Hlavné menu

Zmeny od 1. januára 2026

Zmeny vo výplatnej fáze

Z II. piliera sa poskytuje dôchodok formou programového výberu, ktorý vypláca DSS a formou doživotného dôchodku (anuity), ktorý vypláca životná poisťovňa. Dôchodok z II. piliera je v prvej časti výplatnej fázy vyplácaný výlučne programovým výberom z polovice nasporenej sumy a následne, po jej skončení, z druhej časti formou doživotnej anuity.

Programovým výberom sa vypláca starobný dôchodok alebo predčasný starobný dôchodok z polovice nasporenej sumy cca 10 rokov (polovica mediánu strednej dĺžky života pre mužov a ženy vo veku sporiteľa – polovica predpokladaného počtu mesiacov, ktorých by sa mal sporiteľ dožiť), pričom sporiteľ si môže zvoliť fixnú alebo variabilnú výšku dôchodku.

Počas tohto obdobia je druhá časť úspor naďalej zhodnocovaná v dôchodkových fondoch, z časti môže byť aj v iných ako v dlhopisových garantovaných. Sporiteľ má aj v tejto fáze možnosť zasielať si dobrovoľné príspevky a v prípade, že pracuje, pripisujú sa mu na jeho osobný dôchodkový účet aj povinné príspevky.

Následne, po skončení poberania programového výberu, sa starobný dôchodok vypláca formou doživotného dôchodku, ktorý si sporiteľ vyberie na základe ponukového listu. Anuitu si teda zakúpi v životnej poisťovni za druhú časť nasporenej sumy, ktorá bude predstavovať jednorazové poistné.

Zostane zachovaná aj možnosť poberania dôchodku formou programového výberu, kedy sporiteľ môže výplatu nasporenej sumy prispôsobiť vlastným preferenciám. Podmienkou je, že sporiteľ má dostatočné doživotné zabezpečenie a teda súčet súm jeho doživotne poberaných dôchodkov z I. piliera (prípadne výsluhových dôchodkov, dôchodkov z cudziny a pod.) je vyšší ako tzv. referenčná suma, ktorá predstavuje hodnotu priemerného mesačného starobného dôchodku.

Platenie povinných a dobrovoľných príspevkov

Postupovanie povinných príspevkov za pracujúcich dôchodcov a platenie dobrovoľných príspevkov je umožnené aj počas poberania starobného dôchodku alebo predčasného starobného dôchodku formou programového výberu, t. j. počas celého obdobia, kedy má sporiteľ osobný dôchodkový účet v DSS, až do začiatku poberania doživotného dôchodku.

Súvisiaca legislatíva:

Zákon č. 87/2024 Z. z. z 18. apríla 2024, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 461/2003 Z. z. o sociálnom poistení v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony a zákon č. 399/2022 Z. z. z 8. novembra 2022, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 43/2004 Z. z. o starobnom dôchodkovom sporení a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony v znení od 1. januára 2026.

 
 

Partners

ESF Portál voľných pracovných miest Stránky rodovej rovnosti, rovnosti príležitosti a postavenie žien logo skrátená práca EURES odkaz na www.detstvobeznasilia.gov.sk