Hlavné menu

Zmeny od 1. júla 2024

Nový 13. dôchodok

Novelou zákona o sociálnom poistení sa zaviedla nová dôchodková dávka – 13. dôchodok. Prvý raz bude 13. dôchodok vyplatený dôchodcom v decembri tohto roka. Nárok na 13. dôchodok vznikne poberateľovi dôchodku, ktorý má v decembri nárok na výplatu starobného dôchodku, predčasného starobného dôchodku, invalidného dôchodku, vdovského/vdoveckého dôchodku, sirotského dôchodku, sociálneho dôchodku. Sumy 13. dôchodku sa budú určovať na základe priemerných mesačných súm jednotlivých druhov dôchodkových dávok za kalendárny rok, ktorý predchádza kalendárnemu roku, v ktorom sa určuje suma 13. dôchodku, pričom najvyššia suma 13. dôchodku bude v sume priemernej mesačnej sumy starobného dôchodku a najnižšia suma 13. dôchodku bude vo výške 300 eur. V prípade, ak bude mať poberateľ nárok na viacero dôchodkových dávok, vyplatí sa mu len jeden 13. dôchodok, a to ten, ktorého suma je najvyššia.

13. dôchodok ako dôchodková dávka nadobudne účinnosť 1. júla 2024. Zároveň vláda Slovenskej republiky (ďalej len „vláda“) môže nariadením vlády v záujme pružného reagovania napríklad na rast cien a s tým súvisiacich zvýšených finančných nákladov poberateľov dôchodkov ustanoviť nárok na skoršiu výplatu pomernej časti 13. dôchodku.

Aká bude Vaša suma 13. dôchodku a ďalšie informácie k 13. dôchodku

Predĺženie dočasnej výnimky z platenia poistného na sociálne poistenie pre zákonom ustanovený okruh zamestnávateľov v poľnohospodárskom sektore

Od 1. júla 2024 je účinné ďalšie dočasné opatrenie, ktorým sa predlžuje obdobie uplatňovania tzv. odvodovej úľavy z platenia poistného na sociálne poistenie pre zákonom stanovený okruh zamestnávateľov v poľnohospodárskej prvovýrobe (napr. chov dobytka, oviec a kôz, ošípaných a hydiny, pestovanie hrozna, zeleniny a ovocia), rybárstve a akvakultúre (producenti sladkovodných rýb) vykonávajúcich svoju hlavnú ekonomickú činnosť vo vybraných triedach divízií SK NACE Rev.2 určenú zákonom č. 145/2024 Z. z., ktorým je novelizovaný zákon č. 461/2003 Z. z. o sociálnom poistení v znení neskorších predpisov. Hlavná ekonomická činnosť je ekonomická činnosť zapísaná v rozhodujúcom období Štatistickým úradom Slovenskej republiky v registri právnických osôb, podnikateľov a orgánov verejnej moci, ktorý je referenčným registrom.

Odvodová úľava je štátnou pomocou a poskytuje sa na základe Dočasného krízového a prechodného rámca pre opatrenia štátnej pomoci na podporu hospodárstva v dôsledku agresie Ruska proti Ukrajine (ďalej len „dočasný rámec“). Európska komisia oznámením z 2. mája 2024 predĺžila účinnosť dočasného rámca do 31. decembra 2024, ale len pre podniky pôsobiace v odvetví poľnohospodárskej prvovýroby, rybárstva a akvakultúry. Za obdobie od 1. júla 2024 sa preto odvodová úľava už nebude vzťahovať na zamestnávateľov vykonávajúcich hlavnú činnosť v potravinárskom priemysle.

V zmysle vyššie uvedeného zákonom stanovený okruh zamestnávateľov za kalendárne mesiace júl až december 2024 nemá povinnosť zaplatiť poistné na nemocenské poistenie, na starobné poistenie a povinné príspevky na starobné dôchodkové sporenie, poistné na invalidné poistenie, na poistenie v nezamestnanosti, na financovanie podpory v čase skrátenej práce a poistné do rezervného fondu solidarity z vymeriavacieho základu za príslušný kalendárny mesiac, maximálne zo sumy nepresahujúcej minimálnu mzdu platnú v roku 2024 (750 eur) za každého zamestnanca.

Ostatné zásady uplatňovania odvodovej úľavy týkajúce sa kalendárnych mesiacov august 2023 až január 2024 a marec až jún 2024 zostali naďalej zachované aj na mesiace júl až december 2024; bližšie sú uvedené v zmenách účinných k odvodovej úľave od 1. augusta 2023, resp. 1. marca 2024.

 
 

Partners

ESF Portál voľných pracovných miest Stránky rodovej rovnosti, rovnosti príležitosti a postavenie žien logo skrátená práca EURES odkaz na www.detstvobeznasilia.gov.sk