Hlavné menu

Mám záujem o vyplácanie dôchodku, resp. celej nasporenej sumy, ešte podľa právnej úpravy účinnej do 31. decembra 2025. Za akých podmienok je to možné?

Podmienky súčasnej výplatnej fázy sa budú vzťahovať na dôchodky vyplácané na základe žiadosti o dôchodok z II. piliera podanej najneskôr 31. decembra 2025 .

Znamená to, že rozhodujúci je dátum podania žiadosti o dôchodok . Ak sporiteľ požiada o dôchodok z II. piliera najneskôr 31. decembra 2025 a následne na základe záväznej ponuky dôchodkov z ponukového listu uzatvorí dohodu o vyplácaní dôchodku programovým výberom alebo zmluvu o poistení dôchodku, budú sa na neho vzťahovať podmienky súčasnej výplatnej fázy účinnej do 31. decembra 2025. Uvedené platí aj v prípade, že sa ponuka dôchodkov sporiteľovi vystaví až začiatkom roka 2026.

Celá nasporená suma Vám môže byť vyplatená v jednej splátke, ak budú splnené tieto podmienky:

 • dovŕšili ste dôchodkový vek alebo ste splnili podmienky nároku na výplatu predčasného starobného dôchodku podľa zákona o sociálnom poistení (získali ste aspoň 15 rokov dôchodkového poistenia, chýbajú Vám najviac dva roky do dovŕšenia dôchodkového veku alebo ste získali najmenej 40 odpracovaných rokov a súčet súm Vášho predčasného starobného dôchodku z I. piliera a II. piliera je minimálne vo výške 1,6-násobku životného minima pre jednu plnoletú fyzickú osobu),
 • súčet súm Vašich dôchodkových dávok z I. piliera (predčasný starobný dôchodok, starobný dôchodok, invalidný dôchodok, vdovský alebo vdovecký dôchodok), výsluhového dôchodku, invalidného výsluhového dôchodku, vdovského výsluhového dôchodku, vdoveckého výsluhového dôchodku, obdobných dôchodkov z cudziny a doživotného dôchodku z II. piliera je vyšší ako platná referenčná suma (na rok 2024 je to 651,70 €; referenčná suma platná pre rok 2025 ešte nie je známa),
 • požiadate o dôchodok z II. piliera najneskôr 31. decembra 2025 vo Vašej dôchodkovej správcovskej spoločnosti alebo v Sociálnej poisťovni; ak sporiteľovi ešte nevznikol nárok na výplatu predčasného starobného dôchodku podľa zákona o sociálnom poistení, môže o predčasný starobný dôchodok z II. piliera požiadať len v Sociálnej poisťovni,
 • na základe záväznej ponuky dôchodkov z ponukového listu uzatvoríte dohodu o vyplácaní dôchodku programovým výberom s dôchodkovou správcovskou spoločnosťou. Ponuka dôchodkov z II. piliera bude platná 30 kalendárnych dní, čo bude zároveň aj lehota na kontaktovanie dôchodkovej správcovskej spoločnosti a uzatvorenie dohody o vyplácaní dôchodku programovým výberom, v ktorej si dohodnete konkrétne podmienky.

Zároveň upozorňujeme, že je vhodné v dostatočnom časovom predstihu začať komunikovať s pobočkou Sociálnej poisťovne, v ktorej budete podávať žiadosť o starobný dôchodok alebo predčasný starobný dôchodok. V záujme urýchlenia procesu priznávania dôchodku si môžete vopred overiť, či Sociálna poisťovňa eviduje všetky obdobia Vášho dôchodkového poistenia a vymeriavacie základy. Využiť na to môžete aj výpis z individuálneho účtu poistenca alebo elektronický účet poistenca, ak ho máte aktivovaný a môžete požiadať aj o informatívny výpočet Vášho dôchodku. Termín na podanie žiadosti o dôchodok si môžete rezervovať vopred, pričom je vhodné včas si pripraviť všetky potrebné doklady. Odporúčame Vám tiež navštíviť webovú stránku Sociálnej poisťovne, kde sú uvedené praktické informácie týkajúce sa žiadosti o dôchodok (www.socpoist.sk/navigacia/6-dochodok ).

Referenčná suma

Referenčná suma je priemerný mesačný starobný dôchodok vyplácaný zo Sociálnej poisťovne (I. pilier).

Referenčnú sumu určuje Sociálna poisťovňa vždy k 30. novembru kalendárneho roka a zverejní ju najneskôr do konca príslušného roka na svojom webovom sídle . Táto hodnota bude potom platiť po celý nasledujúci kalendárny rok.

 • 2024 651,70 €*
 • 2023 521,30 €
 • 2022 508,90 €
 • 2021 491,70 €
 • 2020 464,60 €
 • 2019 444,10 €
 • 2018 432,40 €

* Na výrazne vyššiu hodnotu referenčnej sumy v roku 2024 mala vplyv valorizácia dôchodkov vyplácaných zo Sociálnej poisťovne v roku 2023 – od 1. januára 2023 vo výške 11,8 % a od 1. júla 2023 vo výške 10,6 %.

Zdaňovanie vyplácaného dôchodku zo starobného dôchodkového sporenia

V zmysle § 9 ods. 2 zákona č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov v znení neskorších predpisov sú všetky dôchodky vyplácané zo starobného dôchodkového sporenia ako dočasný dôchodok alebo doživotný dôchodok (vyplácané životnou poisťovňou), tak aj programový výber (vyplácaný dôchodkovou správcovskou spoločnosťou), oslobodené od dane z príjmov . To znamená, že dôchodok z II. piliera nie je zdaňovaný . Dôchodok vyplácaný formou programového výberu môže byť sporiteľovi vyplatený v jednom mesiaci, t. j. jednorazovo, a aj v tomto prípade je oslobodený od dane z príjmov.

 
 

Partners

ESF Portál voľných pracovných miest Stránky rodovej rovnosti, rovnosti príležitosti a postavenie žien logo skrátená práca EURES odkaz na www.detstvobeznasilia.gov.sk