Hlavné menu

Zmeny od 15. mája 2024

Zmeny v predčasnom starobnom dôchodku po získaní 40 odpracovaných rokov

Od 15. mája 2024 sa upravuje jedna z podmienok nároku na predčasný starobný dôchodok, a to získanie 40 odpracovaných rokov. Po novom sa počet odpracovaných rokov potrebných na splnenie podmienky nároku na predčasný starobný dôchodok pre jednotlivé ročníky (doteraz 40) naviaže na všeobecný dôchodkový vek jednotlivých ročníkov. Touto zmenou sa zavedie zásada, že osoby narodené v rovnakom roku budú musieť na splnenie podmienky nároku na predčasný starobný dôchodok získať rovnaký počet odpracovaných rokov.

Pre ročníky narodenia 1966 a skoršie sa počet odpracovaných rokov bude postupne zvyšovať, a to tempom rastu dôchodkového veku podľa prílohy č. 3a k zákonu č. 461/2003 Z. z. o sociálnom poistení (ďalej len „zákon o sociálnom poistení“).

Pre ročníky narodenia 1967 a neskoršie sa potrebný počet odpracovaných rokov bude meniť v závislosti od strednej dĺžky života, teda rovnako ako všeobecný dôchodkový vek, ktorý od roku 2025 bude ustanovovať Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny SR vo všeobecne záväznom právnom predpise na základe vzorca uvedeného v prílohe č. 3c k zákonu o sociálnom poistení.

Potrebné odpracované obdobie sa pre príslušný ročník narodenia určí ako rozdiel všeobecného dôchodkového veku pre príslušný ročník a čísla 23. Číslo 23 bolo zvolené z dôvodu, že ide o rozdiel medzi všeobecným dôchodkovým vekom (63 rokov) poistencov, ktorí odchádzali do dôchodku v roku 2023 (ročník 1960) a 40 odpracovanými rokmi. Ak všeobecný dôchodkový vek pre príslušný ročník nie je v čase posudzovania splnenia podmienky získania potrebného odpracovaného obdobia známy, za všeobecný dôchodkový vek pre príslušný ročník sa na účely určenia potrebného odpracovaného obdobia považuje „domnelý“ dôchodkový vek stanovený ako posledný určený všeobecný dôchodkový vek zvýšený o dva mesiace za každý kalendárny rok rozdielu roku narodenia tohto poistenca a príslušného ročníka, pre ktorý bol určený posledný všeobecný dôchodkový vek.

Zároveň sa od 15. mája 2024 zjednotí spôsob určovania sumy predčasného starobného dôchodku pre všetkých poistencov bez ohľadu na to, či im do dovŕšenia dôchodkového veku chýbajú najviac 2 roky, alebo či získali potrebné odpracované obdobie, a to takým spôsobom, že suma predčasného starobného dôchodku sa im bude znižovať o 0,5% za každých začatých 30 dní odo dňa vzniku nároku na predčasný starobný dôchodok do dovŕšenia dôchodkového veku.

Viac informácií o zmenách v predčasnom starobnom dôchodku nájdete na stránke Sociálnej poisťovne .

 
 

Partners

ESF Portál voľných pracovných miest Stránky rodovej rovnosti, rovnosti príležitosti a postavenie žien logo skrátená práca EURES odkaz na www.detstvobeznasilia.gov.sk