Hlavné menu

Podávanie žiadosti o peňažný príspevok na kompenzáciu ťažkého zdravotného postihnutia

Uvedená služba umožňuje fyzickej osobe elektronickým spôsobom vyplniť formulár a požiadať tak o peňažné príspevky na kompenzáciu.

Peňažné príspevky na kompenzáciu sú určené na zmiernenie alebo prekonanie sociálneho dôsledku ťažkého zdravotného postihnutia, čiže určitého znevýhodnenia, ktoré má fyzická osoba z dôvodu jej ťažkého zdravotného postihnutia v porovnaní s fyzickou osobou bez zdravotného postihnutia rovnakého veku, pohlavia a za rovnakých podmienok, a ktoré nie je schopná z dôvodu ťažkého zdravotného postihnutia sama prekonať.

Za fyzickú osobu s ťažkým zdravotným postihnutím sa považuje fyzická osoba, ktorej miera funkčnej poruchy je najmenej 50%.

Funkčná porucha je nedostatok telesných schopností, zmyslových schopností alebo duševných schopností fyzickej osoby, ktorý z hľadiska predpokladaného vývoja zdravotného postihnutia bude trvať dlhšie ako 12 mesiacov.

Sociálne dôsledky ŤZP sa kompenzujú formou:

jednorazových peňažných príspevkov , ktorými sú

 1. 1. peňažný príspevok na kúpu pomôcky,
 2. 2. peňažný príspevok na výcvik používania pomôcky,
 3. 3. peňažný príspevok na úpravu pomôcky,
 4. 4. peňažný príspevok na opravu pomôcky,
 5. 5. peňažný príspevok na kúpu zdvíhacieho zariadenia,
 6. 6. peňažný príspevok na kúpu osobného motorového vozidla,
 7. 7. peňažný príspevok na úpravu osobného motorového vozidla,
 8. 8. peňažný príspevok na úpravu bytu,
 9. 9. peňažný príspevok na úpravu rodinného domu,
 10. 10. peňažný príspevok na úpravu garáže,

opakovaných peňažných príspevkov , ktorými sú

 1. 1. peňažný príspevok na osobnú asistenciu,
 2. 2. peňažný príspevok na prepravu,
 3. 3. peňažný príspevok na kompenzáciu zvýšených výdavkov:
  1. a) na diétne stravovanie,
  2. b) súvisiace
   1. 1. s hygienou alebo s opotrebovaním šatstva, bielizne, obuvi a bytového zariadenia,
   2. 2. so zabezpečením prevádzky osobného motorového vozidla,
   3. 3. so starostlivosťou o psa so špeciálnym výcvikom.

Žiadosť je možné zaslať elektronicky pomocou formulára zverejneného na portáli slovensko.sk (odkaz na elektronickú službu je vypublikovaný nižšie) alebo je možné podať listinne - poštou alebo osobne na úrade práce, sociálnych vecí a rodiny podľa miesta trvalého pobytu žiadateľa. Vzor formulára žiadosti pre listinné podanie je dostupný na odkaze Podrobnejšie informácie o službe (na tejto stránke nižšie). Žiadosť nie je spoplatnená.

Pre zaslanie žiadosti je potrebný elektronický občiansky preukaz s čipom (eID). Pri odoslaní je vyžadované elektronické podpísanie žiadosti kvalifikovaným elektronickým podpisom (bez podpisu nie je možné žiadosť odoslať).

Podrobnejšie informácie o príspevkoch na kompenzáciu ťažkého zdravotného postihnutia

Elektronická služba Podávanie žiadosti o peňažný príspevok na kompenzáciu ťažkého zdravotného postihnutia

 
 

Partners

ESF Portál voľných pracovných miest Stránky rodovej rovnosti, rovnosti príležitosti a postavenie žien logo skrátená práca EURES odkaz na www.detstvobeznasilia.gov.sk