Hlavné menu

Za akých podmienok si môžem platiť dobrovoľné príspevky?

Pre uplatnenie dobrovoľných príspevkov na starobné dôchodkové sporenie musíte uzatvoriť dodatok k zmluve o starobnom dôchodkovom sporení s príslušnou dôchodkovou správcovskou spoločnosťou. Ak ste zamestnanec a chcete, aby vami platené dobrovoľné príspevky odvádzal váš zamestnávateľ, musíte s ním o tom uzatvoriť osobitnú písomnú dohodu, na základe ktorej ich bude odvádzať.

Od 1. mája 2023 sa vypúšťa povinnosť dohodnúť si platenie dobrovoľných príspevkov v zmluve o starobnom dôchodkovom sporení. Sporiteľ, ktorý má záujem platiť si dobrovoľné príspevky, tak môže urobiť podľa pokynov od svojej DSS.

Od 1. januára 2024 bude umožnené platenie dobrovoľných príspevkov aj počas poberania starobného dôchodku alebo predčasného starobného dôchodku formou programového výberu, t. j. počas celého obdobia, kedy má sporiteľ osobný dôchodkový účet v DSS.

 
 

Partners

ESF Portál voľných pracovných miest Stránky rodovej rovnosti, rovnosti príležitosti a postavenie žien logo skrátená práca EURES odkaz na www.detstvobeznasilia.gov.sk