Hlavné menu

Zmeny od 1. januára 2021

Zmeny od 1. januára 2021

V súvislosti s vyplatením jednorazového doplatku poistencom v I. pilieri, ktorí si uplatnia nárok na starobný dôchodok najneskôr k 1. januáru 2021 a splnia ďalšie podmienky ustanovené v zákone o sociálnom poistení (I. pilier), sa v II. pilieri upravili podmienky pre vyplácanie starobného dôchodku a predčasného starobného dôchodku vyplácaného formou programového výberu alebo formou dočasného dôchodku.

Nárok na vyplácanie týchto dôchodkov má sporiteľ, ktorého doživotné zabezpečenie (dôchodkové dávky z I. piliera, výsluhové dôchodky, obdobné dávky vyplácané z cudziny) je minimálne na úrovni priemerného mesačného starobného dôchodku z I. piliera v čase, kedy sa dôchodok z II. piliera začína poberať.

Nakoľko by započítaním jednorazového doplatku došlo k navýšeniu sumy dôchodku/ dôchodkov, ktoré sa posudzujú pri priznaní nároku na vyplácanie dôchodku z II. piliera vyplácaného formou programového výberu alebo dočasného dôchodku, hoci by v skutočnosti sporiteľ zabezpečený nebol, jednorazový doplatok sa nebude započítavať do súčtu súm sporiteľom poberaných dôchodkov, ktorých súhrnná výška musí presiahnuť tzv. referenčnú sumu.

Súvisiaca legislatíva:

Zákon č. 275/2020 Z. z, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 461/2003 Z. z. o sociálnom poistení v znení neskorších predpisov a o doplnení niektorých zákonov

Zmeny v oblasti informovanosti

Od 1. januára 2021 sa ustanovuje pre dôchodkovú správcovskú spoločnosť povinnosť zostaviť a zaslať informáciu o dôchodkoch zo starobného dôchodkového sporenia , ktorá má sporiteľovi pomôcť v primeranej dobe pred dovŕšením dôchodkového veku s jeho finančným plánovaním v súvislosti s odchodom do dôchodku. Nový dokument bude dôchodková správcovská spoločnosť zasielať sporiteľovi v primeranom čase pred dovŕšením dôchodkového veku. Základná lehota na zasielanie informácie o dôchodkoch je vek 59 rokov. Sporiteľovi, ktorý nie je poberateľom dôchodku z II. piliera, zašle DSS informáciu o dôchodkoch opakovane, a to v roku, v ktorom dovŕši 62 rokov. Podrobnosti o obsahu tohto dokumentu, jeho štruktúru a formu, ale aj obdobie, v ktorom sa má takáto informácia poskytovať, ustanovuje príslušné Opatrenie .

Ustanovil sa jednotný vzor výpisu z osobného dôchodkového účtu s novým obsahom , ktorý je koncipovaný tak, aby pomohol sporiteľovi pochopiť vzťah medzi výškou jeho povinných príspevkov, vybraným dôchodkovým fondom a prognózovanou nasporenou sumou. Výpis obsahuje iba najdôležitejšie osobné a všeobecné informácie, mal by byť jasný a zrozumiteľný, aby sa sporiteľovi uľahčilo chápanie starobného dôchodkového sporenia a vývoja jeho nasporenej sumy v čase. Na zabezpečenie vysokej miery transparentnosti obsahuje podrobné informácie o odplatách, nákladoch a poplatkoch. Vo výpise sa bude po novom uvádzať aj predpokladaný vek odchodu do dôchodku , prognóza mesačného doživotného starobného dôchodku a tiež tabuľka s výkonnosťou dôchodkových fondov. Obsahom výpisu je aj informácia o vplyve inflácie na hodnotu úspor . Dôchodková správcovská spoločnosť bude výpis zasielať primárne elektronickou formou. Viac informácií získate tu .

Informačný prospekt dôchodkového fondu sa nahrádza kľúčovými informáciami s presne definovaným obsahom, rovnako ako je to v doplnkovom dôchodkovom sporení a kolektívnom investovaní. Nový dokument efektívnejšie a názornejšie sprostredkuje potenciálnym sporiteľom informácie o dôchodkovom fonde a jeho zameraní a rizikách, pomôže mu správne pochopiť postavenie a povahu dôchodkového fondu a úroveň rizika na jednotnej rizikovej škále, pričom by mal byť schopný prijať lepšie investičné rozhodnutie. Vzhľadom na účel kľúčových informácií, ktorý spočíva v pomoci klientovi urobiť informované rozhodnutie pri výbere investičnej stratégie, je nevyhnutné zabezpečiť, aby mal na oboznámenie sa s nimi dostatočný časový priestor pred uzatvorením zmluvy o starobnom dôchodkovom sporení . Podrobnosti nájdete tu .

Súvisiaca legislatíva:

Zákon č. 234/2019 z 20. júna 2019, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 43/2004 Z. z. o starobnom dôchodkovom sporení a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony

 
 

Partners

ESF Portál voľných pracovných miest Stránky rodovej rovnosti, rovnosti príležitosti a postavenie žien logo skrátená práca EURES odkaz na www.detstvobeznasilia.gov.sk