Hlavné menu

Zasielanie Informačnej karty o začiatku vyslania na výkon práce štátneho príslušníka tretej krajiny

Uvedenou službou oznamuje tuzemská právnická alebo fyzická osoba (informujúca organizácia) s ktorou zahraničný zamestnávateľ uzavrel zmluvu, z ktorej vyplýva vyslanie zamestnancov na výkon práce na území SR, úradu práce, sociálnych vecí a rodiny začiatok vyslania štátneho príslušníka tretej krajiny zamestnaného u zamestnávateľa so sídlom mimo územia SR v rámci poskytovania poskytovaných služieb. Informačná karta sa podáva príslušnému úradu práce, v ktorého územnom obvode bude vyslaný štátny príslušník tretej krajiny realizovať výkon práce najskôr v deň vyslania a najneskôr do siedmich pracovných dní odo dňa vyslania na výkon práce takéhoto pracovníka.

Úrad práce po zaevidovaní Informačnej karty zasiela „Potvrdenie o prijatí informačnej karty“ do elektronickej schránky informujúcej organizácie. Uvedené potvrdenie si informujúca organizácia eviduje ako doklad pre kontrolné účely úradu práce alebo inšpekcie práce. Prijatím formulára informačnej karty úrad práce nepotvrdzuje správnosť vyplnených údajov a nepotvrdzuje, že informujúca organizácia splnila podmienky podľa zákona č. 5/2004 Z. z. o službách zamestnanosti a zákona č. 82/2005 Z. z. o nelegálnej práci a nelegálnom zamestnávaní.

Informačnú kartu je možné zaslať elektronicky pomocou formulára zverejneného na portáli slovensko.sk alebo listinne (poštou alebo osobne) . Zaslanie Informačnej karty nie je spoplatnené.

Pre zasielanie je potrebný elektronický občiansky preukaz (eID). Pri odoslaní je vyžadované elektronické podpísanie Informačnej karty kvalifikovaným elektronickým podpisom (bez podpisu nie je možné Informačnú kartu odoslať).

Podrobnejšie informácie o službe Zasielanie Informačnej karty o začiatku vyslania na výkon práce štátneho príslušníka tretej krajiny

Elektronická služba Zasielanie Informačnej karty o začiatku vyslania na výkon práce štátneho príslušníka tretej krajiny

Manuál k vypĺňaniu Informačnej karty o začiatku vyslania na výkon práce štátneho príslušníka tretej krajiny

VIDEO k vypĺňaniu Informačnej karty o začiatku vyslania na výkon práce štátneho príslušníka tretej krajiny

 
 

Partners

ESF Portál voľných pracovných miest Stránky rodovej rovnosti, rovnosti príležitosti a postavenie žien logo skrátená práca EURES odkaz na www.detstvobeznasilia.gov.sk