Hlavné menu

Zmeny od 1. marca 2024

Predĺženie dočasnej výnimky z platenia poistného na sociálne poistenie pre zákonom ustanovený okruh zamestnávateľov v poľnohospodárskom a potravinárskom sektore

Od 1. marca 2024 je účinné dočasné opatrenie, ktorým sa predlžuje obdobie uplatňovania tzv. odvodovej úľavy z platenia poistného na sociálne poistenie pre zákonom stanovený okruh zamestnávateľov v poľnohospodárskej prvovýrobe (napr. chov dobytka, oviec a kôz, ošípaných a hydiny) a v oblasti spracovania a odbytu poľnohospodárskych výrobkov (napr. spracovanie a konzervovanie mäsa a mäsových produktov, spracovanie a konzervovanie ovocia a zeleniny, výroba mliečnych výrobkov, výroba pečiva a múčnych výrobkov, výroba cukru, výroba nealkoholických nápojov). Zároveň, s cieľom podporiť aj pestovateľov hrozna, zeleniny a ovocia, ale aj producentov sladkovodných rýb a chovateľov hospodárskych zvierat s rastlinnou výrobou sa odvodová úľava rozšírila aj o týchto zamestnávateľov. Odvodová úľava sa uplatňuje za obdobie od 1. marca 2024 do 30. júna 2024 a vzťahuje sa na zamestnávateľa v poľnohospodárskom a potravinárskom sektore, ktorý svoju hlavnú ekonomickú činnosť vykonáva vo vybraných triedach divízií SK NACE Rev.2 určenú zákonom č. 28/2024 Z. z., ktorým je novelizovaný zákon č. 461/2003 Z. z. o sociálnom poistení v znení neskorších predpisov. Hlavná ekonomická činnosť je ekonomická činnosť zapísaná v rozhodujúcom období Štatistickým úradom Slovenskej republiky v registri právnických osôb, podnikateľov a orgánov verejnej moci, ktorý je referenčným registrom. Taký zamestnávateľ, za kalendárne mesiace marec, apríl, máj a jún 2024, nemá povinnosť zaplatiť poistné na nemocenské poistenie, na starobné poistenie, na invalidné poistenie, na poistenie v nezamestnanosti, na financovanie podpory v čase skrátenej práce a poistné do rezervného fondu solidarity z vymeriavacieho základu za príslušný kalendárny mesiac, maximálne zo sumy nepresahujúcej minimálnu mzdu platnú v roku 2024 (750 eur) za každého zamestnanca. Odvodová úľava poskytovaná Sociálnou poisťovňou je štátnou pomocou.

Zamestnávateľ je naďalej aj za toto obdobie povinný platiť poistné na úrazové poistenie a poistné na garančné poistenie a odvádzať poistné na sociálne poistenie, ktoré platí zamestnanec.

Ak ide o zamestnávateľa, ktorého zamestnanec si uplatnil odvodovú odpočítateľnú položku (200 eur), poistné na starobné poistenie, na invalidné poistenie a poistné do rezervného fondu solidarity za kalendárny mesiac neplatí z rozdielu 750 eur a odvodovej odpočítateľnej položky, t. j. z 550 eur. V konečnom dôsledku zamestnávateľ nebude platiť uvedené poistné spolu z oboch odvodových úľav z vymeriavacieho základu mesačne v sume 750 eur.

Ak ide o zamestnávateľa, ktorý zamestnáva zamestnanca na základe dohody o pracovnej činnosti na výkon sezónnej práce, pri ktorej sa uplatňuje odvodová odpočítateľná položka pri sezónnej práci (652 eur v roku 2024), poistné na starobné poistenie a na poistenie v nezamestnanosti za kalendárny mesiac neplatí z rozdielu 750 eur a odvodovej odpočítateľnej položky pri sezónnej práci, t. j. z 98 eur. V konečnom dôsledku zamestnávateľ nebude platiť uvedené poistné spolu z oboch odvodových úľav zo sumy 750 eur a poistné na nemocenské poistenie, na invalidné poistenie a do rezervného fondu solidarity nebude platiť z vymeriavacieho základu mesačne v sume 750 eur.

Skutočnosť, že zamestnávateľ neplatil poistné na nemocenské poistenie, na starobné poistenie, na invalidné poistenie, na poistenie v nezamestnanosti, na financovanie podpory v čase skrátenej práce a poistné do rezervného fondu solidarity, resp. platil toto poistné v nižšej sume z dôvodu uplatnenia odpustenia odvodov, sumu dávky sociálneho poistenia zamestnanca negatívne neovplyvní.

 
 

Partners

ESF Portál voľných pracovných miest Stránky rodovej rovnosti, rovnosti príležitosti a postavenie žien logo skrátená práca EURES odkaz na www.detstvobeznasilia.gov.sk