Hlavné menu

24.05.2023

Absolventi môžu nájsť uplatnenie na trhu práce aj cez projekty úradov práce

Na trh práce prichádzajú v máji prví tohtoroční absolventi stredných a vysokých škôl. Úrady práce, sociálnych vecí a rodiny im ponúkajú viaceré nástroje pre uľahčenie ich cesty na trh práce. Okrem sprostredkovania širokej ponuky pracovných pozícií a odborného poradenstva, môžu absolventom finančne asistovať pri rozvoji zručností a doplnení vzdelania.
 

Úrady práce, sociálnych vecí a rodiny sú pripravené podporiť absolventov stredných a vysokých škôl, ktorí hľadajú uplatnenie na trhu práce a neplánujú ďalej pokračovať v štúdiu na škole. Absolventi bez práce nie sú povinní sa na úrade práce evidovať ako uchádzači o zamestnanie, môžu tak však dobrovoľne urobiť, ak majú záujem o prístup k vybraným službám na podporu zamestnanosti, ktoré úrady poskytujú.

Pomoc pri hľadaní zamestnania

K pracovným ponukám zverejneným na webovom portáli sluzbyzamestnanosti.gov.sk má prístup široká verejnosť. V súčasnosti si iba uchádzači o zamestnanie môžu na portáli vytvoriť vlastný profil a aktivovať agenta. Agent automaticky vyhľadá pracovné ponuky v súlade s predstavami a schopnosťami uchádzača a konkrétne ponuky pošle na jeho email. Výhodou profilu je, že sa vďaka nemu môžu o uchádzačovi jednoducho dozvedieť aj potenciálni zamestnávatelia. S aktuálnou ponukou takmer 95 000 voľných pracovných miest je tento portál jednou z najväčších databáz voľných pracovných pozícií na Slovensku.

Odborné poradenstvo

Nie každý absolvent si dokáže z rozsiahlej ponuky pozícií vhodne vybrať. Aj tu vedia úrady práce pomôcť formou odborných poradenských služieb zameraných na zisťovanie osobnostných predpokladov, schopností a kompetencií uchádzača. Absolvent môže v spolupráci s odborníkmi na úradoch zistiť, či má predpoklady na to, aby mohol pracovať na vybranej pracovnej pozícii. Výsledkom takéhoto poradenstva môže byť odporúčanie pre absolventa, aby si rozvíjal niektoré zručnosti, alebo si doplnil vzdelanie.

Úrad práce ako garant ďalšieho vzdelávania

Úrady práce sú pripravené pomôcť absolventom pri rozvíjaní zručností a dopĺňaní vzdelania aj finančne, prostredníctvom nástrojov KOMPAS+ a REPAS+. Vďaka nástroju KOMPAS+ môžu úrady zaplatiť uchádzačom o zamestnanie kurzy na rozvoj kľúčových kompetencií – komunikačných zručností, osobnostného rozvoja vrátane manažérskych a podnikateľských kompetencií, počítačových a jazykových zručností. Ak absolvent potrebuje odborný rekvalifikačný kurz, má príležitosť absolvovať ho bezplatne vďaka nástroju REPAS+.

Ako sa k službám úradu práce dostať?

Úrady práce ponúkajú aj ďalšie nástroje, ktoré môžu uchádzači o zamestnanie využiť podľa svojej situácie a požiadaviek v snahe uplatniť sa na trhu práce. Široké portfólio služieb je dostupné pre absolventov, ktorí sa po ukončení štúdia evidujú na príslušnom úrade práce ako uchádzači o zamestnanie. Na prvú návštevu úradu je potrebné doniesť si so sebou platný občiansky preukaz, kópiu dokladu o najvyššom dosiahnutom vzdelaní (maturitné vysvedčenie alebo vysokoškolský diplom) a potvrdenie o dobe štúdia vydané školou.

Úrady práce pomôžu so zdravotným poistením

V prípade, ak si absolvent vysokej školy podá žiadosť o zaradenie do evidencie uchádzačov o zamestnanie do 10 kalendárnych dní od vykonania štátnej skúšky, úrad ho zaradí do evidencie odo dňa nasledujúceho po vykonaní skúšky a štát za neho bude uhrádzať povinné zdravotné poistenie.

Absolvent strednej školy je považovaný za nezaopatrené dieťa do 31. augusta kalendárneho roka, v ktorom riadne ukončil štúdium. Do tohto dátumu hradí za neho zdravotné poistenie štát. Ak po tomto dátume nepokračuje v ďalšom štúdiu alebo nezačne pracovať, bude za neho štát hradiť zdravotné poistenie iba v prípade, ak absolvent strednej školy podá do 10 kalendárnych dní, teda do 10.septembra, žiadosť o zaradenie do evidencie uchádzačov o zamestnanie na úrade práce.

Keďže je absolvent strednej školy považovaný do konca augusta za nezaopatrené dieťa, jeho rodič má nárok na prídavok na dieťa do 31.8. bez ohľadu na to, či sa absolvent pred týmto dátumom zaeviduje na úrade práce ako uchádzač o zamestnanie. Absolvent strednej školy si žiadosť o zaradenie do evidencie môže podať aj bezprostredne po vykonaní maturitnej skúšky, ak má záujem o sprostredkovanie zamestnania.

Tieto projekty sa realizujú vďaka podpore z Európskeho sociálneho fondu v rámci Operačného programu Ľudské zdroje.

www.employment.gov.sk
www.esf.gov.sk
www.upsvr.gov.sk

 
 

Partners

ESF Portál voľných pracovných miest Stránky rodovej rovnosti, rovnosti príležitosti a postavenie žien logo skrátená práca EURES odkaz na www.detstvobeznasilia.gov.sk