Hlavné menu

Môžem si svoje dôchodkové úspory rozdeliť medzi viac dôchodkových fondov ?

Áno, svoje dôchodkové úspory môžete rozložiť medzi dva, resp. aj viaceré dôchodkové fondy, pokiaľ DSS takúto možnosť ponúka a s DSS si dohodnete vlastný pomer sporenia alebo platenia príspevkov. Sporiteľ má právo zmeniť svoju investičnú stratégiu a bezplatne prestúpiť do iného dôchodkového fondu.

Na sporiteľa, ktorý vstúpil do II. piliera pred 1. májom 2023, sa do 30. júna 2023 vzťahuje nasledovné:

Vzájomný pomer úspor v dlhopisovom garantovanom dôchodkovom fonde a v niektorom z iných dôchodkových fondov je pre osoby mladšie ako 52 rokov ľubovoľný. Pre osoby staršie ako 52 rokov platia určité obmedzenia pre objem dôchodkových úspor tvorených z povinných príspevkov na starobné dôchodkové sporenie umiestnených v inom ako v dlhopisovom garantovanom dôchodkovom fonde, pričom s rastúcim vekom sú dôchodkové úspory zo zákona presúvané dôchodkovou správcovskou spoločnosťou do dlhopisového garantovaného dôchodkového fondu tak, aby ich objem v tomto fonde v prípade 52-ročného sporiteľa bol 10 %, v prípade 53-ročného sporiteľa 20 % atď. až do výšky 100 % v prípade 61-ročného sporiteľa).

Majetok zodpovedajúci dobrovoľným príspevkom sporiteľ môže investovať neobmedzene do akéhokoľvek dôchodkového fondu spravovaného DSS bez ohľadu na jeho vek.

Pre sporiteľa, ktorý vstúpil do II. piliera po 1. máji 2023, resp. pre všetkých sporiteľov po 1. júli 2023 platí :

Pomer rozloženia majetku v jednotlivých dôchodkových fondoch je pre sporiteľa do dovŕšenia 50 rokov ľubovoľný. Po dovŕšení 50 rokov veku (ustanovený vek pre rok 2023) musí mať sporiteľ minimálne 4 % svojich úspor v dlhopisovom garantovanom dôchodkovom fonde, následne sa rozloženie majetku tohto sporiteľa každoročne upravuje a pomer sporenia sa každý ďalší rok zvyšuje o 4 p. b. v prospech dlhopisového garantovaného dôchodkového fondu.

 
 

Partners

ESF Portál voľných pracovných miest Stránky rodovej rovnosti, rovnosti príležitosti a postavenie žien logo skrátená práca EURES odkaz na www.detstvobeznasilia.gov.sk