Hlavné menu

Zmeny od 1. júla 2023

Presun majetku sporiteľov z dlhopisových garantovaných dôchodkových fondov do indexových negarantovaných dôchodkových fondov (do predvolenej investičnej stratégie)

Sporitelia do 54 rokov (vrátane)

DSS začnú od 1. júla 2023 presúvať majetok sporiteľov do rizikovejších, ale potenciálne výnosnejších indexových negarantovaných dôchodkových fondov. Postupný presun majetku sa bude týkať sporiteľov dotknutých tzv. akciou návratka z roku 2013, ktorí sa narodili v roku 1969 a neskôr, t. j. sporiteľov, ktorí v roku 2023 dovŕšia vek 54 rokov, ak po presune v roku 2013 nevykonali žiadnu aktivitu a naďalej si sporia výlučne v dlhopisovom garantovanom dôchodkovom fonde. Majetok dotknutých sporiteľov bude zosúladený s predvolenou investičnou stratégiou do 31. decembra 2025. Na žiadosť DSS môže Národná banka Slovenska predĺžiť toto obdobie najviac o dva roky.

Za účelom zabezpečenia riadnej informovanosti sporiteľov majú DSS povinnosť zaslať každému dotknutému sporiteľovi do 28. februára 2023 informáciu o možnosti zostať sporiteľom v tej investičnej stratégii, ktorú má sporiteľ zvolenú.

Sporitelia starší ako 54 rokov

Sporiteľom, ktorí sa narodili v roku 1968 a skôr, a po presune v roku 2013 do dlhopisových garantovaných dôchodkových fondov nevykonali žiadnu aktivitu, sa ich majetok s ohľadom na možné investičné riziká ponecháva v dlhopisových garantovaných dôchodkových fondoch, avšak za účelom zefektívnenia II. piliera a posilnenia ich hmotného zabezpečenia v starobe, sa ich nové povinné príspevky budú pripisovať do indexového negarantovaného dôchodkového fondu.

Rovnako aj táto skupina sporiteľov dostane do 28. februára 2023 od DSS informáciu o možnosti zostať sporiteľom v tej investičnej stratégii, ktorú má sporiteľ zvolenú. V takom prípade sa povinné príspevky budú sporiteľovi aj naďalej pripisovať na osobný dôchodkový účet vedený pre dlhopisový garantovaný dôchodkový fond.

Ostatní existujúci sporitelia

Od 1. júla 2023 začnú DSS zosúlaďovať majetok s predvolenou investičnou stratégiou aj tých sporiteľov, ktorí síce neboli dotknutí akciou návratka z roku 2013, nie sú poberateľmi starobného dôchodku alebo predčasného starobného dôchodku, ale do 31. mája 2023 o to požiadali svoju DSS na základe informácie, ktorú im DSS do 28. februára 2023 doručila.

 
 

Partners

ESF Portál voľných pracovných miest Stránky rodovej rovnosti, rovnosti príležitosti a postavenie žien logo skrátená práca EURES odkaz na www.detstvobeznasilia.gov.sk