Hlavné menu

12.01.2024

60. výročie Inštitútu pre pracovnú rehabilitáciu občanov so zdravotným postihnutím v znamení ľudskosti a sociálnych práv

Inštitút pre pracovnú rehabilitáciu občanov so zdravotným postihnutím (IPR) oslavuje v tomto roku 60. výročie svojej existencie. Ako jediné špecializované zariadenie svojho druhu na Slovensku poskytuje komplexnú sociálnu, pracovnú a liečebnú rehabilitáciu a starostlivosť občanom so zdravotným znevýhodnením. Zohráva jedinečnú rolu pri integrácii ľudí so zdravotným znevýhodnením na trhu práce. Inštitút tvoria Centrum sociálnej a pracovnej rehabilitácie a Stredná odborná škola pre žiakov s telesným postihnutím.
 

V Centre sociálnej a pracovnej rehabilitácie už od roku 1964 poskytujú komplexnú sociálnu a pracovnú rehabilitáciu klientom, občanom so zdravotným postihnutím v produktívnom veku, ktorá vedie k ich čo najskoršiemu zaradeniu sa na trh práce pri plnom využití ich pracovného potenciálu.
Centrum v roku 2020 získalo akreditáciu individuálnej praktickej rehabilitácie pre občanov so zdravotným postihnutím pre výučbu fyzioterapeutov v špecializačnom štúdiu Ergoterapia. Od toho momentu úspešne realizujú teoretickú a praktickú výučbu fyzioterapeutov v tejto špecializácii, čo prispieva k formovaniu odborníkov, schopných poskytovať vysokokvalitnú rehabilitačnú starostlivosť.

Podľa slov riaditeľa Dušana Piršela je inštitút vyjadrením sociálnej zodpovednosti štátu pri integrácii zdravotne znevýhodnených do spoločnosti. Stredobodom ich snáh je preto celostný prístup ku klientom. „To znamená, že okrem pedagogicko-výchovnej rehabilitácie poskytujeme našim klientom so zdravotným znevýhodnením aj voľnočasovú, liečebnú, pracovnú a sociálnu rehabilitáciu. Komplexná rehabilitácia nie je dôležitá len pre našich klientov, ale predstavuje výhodu pre štát a celú spoločnosť. Klient so zdravotným znevýhodnením sa stáva menej závislým na podpore štátu a zároveň štát neprichádza o jeho potenciál, ktorý vie spoločnosti priniesť,“ uvádza.

Služby centra sa poskytujú bezplatne, a to individuálnou alebo skupinovou formou. Môže ich využívať každý občan s vrodeným alebo získaným telesným postihnutím, chorý, či zdravotne oslabený. Prichádzajú aj tí, ktorí majú poruchy sluchu, zraku či špecifické poruchy učenia. O služby a pomoc žiadajú klienti zo všetkých kútov Slovenska. „ Dnes už ide o tisíce veľkých i malých pomocí v pracovnej rehabilitácii občanom so zdravotným postihnutím. Ďakujem za to všetkým našim pracovníčkam a pracovníkom. Chcel by som ich povzbudiť, aby svoje schopnosti, znalosti, entuziazmus venovali aj naďalej rozvoju nášho inštitútu, pretože ľudia so zdravotným znevýhodnením si túto pozornosť zaslúžia,“ dodáva Piršel.

Okrem Centra sociálnej a pracovnej rehabilitácie je súčasťou inštitútu aj Stredná odborná škola pre žiakov s telesným postihnutím. Poskytuje odborné vzdelávanie, ako aj komplexnú liečebnú rehabilitáciu. Žiaci s telesným postihnutím, zdravotne oslabení a chorí môžu študovať v trojročných a štvorročných študijných odboroch, v dvojročných nadstavbových študijných odboroch a v dvojročnom pomaturitnom štúdiu. Najviac žiadané sú učebné odbory mechanik počítačových sietí, kozmetik, polygraf - knihár, zlatník a klenotník či elektromechanik. V súčasnosti na škole študuje približne 135 študentov.

Dôležitou súčasťou inštitútu je aj Úsek zdravotnej starostlivosti a liečebnej rehabilitácie.

Viac informácii nájdete na webstránkach inštitútu Inštitút pre pracovnú rehabilitáciu občanov so zdravotným postihnutím – Mokrohájska 1 Bratislava (iprba.sk)

 
 

Partners

ESF Portál voľných pracovných miest Stránky rodovej rovnosti, rovnosti príležitosti a postavenie žien logo skrátená práca EURES odkaz na www.detstvobeznasilia.gov.sk