Hlavné menu

Povinné nemocenské poistenie

Povinne nemocensky poistení sú :

  • zamestnanec (s právom na pravidelný mesačný príjem), okrem

a) fyzickej osoby v právnom vzťahu na základe dohody o brigádnickej práci študentov,

b) fyzickej osoby v právnom vzťahu na základe dohody o vykonaní práce alebo dohody o pracovnej činnosti, ktorá má priznaný

1. starobný dôchodok,
2. predčasný starobný dôchodok,
3. invalidný dôchodok,
4. výsluhový dôchodok podľa zákona č. 328/2002 Z. z. a dovŕšila dôchodkový vek,
5. invalidný výsluhový dôchodok podľa zákona č. 328/2002 Z. z.,

c) žiaka strednej školy a študenta vysokej školy pri praktickom vyučovaní v období odbornej (výrobnej) praxe,

d) fyzickej osoby v právnom vzťahu na základe dohody o zaradení do aktívnych záloh podľa zákona č. 570/2005 Z. z. o brannej povinnosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.

  • fyzická osoba v právnom vzťahu na základe dohody o pracovnej činnosti na výkon sezónnej práce s právom na nepravidelný príjem.
  • samostatne zárobkovo činná osoba, ktorej príjem z podnikania a z inej samostatnej zárobkovej činnosti podľa osobitného predpisu alebo výnos súvisiaci s podnikaním a s inou samostatnou zárobkovou činnosťou v predchádzajúcom roku bol vyšší ako 12-násobok vymeriavacieho základu uvedeného v § 138 ods. 9 písm. a) zákona o sociálnom poistení (viac ako 12 - násobok 50 % priemernej mesačnej mzdy v hospodárstve Slovenskej republiky za kalendárny rok, ktorý dva roky predchádza kalendárnemu roku, v ktorom sa platí poistné).

Viac informácií o povinnom nemocenskom poistení zamestnanca a samostatne zárobkovo činnej osoby

 
 

Partners

ESF Portál voľných pracovných miest Stránky rodovej rovnosti, rovnosti príležitosti a postavenie žien logo skrátená práca EURES odkaz na www.detstvobeznasilia.gov.sk