odplaty, náklady a poplatky zúčtované v predchádzajúcom roku vyčíslené na sporiteľa

D. informácie o oprávnených osobách – osoby, ktoré si sporiteľ určil a ktorým bude v prípade úmrtia sporiteľa vyplatená suma nasporená na jeho osobnom dôchodkovom účte, resp. informácia, že sporiteľ nemá určenú oprávnenú osobu

Vzorové výpisy jednotlivých DSS nájdete tu:

Allianz - Slovenská dôchodková správcovská spoločnosť, a.s. (.pdf)

NN dôchodková správcovská spoločnosť, a.s. (.pdf)

UNIQA d.s.s., a.s. (predtým AXA d.s.s., a.s.) (.pdf)

VÚB Generali dôchodková správcovská spoločnosť, a.s. (.pdf)

365. life d.s.s., a.s. (.pdf)

Výpis z osobného dôchodkového účtu zostavujú DSS v zmysle zákona č. 43/2004 Z. z. o starobnom dôchodkovom sporení a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov , pričom vzor, obsah a štruktúru výpisu sporiteľa ustanovuje Opatrenie Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky z 26. mája 2020 č. 140/2020 Z. z ., ktoré nadobudlo účinnosť dňa 1. januára 2021.

Informácie o odpustených povinných príspevkoch, resp. o odloženej splatnosti povinných príspevkov v dôsledku pandémie pre vybrané skupiny sporiteľov nájdete, ak kliknite sem .

 
 

Partners

ESF Portál voľných pracovných miest Stránky rodovej rovnosti, rovnosti príležitosti a postavenie žien logo skrátená práca EURES odkaz na www.detstvobeznasilia.gov.sk