Hlavné menu

Zmeny od 1. septembra 2012

S účinnosťou od 1. septembra 2012 sa zmenili nasledujúce oblasti v starobnom dôchodkovom sporení:

  • sadzba príspevkov na starobné dôchodkové sporenie sa znížila z doterajších 9% na 4% (zmena je účinná od 1. septembra 2012 a je časovo ohraničená rokom 2016; od roku 2017 sa bude sadzba zvyšovať každý rok o 0,25 % tak, aby v roku 2024 dosiahla 6 %). Od 1. januára 2013 budú mať však sporitelia možnosť dobrovoľne si prispievať do II. piliera (dobrovoľný príspevok bude do konca roku 2016 daňovo zvýhodnený do výšky 2 % čiastkového základu dane).
  • II. pilier bude dočasne otvorený od 1. septembra 2012 do 31. januára 2013 pre vstup a rovnako aj výstup. Fyzická osoba môže vstúpiť do II. piliera počas jeho otvorenia od 1. 9.2012 do 31.1.2013 ak súčasne spĺňa nasledovné dve podmienky:
    • k 1.9.2012 nebola sporiteľom a zároveň
    • pred dňom podpisu zmluvy o starobnom dôchodkovom sporení jej vzniklo aspoň jedno dôchodkové poistenie (= účasť v I. pilieri).
  • fyzická osoba môže vystúpiť z II. piliera počas jeho otvorenia od 1. 9.2012 do 31.1.2013, ak spĺňa podmienku, že bola k 1. septembru 2012 sporiteľom. Splnenie iných podmienok sa nevyžaduje.
  • pri výstupe z II. piliera v období od 1. septembra 2012 do 31. januára 2013 je potrebné Sociálnej poisťovni doručiť (osobne/poštou) písomné oznámenie, ktorého obsahom je prejav vôle fyzickej osoby, aby jej zaniklo právne postavenie sporiteľa. V tejto súvislosti je dôležité upozorniť, že uvedené písomné oznámenie musí byť Sociálnej poisťovni doručené najneskôr ku dňu 31.1.2013, nestačí napr. v predposledný alebo v posledný deň tejto lehoty ho odovzdať na poštovú prepravu. Záujemca o výstup z II. piliera môže využiť tlačivo Sociálnej poisťovne.
 
 

Partners

ESF Portál voľných pracovných miest Stránky rodovej rovnosti, rovnosti príležitosti a postavenie žien logo skrátená práca EURES odkaz na www.detstvobeznasilia.gov.sk