Hlavné menu

Zmeny od 1. júla 2009

Optimalizovala sa výška odplát za správu dôchodkového fondu v prospech sporiteľa, t. j. odplata za jeden mesiac správy dôchodkového fondu sa znížila z 0,065 % priemernej mesačnej čistej hodnoty majetku v dôchodkovom fonde na 0,025 % s účinnosťou od 1. júla 2009. Prijatou právnou úpravou sa zároveň zaviedol do systému starobného dôchodkového sporenia nový prvok, ktorým je garančný účet dôchodkového fondu. Z tohto účtu sa dopĺňa majetok sporiteľov v dôchodkových fondoch v zákonom ustanovených prípadoch. Zároveň sa zaviedol nový druh odplaty, a to odplata za zhodnotenie majetku limitovaná maximálnou výškou 5,6 % z dosiahnutého výnosu ako motivácia pre zhodnotenie úspor dôchodkovými správcovskými spoločnosťami.

 
 

Partners

ESF Portál voľných pracovných miest Stránky rodovej rovnosti, rovnosti príležitosti a postavenie žien logo skrátená práca EURES odkaz na www.detstvobeznasilia.gov.sk