Hlavné menu

Výpisy z osobného dôchodkového účtu

Výpisy z osobného dôchodkového účtu zasielajú DSS všetkým sporiteľom vždy začiatkom roka , o ich zaslanie sporitelia nemusia žiadať. Okrem stavu dôchodkových úspor výpis obsahuje prognózu dôchodku z II. piliera vypočítanú na základe aktuálnej investičnej stratégie sporiteľa a tiež informácie o vhodnosti zvolenej investičnej stratégie.

Komu sú výpisy zasielané?

Výpisy zasielajú dôchodkové správcovské spoločnosti (DSS) všetkým sporiteľom v II. pilieri.

Kto výpisy zasiela?

 • Allianz - Slovenská dôchodková správcovská spoločnosť, a.s.
 • NN dôchodková správcovská spoločnosť, a.s.
 • UNIQA d.s.s., a.s.
 • VÚB Generali dôchodková správcovská spoločnosť, a.s.
 • 365 life. d.s.s., a.s.

Výpisy zasielajú DSS všetkým sporiteľom automaticky, o ich zaslanie sporitelia nemusia žiadať.

Akou formou je zasielaný výpis?

Výpisy sú primárne zasielané v elektronickej podobe na adresu elektronickej pošty sporiteľa.

Ak sporiteľ nemá určenú adresu elektronickej pošty, DSS zasiela výpis listinne na dohodnutú doručovaciu adresu sporiteľa.

Každému sporiteľovi sprístupňuje DSS výpis aj cez webové sídlo, a to prostredníctvom bezplatného pasívneho elektronického prístupu k osobnému dôchodkovému účtu.

Ktoré informácie sú najdôležitejšie?

Prvá strana výpisu

A. úvodné informácie

 • a) aktuálna výška nasporenej sumy
 • b) suma predpokladaného mesačného dôchodku z II. piliera (odhadovaná výška budúceho dôchodku v čase odchodu sporiteľa do starobného dôchodku)
 • c) hodnota predpokladaného mesačného dôchodku z II. piliera upraveného o infláciu (v dnešných cenách)

B. graf

 • a) sporiteľ, ktorý má menej ako 40 rokov a časť majetku má aj v dlhopisovom garantovanom dôchodkovom fonde
  • 1. základná prognóza 3 scenáre vychádzajúce z aktuálnej investičnej stratégie sporiteľa (pesimistický, základný a optimistický scenár) a
  • 2. alternatívna prognóza 3 scenáre s alternatívnou investičnou stratégiou (pesimistický, základný a optimistický scenár za predpokladu, že by si sporiteľ presunul celý svoj majetok v jeho DSS do dôchodkového fondu s najvyšším rizikovo-výnosovým profilom)
 • b) ostatní sporitelia
  • 1. základná prognóza 3 scenáre vychádzajúce z aktuálnej investičnej stratégie sporiteľa (pesimistický, základný a optimistický scenár)

Druhá strana výpisu

C. súhrnné informácie o transakciách, pohyboch na účte a o odplatách

 • a) výška povinných príspevkov pripísaných na osobný dôchodkový účet sporiteľa v predchádzajúcom roku
 • b) čisté zhodnotenie (zhodnotenie/znehodnotenie za predchádzajúci rok znížené o odplaty, náklady a poplatky)
 • c) odplaty, náklady a poplatky zúčtované v predchádzajúcom roku vyčíslené na sporiteľa

D. informácie o oprávnených osobách – osoby, ktoré si sporiteľ určil a ktorým bude v prípade úmrtia sporiteľa vyplatená suma nasporená na jeho osobnom dôchodkovom účte, resp. informácia, že sporiteľ nemá určenú oprávnenú osobu

Vzorové výpisy jednotlivých DSS nájdete tu:

Allianz - Slovenská dôchodková správcovská spoločnosť, a.s. (.pdf)

NN dôchodková správcovská spoločnosť, a.s. (.pdf)

UNIQA d.s.s., a.s. (.pdf)

VÚB Generali dôchodková správcovská spoločnosť, a.s. (.pdf)

365. life d.s.s., a.s. (.pdf)

 
 

Partners

ESF Portál voľných pracovných miest Stránky rodovej rovnosti, rovnosti príležitosti a postavenie žien logo skrátená práca EURES odkaz na www.detstvobeznasilia.gov.sk