Hlavné menu

Žiadosť o vyhotovenie parkovacieho preukazu pre fyzickú osobu so zdravotným postihnutím

Uvedená služba umožňuje fyzickej osobe elektronickým spôsobom vyplniť formulár a požiadať tak o vyhotovenie parkovacieho preukazu pre fyzickú osobu so zdravotným postihnutím.

K žiadosti o vyhotovenie parkovacieho preukazu pre fyzickú osobu s ťažkým zdravotným postihnutím sa prikladá aj aktuálny „Lekárky nález“, ktorý vyplní ošetrujúci lekár a lekárske nálezy z odborných vyšetrení. Na výzvu príslušného orgánu je fyzická osoba povinná predložiť aj iné doklady, ktoré sú podkladom na rozhodnutie.

Úrad vyhotoví fyzickej osobe s ťažkým zdravotným postihnutím parkovací preukaz, ak

a) z právoplatného rozhodnutia o parkovacom preukaze vyplýva, že má zdravotné postihnutie uvedené v prílohe č. 18 zákona č. 447/2008 Z. z. o peňažných príspevkoch na kompenzáciu ťažkého zdravotného postihnutia a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov,

b) podľa komplexného posudku, ktorý bol podkladom na právoplatné rozhodnutie o peňažnom príspevku na kompenzáciu, je fyzická osoba s ťažkým zdravotným postihnutím odkázaná na individuálnu prepravu osobným motorovým vozidlom.

V prípade splnenia podmienok pre vyhotovenie parkovacieho preukazu je potrebné úradu predložiť identifikačný preukaz (OP, pas, povolenie na pobyt) a fotografiu veľkosti 3x3 cm. Pre vyhotovenie preukazu je potrebné osobne navštíviť úrad, ktorý rozhodnutie o vyhovení vydal a predložiť fotografiu. Vyhotovenie parkovacieho preukazu je bezplatné.

Výhody plynúce z držiteľstva parkovacieho preukazu sú ustanovené zákonom č. 8/2009 Z. z. o cestnej premávke a o zmene a doplnení niektorých zákonov.

Žiadosť je možné zaslať elektronicky pomocou formulára zverejneného na portáli slovensko.sk (odkaz na elektronickú službu je vypublikovaný nižšie) alebo je možné podať listinne - poštou alebo osobne na úrade práce, sociálnych vecí a rodiny podľa miesta trvalého pobytu žiadateľa. Ak má fyzická osoba trvalý pobyt mimo územia Slovenskej republiky a prechodný pobyt na území Slovenskej republiky, požiada o vyhotovenie preukazu v mieste prechodného bydliska. Žiadosť nie je spoplatnená.

Pre zaslanie žiadosti je potrebný elektronický občiansky preukaz s čipom (eID). Pri odoslaní je vyžadované elektronické podpísanie žiadosti kvalifikovaným elektronickým podpisom (bez podpisu nie je možné žiadosť odoslať).

Podrobnejšie informácie o príspevku

Elektronická služba Podávanie žiadosti o vyhotovenie parkovacieho preukazu pre fyzickú osobu so zdravotným postihnutím

 
 

Partners

ESF Portál voľných pracovných miest Stránky rodovej rovnosti, rovnosti príležitosti a postavenie žien logo skrátená práca EURES odkaz na www.detstvobeznasilia.gov.sk