Hlavné menu

Zasielanie Informačnej karty o vzniku pracovnoprávneho vzťahu štátneho príslušníka tretej krajiny

Uvedenou službou oznamuje zamestnávateľ úradu práce, sociálnych vecí a rodiny začiatok zamestnania štátneho príslušníka tretej krajiny zamestnaného v zmysle príslušného ustanovenia § 23a zákona o službách zamestnanosti u ktorého sa na území SR nevyžaduje povolenie na zamestnanie ani potvrdenie o možnosti obsadenia voľného pracovného miesta.

Informačná karta sa podáva príslušnému úradu práce, v ktorého územnom obvode bude štátny príslušník tretej krajiny zamestnaný (t. j. rozhodujúce je miesto výkonu zamestnania nie sídlo zamestnávateľa) najskôr v deň nástupu a najneskôr do siedmich pracovných dní odo dňa nástupu takéhoto pracovníka do zamestnania. Za každé a práve aktuálne miesto výkonu práce, má byť podaný tento formulár Informačnej karty na príslušnom úrade podľa miesta výkonu práce.

Úrad práce po zaevidovaní Informačnej karty zasiela „Potvrdenie o prijatí informačnej karty“ do elektronickej schránky zamestnávateľa. Uvedené potvrdenie si zamestnávateľ eviduje ako doklad pre kontrolné účely úradu práce alebo inšpekcie práce. Prijatím formulára informačnej karty úrad práce nepotvrdzuje správnosť vyplnených údajov a nepotvrdzuje, že zamestnávateľ splnil podmienky podľa zákona č. 5/2004 Z. z. o službách zamestnanosti a zákona č. 82/2005 Z. z. o nelegálnej práci a nelegálnom zamestnávaní.

Informačnú kartu je možné zaslať elektronicky pomocou formulára zverejneného na portáli slovensko.sk (odkaz na elektronickú službu je vypublikovaný nižšie) alebo listinne (poštou alebo osobne) . Zaslanie Informačnej karty nie je spoplatnené.

Pre zasielanie je potrebný elektronický občiansky preukaz (eID). Pri odoslaní je vyžadované elektronické podpísanie Informačnej karty kvalifikovaným elektronickým podpisom (bez podpisu nie je možné Informačnú kartu odoslať).

Podrobnejšie informácie o službe Zasielanie Informačnej karty o vzniku pracovnoprávneho vzťahu štátneho príslušníka tretej krajiny

Elektronická služba Zasielanie Informačnej karty o vzniku pracovnoprávneho vzťahu štátneho príslušníka tretej krajiny

Manuál k vypĺňaniu Informačnej karty o vzniku pracovnoprávneho vzťahu štátneho príslušníka tretej krajiny

VIDEO k vypĺňaniu Informačnej karty o vzniku pracovnoprávneho vzťahu štátneho príslušníka tretej krajiny

 
 

Partners

ESF Portál voľných pracovných miest Stránky rodovej rovnosti, rovnosti príležitosti a postavenie žien logo skrátená práca EURES odkaz na www.detstvobeznasilia.gov.sk