Hlavné menu

Zmeny od 1. mája 2023

Zavedenie predvolenej investičnej stratégie (s možnosťou vyviazania sa)

V záujme maximálneho zefektívnenia II. piliera za účelom zvýšenia hmotného zabezpečenia v starobe sa zavádza tzv. predvolená investičná stratégia, v rámci ktorej je počas prvej fázy sporenia majetok sporiteľa umiestňovaný výlučne do akciových investícií prostredníctvom indexového negarantovaného dôchodkového fondu. V určitom časovom horizonte (v konkrétne stanovenom veku) pred dosiahnutím dôchodkového veku sa následne začne postupný presun majetku a príspevkov sporiteľa do menej rizikových dlhopisových a peňažných investícií. Na stabilizáciu portfólia bude v rámci predvolenej investičnej stratégie slúžiť dlhopisový garantovaný dôchodkový fond. Dovŕšením ustanoveného veku, pre rok 2023 to je 50 rokov, a dovŕšením každého ďalšieho roku veku sporiteľa v predvolenej investičnej stratégii sa podiel čistej hodnoty jeho majetku v indexovom negarantovanom dôchodkovom fonde v porovnaní s predchádzajúcim podielom tejto hodnoty majetku, ktorý bol ustanovený pre predchádzajúci dovŕšený rok veku sporiteľa, zníži o 4 p. b. v prospech podielu čistej hodnoty jeho majetku v dlhopisovom garantovanom dôchodkovom fonde. Napr. sporiteľ vo veku 50 rokov má 4 % svojho majetku v dlhopisovom garantovanom dôchodkovom fonde a 96 % v indexovom negarantovanom dôchodkovom fonde. Vo veku 51 rokov už bude tento pomer 8 % : 92 %.

Predvolená investičná stratégia nekončí dovŕšením dôchodkového veku, ale zabezpečí sporiteľovi zhodnocovanie nasporených prostriedkov aj v období po dovŕšení dôchodkového veku, v zásade do podania žiadosti o doživotný dôchodok. Z tohto dôvodu sa odo dňa začatia poberania starobného dôchodku alebo predčasného starobného dôchodku programovým výberom a následne každým ďalším začatým rokom poberania tohto dôchodku, sporiteľovi v predvolenej investičnej stratégii podiel čistej hodnoty jeho majetku určeného na výplatu doživotného starobného dôchodku v indexovom negarantovanom dôchodkovom fonde bude rovnomerne znižovať o príslušný počet percentuálnych bodov v prospech podielu čistej hodnoty jeho majetku určeného na výplatu doživotného starobného dôchodku v dlhopisovom garantovanom dôchodkovom fonde tak, aby podiel čistej hodnoty jeho majetku určeného na vyplácanie doživotného starobného dôchodku v indexovom negarantovanom dôchodkovom fonde v poslednom roku poberania starobného dôchodku alebo predčasného starobného dôchodku programovým výberom bol 5 %.

Sporiteľom v predvolenej investičnej stratégii je automaticky každý nový sporiteľ (resp. existujúci sporitelia do veku 54 rokov, ktorí boli v roku 2013 hromadne presunutí do dlhopisového garantovaného dôchodkového fondu a do 31. decembra 2022 zostali sporiteľmi výlučne v tomto dôchodkovom fonde). Súčasne platí, že za podmienok ustanovených v zákone č. 43/2004 Z. z. sa môže sporiteľ z predvolenej investičnej stratégie vyviazať. Ak sa sporiteľ v priebehu sporenia v II. pilieri rozhodne znova vstúpiť do predvolenej investičnej stratégie, môže to urobiť písomným prejavom vôle, ktorú doručí DSS. Rovnakú možnosť vstupu do predvolenej investičnej stratégie majú aj sporitelia, ktorí uzatvorili zmluvu o starobnom dôchodkovom sporení pred 1. májom 2023.

V súvislosti so zavedením predvolenej investičnej stratégie má DSS povinnosť vytvoriť a spravovať indexový negarantovaný dôchodkový fond s minimálne 95 % podielom akciovej zložky, ktorého investovanie bude založené na kopírovaní zloženia akciového finančného indexu.

Automatický vstup do II. piliera s možnosťou vyviazania sa a s možnosťou opätovného vstupu

S účinnosťou od 1. mája 2023 sa zavádza automatická účasť v II. pilieri pre každú fyzickú osobu, ktorej vznikne prvé dôchodkové poistenie po 1. máji 2023 a ktorá nemá viac ako 40 rokov. Takáto fyzická osoba môže uzatvoriť prvú zmluvu o starobnom dôchodkovom sporení s ktoroukoľvek DSS do 180 dní odo dňa vzniku jej prvej účasti v II. pilieri . Ak tak neurobí, DSS jej určí Sociálna poisťovňa.

Účasť v II. pilieri nebude povinná, sporiteľ bude mať možnosť z tohto systému do dvoch rokov od vzniku prvej účasti v II. pilieri vystúpiť a zároveň bude mať právo do II. piliera opäť vstúpiť (vystúpiť a opäť vstúpiť bude môcť sporiteľ iba raz).

Horná hranica veku, do kedy môže fyzická osoba vstúpiť do II. piliera, sa posúva z 35 rokov na vek 40 rokov, pričom tento vek sa bude každoročne zvyšovať v nadväznosti na zvyšovanie dôchodkového veku.

Každá fyzická osoba, resp. sporiteľ, ktorej sa automatický vstup do II. piliera týka, dostane do 60 dní od vzniku jej prvej účasti v II. pilieri zo Sociálnej poisťovne informáciu, obsahom ktorej budú práva a povinnosti súvisiace s účasťou v II. pilieri .

Automatický vstup sa netýka fyzických osôb, ktorým vzniklo prvé dôchodkové poistenie pred 1. májom 2023, naďalej však môžu do II. piliera vstúpiť dobrovoľne (do dovŕšenia 40 rokov veku).

Platenie dobrovoľných príspevkov

Vypustila sa povinnosť dohodnúť si platenie dobrovoľných príspevkov v zmluve o starobnom dôchodkovom sporení. Sporiteľ si môže platiť dobrovoľné príspevky aj bez zmluvného dojednania.

Sporenie vo viacerých dôchodkových fondoch bez povinnosti sporenia v dlhopisovom garantovanom dôchodkovom fonde

Odstránila sa zákonná prekážka, ktorá obmedzovala sporenie v maximálne dvoch dôchodkových fondoch, pričom jeden z nich musel byť dlhopisový garantovaný dôchodkový fond. Umožňuje sa, aby si sporiteľ sám zvolil pomer rozloženia svojho majetku v zásade v každom dôchodkovom fonde, ktorý spravuje príslušná DSS za podmienky, že sa na tom spoločne dohodnú. DSS nebude povinná investovanie vo viac ako dvoch dôchodkových fondoch sporiteľovi umožniť.

Súvisiaca legislatíva:

Zákon č. 399/2022 z 8. novembra 2022 , ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 43/2004 Z. z. o starobnom dôchodkovom sporení a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony v znení od 1. mája 2023

 
 

Partners

ESF Portál voľných pracovných miest Stránky rodovej rovnosti, rovnosti príležitosti a postavenie žien logo skrátená práca EURES odkaz na www.detstvobeznasilia.gov.sk