Hlavné menu

Žiadosť o rodičovský príspevok

Rodičovský príspevok je štátna sociálna dávka, ktorou štát prispieva oprávnenej osobe na zabezpečenie riadnej starostlivosti o dieťa do troch rokov veku alebo do šesť rokov veku, ak má dieťa dlhodobo nepriaznivý zdravotný stav. Žiadosť o rodičovský príspevok podáva oprávnená osoba úradu práce, sociálnych vecí a rodiny podľa miesta trvalého bydliska .

Žiadosť o rodičovský príspevok je možné zaslať elektronicky pomocou formulára zverejneného na portáli slovensko.sk alebo listinne (poštou alebo osobne). Podanie žiadosti nie je spoplatnené.

Pri otvorení elektronickej služby na Ústrednom portáli verejnej správy (webové sídlo slovensko.sk) si žiadateľ vyberie úrad práce podľa miesta trvalého bydliska a následne vypĺňa žiadosť.

Pre použitie služby je potrebné prihlásiť sa s eID (občiansky preukaz s čipom), pri odoslaní je vyžadované elektronické podpísanie kvalifikovaným elektronickým podpisom (bez podpisu nie je možné podanie odoslať).

Podrobnejšie informácie o rodičovskom príspevku

Elektronická služba Podávanie žiadosti o rodičovský príspevok

 
 

Partners

ESF Portál voľných pracovných miest Stránky rodovej rovnosti, rovnosti príležitosti a postavenie žien logo skrátená práca EURES odkaz na www.detstvobeznasilia.gov.sk