Hlavné menu

Vstup do II. piliera

Každej fyzickej osobe, ktorej vzniklo prvé dôchodkové poistenie po 1. máji 2023 (napr. prvý raz sa zamestnala) a ktorá zároveň nemá viac ako 40 rokov, vzniká automatická účasť na starobnom dôchodkovom sporení . Takáto osoba môže uzatvoriť prvú zmluvu o starobnom dôchodkovom sporení s ktoroukoľvek DSS do 180 dní odo dňa vzniku jej prvej účasti na starobnom dôchodkovom sporení. Ak tak neurobí, DSS jej určí Sociálna poisťovňa. Účasť v II. pilieri po automatickom vstupe nie je povinná , sporiteľ má možnosť z tohto systému do dvoch rokov od vzniku prvej účasti na starobnom dôchodkovom sporení vystúpiť a zároveň bude mať právo do II. piliera opäť raz dobrovoľne vstúpiť, najneskôr do veku 40 rokov.

Veková hranica pre vstup do II. piliera sa bude zvyšovať v nadväznosti na zvyšovanie dôchodkového veku.

Každá fyzická osoba, resp. sporiteľ, ktorej sa automatický vstup do II. piliera týka, dostane do 60 dní od vzniku jej prvej účasti na starobnom dôchodkovom sporení zo Sociálnej poisťovne informáciu, obsahom ktorej budú práva a povinnosti súvisiace s účasťou na starobnom dôchodkovom sporení.

Automatický vstup sa netýka fyzických osôb, ktorým už vzniklo prvé dôchodkové poistenie pred 1. májom 2023, tie môžu do II. piliera vstúpiť dobrovoľne, a to najneskôr do dovŕšenia 40 rokov veku , ak uzatvoria zmluvu o starobnom dôchodkovom sporení s ľubovoľnou DSS. Pre túto kategóriu osôb sa po vstupe II. pilier stáva povinný a už z neho nie je možné vystúpiť.

 
 

Partners

ESF Portál voľných pracovných miest Stránky rodovej rovnosti, rovnosti príležitosti a postavenie žien logo skrátená práca EURES odkaz na www.detstvobeznasilia.gov.sk