Hlavné menu

Výpisy z osobného dôchodkového účtu

Výpisy z osobného dôchodkového účtu zasielajú DSS všetkým sporiteľom vždy začiatkom roka, najneskôr do 31. marca . Okrem stavu dôchodkových úspor výpis obsahuje prognózu dôchodku z II. piliera vypočítanú na základe aktuálnej investičnej stratégie sporiteľa.

Komu sú výpisy zasielané?

Výpisy zasielajú dôchodkové správcovské spoločnosti (DSS) všetkým sporiteľom v II. pilieri.

Kto výpisy zasiela?

 • Allianz - Slovenská dôchodková správcovská spoločnosť, a.s.
 • KOOPERATIVA dôchodková správcovská spoločnosť, a.s., skrátene KOOPERATIVA, d.s.s., a.s.
 • NN dôchodková správcovská spoločnosť, a.s.
 • UNIQA d.s.s., a.s.
 • VÚB Generali dôchodková správcovská spoločnosť, a.s.

Výpisy zasielajú DSS všetkým sporiteľom automaticky, o ich zaslanie sporitelia nemusia žiadať.

Akou formou je zasielaný výpis?

Výpisy sú primárne zasielané v elektronickej podobe na adresu elektronickej pošty sporiteľa.

Ak sporiteľ nemá určenú adresu elektronickej pošty, DSS zasiela výpis listinne na dohodnutú doručovaciu adresu sporiteľa.

Každému sporiteľovi sprístupňuje DSS výpis aj cez webové sídlo, a to prostredníctvom bezplatného pasívneho elektronického prístupu k osobnému dôchodkovému účtu.

Ktoré informácie sú najdôležitejšie?

A. úvodné informácie

 • predvolená investičná stratégia – informácia, či má sporiteľ nastavenú predvolenú investičnú stratégiu (podľa zákona) alebo má vlastnú investičnú stratégiu
 • aktuálna výška nasporenej sumy
 • predpokladaný vek , v ktorom sporiteľ môže odísť do starobného dôchodku – môže byť odlišný od skutočného dôchodkového veku v závislosti od počtu vychovaných detí

B. graf

 • mesačná prognóza starobného dôchodku z II. piliera v čase odchodu sporiteľa do starobného dôchodku upravená o infláciu ( v dnešných cenách) – 3 scenáre vychádzajúce z aktuálnej investičnej stratégie sporiteľa (pesimistický, základný a optimistický scenár)

C. súhrnné informácie o transakciách, pohyboch na účte a o odplatách

 • výška povinných príspevkov pripísaných na osobný dôchodkový účet sporiteľa v predchádzajúcom roku
 • čisté zhodnotenie (zhodnotenie/znehodnotenie za predchádzajúci rok znížené o odplaty, náklady a poplatky)
 • odplaty, náklady a poplatky zúčtované v predchádzajúcom roku vyčíslené na sporiteľa

D. informácie o oprávnených osobách – osoby, ktoré si sporiteľ určil a ktorým bude v prípade úmrtia sporiteľa vyplatená suma nasporená na jeho osobnom dôchodkovom účte, resp. informácia, že sporiteľ nemá určenú oprávnenú osobu

Vzorové výpisy jednotlivých DSS nájdete tu:

Allianz - Slovenská dôchodková správcovská spoločnosť, a.s. (.pdf)

KOOPERATIVA, d.s.s., a.s.

NN dôchodková správcovská spoločnosť, a.s. (.pdf)

UNIQA d.s.s., a.s. (.pdf)

VÚB Generali dôchodková správcovská spoločnosť, a.s. (.pdf)

 
 

Partners

ESF Portál voľných pracovných miest Stránky rodovej rovnosti, rovnosti príležitosti a postavenie žien logo skrátená práca EURES odkaz na www.detstvobeznasilia.gov.sk