Hlavné menu

Zmeny od 1. januára 2023

Sadzba povinných príspevkov

Sadzba povinných príspevkov na starobné dôchodkové sporenie zostáva v rokoch 2023 a 2024 na úrovni 5,50 % z vymeriavacieho základu, v rokoch 2025 a 2026 je 5,75 % z vymeriavacieho základu a od roku 2027 je 6 % z vymeriavacieho základu.

Naviazanie dôchodkového veku na strednú dĺžku života

Od ročníka 1967 sa bude dôchodkový vek zvyšovať v závislosti od strednej dĺžky života, pričom platí zásada, že osoby narodené v rovnakom roku budú mať rovnaký všeobecný dôchodkový vek. Dôchodkový vek konkrétneho poistenca sa ustanoví ako všeobecný dôchodkový vek znížený za výchovu dieťaťa. Ženám, ktoré vychovali dieťa, bude dôchodkový vek znížený o 6 mesiacov za každé vychované dieťa, maximálne však o 18 mesiacov (platí pre ženy, ktoré vychovali tri a viac detí). V prípade, ak obdobie výchovy dieťaťa nemožno pri určení dôchodkového veku zohľadniť žene, zohľadní sa mužovi, ktorý dieťa vychoval v rovnakom rozsahu. Všeobecný dôchodkový vek sa ustanoví všeobecne záväzným právnym predpisom Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky na 5 rokov dopredu.

Súvisiaca legislatíva:

Zákon č. 352/2022 z 5. októbra 2022 , ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 461/2003 Z. z. o sociálnom poistení v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony

Novela zákona č. 43/2004 Z. z. o starobnom dôchodkovom sporení a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony

Zaslanie informácií k presunu majetku z dlhopisového garantovaného dôchodkového fondu a o možnosti stať sa sporiteľom v predvolenej investičnej stratégii

Do konca februára 2023 dostane každý existujúci sporiteľ informáciu od svojej DSS o možnosti sporiť si v predvolenej investičnej stratégii, ako aj informáciu o spôsobe a harmonograme presunu majetku. Ak sa sporiteľ rozhodne pre predvolenú investičnú stratégiu, musí o to požiadať svoju DSS do 31. mája 2023 . DSS začnú zosúlaďovať majetok sporiteľov s predvolenou investičnou stratégiou postupne od 1. júla 2023, t. j. začnú presúvať majetok sporiteľov medzi jednotlivými dôchodkovými fondmi.

Iný postup bude v prípade sporiteľov, ktorí boli v roku 2013 presunutí do dlhopisového garantovaného dôchodkového fondu a do 31. decembra 2022 si stále sporili iba v tomto dôchodkovom fonde.

Sporiteľom do 54 rokov (rok narodenia 1969 a neskôr) , ktorí boli v roku 2013 presunutí do dlhopisového garantovaného dôchodkového fondu a do 31. decembra 2022 si stále sporili iba v tomto dôchodkovom fonde, bude navrhnutý postupný presun ich majetku alebo jeho časti do indexového negarantovaného dôchodkového fondu a zároveň budú informovaní o harmonograme presunu ich úspor. Táto skupina sporiteľov bude mať možnosť do 31. mája 2023 zaslať DSS svoj nesúhlas so zmenou v sporení. Ak sa sporiteľ nevyjadrí, DSS mu začne od 1. júla 2023 postupne presúvať majetok z dlhopisového garantovaného dôchodkového fondu do indexového negarantovaného dôchodkového fondu v súlade s plánom presunu majetku.

Sporiteľom starším ako 54 rokov (rok narodenia 1968 a skôr) , ktorí boli v roku 2013 presunutí do dlhopisového garantovaného dôchodkového fondu a do 31. decembra 2022 si stále sporili iba v tomto dôchodkovom fonde, bude navrhnuté pripisovanie ich nových povinných príspevkov do indexového negarantovaného dôchodkového fondu, ich existujúci majetok zostane naďalej v dlhopisovom garantovanom dôchodkovom fonde. Títo sporitelia budú mať možnosť do 31. mája 2023 zaslať DSS svoj nesúhlas s navrhovanou zmenou v pripisovaní ich nových povinných príspevkov. Ak sa v stanovenom termíne sporiteľ nevyjadrí, DSS začne nové povinné príspevky od 1. júla 2023 pripisovať do indexového negarantovaného dôchodkového fondu.

Zmeny v štruktúre odplát

Ruší sa odplata za vedenie osobného dôchodkového účtu a tiež odplata za zhodnotenie majetku v dôchodkovom fonde.

DSS má nárok len na odplatu za správu dôchodkového fondu maximálne vo výške 0,45 % priemernej ročnej predbežnej čistej hodnoty majetku v dôchodkovom fonde v roku 2023, vo výške 0,425 % priemernej ročnej predbežnej čistej hodnoty majetku v dôchodkovom fonde v roku 2024, vo výške 0,4 % priemernej ročnej predbežnej čistej hodnoty majetku v dôchodkovom fonde od roku 2025.

Táto zmena by mala generovať vyššiu očakávanú hodnotu na osobnom dôchodkovom účte sporiteľa a mala by mať pozitívny efekt na výšku jeho starobného dôchodku alebo predčasného starobného dôchodku.

Zmeny v oblasti tzv. garancií

Ruší sa doterajšia právna úprava, t. j. povinnosť DSS doplniť majetok do dlhopisového garantovaného dôchodkového fondu z vlastného majetku, ak v sledovanom období poklesne hodnota dôchodkovej jednotky.

Nová individuálna garancia sa bude vzťahovať na všetky povinné príspevky a penále , ktoré boli sporiteľovi počas jeho účasti v II. pilieri pripísané na jeho osobný dôchodkový účet vedený pre dlhopisový garantovaný dôchodkový fond, a všetky sumy, ktoré boli z akéhokoľvek dôvodu pripísané na tento účet (či už z dôvodu prevodu z iného dôchodkového fondu, na základe žiadosti sporiteľa o presun majetku medzi dôchodkovými fondami alebo na základe povinného skonzervatívňovania investícií sporiteľa podľa § 92 a § 93 zákona č. 43/2004 Z. z. alebo z dôvodu prestupu sporiteľa z inej DSS). DSS bude sporiteľovi garantovať, že suma vyplatených dôchodkov formou programového výberu a suma jednorazového poistného prevedeného do životnej poisťovne nebude nižšia, ako výška jeho individuálnej garancie, inak doplatí rozdiel z vlastného majetku.

Zrušenie akceptačných listov

Ruší sa povinnosť Sociálnej poisťovne vydávať akceptačné listy, ktoré slúžili ako administratívno-finančná bariéra pri prestupe sporiteľa do inej DSS. Sporiteľ môže prestúpiť do inej DSS najskôr po uplynutí šiestich mesiacov odo dňa posledného prestupu, s výnimkou prípadov ustanovených v zákone č. 43/2004 Z. z. (nesmie prestúpiť napr. pri vydaní certifikátu, ani v období do jedného roka od uzatvorenia prvej zmluvy o starobnom dôchodkovom sporení).

Súvisiaca legislatíva:

Zákon č. 399/2022 z 8. novembra 2022 , ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 43/2004 Z. z. o starobnom dôchodkovom sporení a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony v znení od 1. januára 2023.

 
 

Partners

ESF Portál voľných pracovných miest Stránky rodovej rovnosti, rovnosti príležitosti a postavenie žien logo skrátená práca EURES odkaz na www.detstvobeznasilia.gov.sk