Hlavné menu

07.02.2023

1. ročník konferencie Bezpečnosť detí v online priestore pripadne na Deň bezpečného internetu 7. februára

Národné koordinačné stredisko pre ochranu detí pred násilím (NKS) spoluorganizuje dve významné udalosti zamerané na bezpečnosť detí v online priestore. Prvou sú oslavy Dňa bezpečného internetu, ktorý tento rok pripadá na 7. februára 2023. NKS spolu s neziskovou organizáciou digiQ ocenia vybrané odpovede detí, ktoré sa v rámci témy, ako vnímajú bezpečnosť na internete, vyjadria ľubovoľnou umeleckou formou. Druhou udalosťou je konferencia Bezpečnosť detí v digitálnom priestore. Konferencia nadväzuje na Akčný plán k Národnej koncepcii ochrany detí pred násilím na roky 2022-2023.
 

Cieľom medzinárodného dňa je upriamiť pozornosť na príležitosti i riziká spojené s prítomnosťou detí v online priestore . „Sme si vedomí, že digitálny priestor je každodennou súčasťou detí a mladých ľudí. Trávia v ňom podstatnú časť svojho života, hrajú sa v ňom i vzdelávajú, komunikujú s priateľmi, zabávajú, sledujú filmy, vytvárajú obsah či počúvajú hudbu. Digitálne prostredie však skrýva aj nebezpečenstvo, ktorému deti a mladí ľudia musia čeliť,“ uviedla riaditeľka NKS Mária Vargová.

V tejto súvislosti minister poukazuje na dôležitosť vzniku tematickej platformy. „ Som presvedčený, že jednou z našich najzákladnejších povinností je chrániť naše deti. Nielen pred domácim násilím, alebo fyzickými rizikami, ale musíme ich chrániť aj pred nebezpečným, ľahko manipulovateľným obsahom na internete. Chcem vyjadriť svoju podporu všetkým aktivitám, ktoré prispejú k ochrane a bezpečnosti našich detí a budúcich generácií,“ podčiarkol minister.

Práve preto sa NKS ako gestor Národnej koncepcie ochrany detí v digitálnom priestore spolu s partnermi z verejnej správy, tretieho sektora a univerzitného prostredia spojili v snahe tieto riziká identifikovať a hľadať na ne odpovede tak, aby bola prítomnosť detí v online priestore bezpečnejšia.

Ako však tieto otázky vnímajú samotné deti?

Prostredníctvom koordinátorov ochrany detí pred násilím v jednotlivých regiónoch Slovenska (Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny) pri príležitosti Dňa bezpečného internetu spolu s priateľmi z organizácie digiQ – digitálna inteligencia adresujú deťom v školách nasledujúce otázky:

Čo pre vás/teba znamená lepší a bezpečnejší internet?

Ako si predstavujete online svet, kde sa nemusíte cítiť ničím ohrození?

Čo by ste potrebovali zmeniť/zrušiť/pridať, aby bol online svet pre vás lepším a bezpečnejším miestom?

Deti môžu na tieto otázky odpovedať ľubovoľným umeleckým prejavom (výtvarným, pohybovým, verbálnym a pod.) v rámci tried alebo neformálnych kolektívov v období medzi 7. – 17. februárom 2023 pomocou registračného formulára. Vybrané kolektívy budú následne ocenené.

Táto iniciatíva je súčasťou celosvetových snáh, ktoré organizujú centrá bezpečného internetu združené v medzinárodnej sieti Insafe. Keďže Slovenská republika je v súčasnosti jedinou krajinou EÚ, ktorá nemá vybudované centrum bezpečného internetu, NKS v rámci svojej činnosti zakladá centrum bezpečného internetu a smeruje k opätovnému zapojeniu Slovenskej republiky do tejto siete. Takéto smerovanie je zakotvené aj v aktuálnom Akčnom pláne k Národnej koncepcii ochrany detí pred násilím na roky 2022-2023, ktorý v roku 2022 schválila Vláda SR.

1. ročník konferencie Bezpečnosť detí v online priestore

Druhou významnou udalosťou pri príležitosti Dňa bezpečného internetu je konferencia Bezpečnosť detí v digitálnom priestore , ktorá je pokračovaním viacročnej úzkej spolupráce NKS s Katolíckou univerzitou v Ružomberku a neziskovou organizáciou digiQ – digitálna inteligencia. Sme presvedčení, že je nevyhnutné vytvárať platformy na vzájomné stretávanie sa odborníkov a vedecko-výskumných pracovníkov, ktorí sa vo svojej činnosti zameriavajú na deti v digitálnom priestore. Jej prvý ročník, ktorý sa uskutoční práve 7. februára 2023 – na Deň bezpečného internetu – bude začiatkom silnej tradície v tejto oblasti.

Hlavnými rečníkmi na konferencii budú riaditeľka NKS Mária Vargová, Hana Macháčková z Masarykovej univerzite v Brne a výskumný tím z Katolíckej univerzity v Ružomberku, ktorý predstaví výskumnú správu Prežívanie a správanie detí a mládeže na Slovensku v roku 2022. Ďalej bude konferencia pokračovať v dvoch sekciách, vedeckej a odbornej, pričom bude priestor na vzájomné zdieľanie a výmenu skúseností medzi jednotlivými účastníkmi. Z tejto konferencie bude zverejnený aj Zborník na stránke Detstvo bez násilia (gov.sk) .

Konferencia je spolufinancovaná z ESF v rámci OP ĽZ, Národný projekt Podpora ochrany detí pred násilím.

Registračný formulár pre školské triedy a neformálne kolektívy na pripojenie sa do projektu v rámci Dňa bezpečného internetu je zverejnený na stránke: https://bezpecnyinter.net/

 
 

Partners

ESF Portál voľných pracovných miest Stránky rodovej rovnosti, rovnosti príležitosti a postavenie žien logo skrátená práca EURES odkaz na www.detstvobeznasilia.gov.sk