Hlavné menu

27.04.2021

Aj z Pluta raz bude špeciálne vycvičený pes pre ľudí so zdravotným znevýhodnením

Pri príležitosti Svetového dňa vodiacich psov dnes minister práce, sociálnych vecí a rodiny SR Milan Krajniak navštívil Výcvikovú školu pre vodiace a asistenčné psy v bratislavskej Petržalke. Pozrel si nielen priestory, v ktorých sa psy pripravujú na svoje budúce „povolanie“, ale aj prácu vodiaceho psíka priamo v praxi. Zároveň vybral meno jednému z 9-tich šteniatok, ktorého kariéra vodiaceho, asistenčného alebo signálneho psíka ešte len čaká.
 

Svetový deň vodiacich psov vyhlásila Medzinárodná federácia škôl pre výcvik vodiacich psov so sídlom vo Veľkej Británii v roku 2002. Odvtedy si každoročne poslednú aprílovú stredu pripomíname skvelú prácu vodiacich psov, vďaka ktorým môžu nevidiaci a slabozrakí samostatne fungovať a bezpečne cestovať.

„Psíky so špeciálnym výcvikom nahrádzajú rôzne typy starostlivosti, ktoré ľudia so zdravotným znevýhodnením potrebujú. Preto som sa rozhodol navštíviť výcvikovú školu a vypočuť si, ako im v mojom rezorte vieme pomôcť zlepšiť aktuálnu situáciu,“ uviedol minister práce, sociálnych vecí a rodiny Milan Krajniak.

Výcviková škola pre vodiace a asistenčné psy v Bratislave v rámci svojej činnosti zabezpečuje v súčasnosti starostlivosť o 17 psíkov vo výchove, 4 psov vo výcviku, 7 chovných sučiek, 1 chovného psa a 9 šteniatok. Práve jednému z nich dal minister Milan Krajniak meno: „Vo výcvikovej škole sa pred necelým mesiacom narodili šteniatka a dostal som možnosť jedno z nich pomenovať. Keďže sa meno muselo začínať na písmeno P a malo byť dvojslabičné, vybral som meno pre jedného „žltého“ psíka --Pluto. Inšpirovala ma známa rozprávková postava psíka Pluta, ktorý, hoci je nezbedný, je od srdca dobrý a vždy pripravený pomôcť presne tak, ako labradory z výcvikovej školy v Petržalke.“

„Dnešná milá návšteva z ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny nás veľmi potešila. Na stretnutí sme diskutovali aj o chýbajúcej legislatíve na Slovensku. Už niekoľko rokov upozorňujeme na nedostatočnosť či kontroverznosť niektorých predpisov. Tešili by sme sa, keby bol otvorený konštruktívny dialóg na túto tému, ktorý by nastavil pravidlá napríklad k otázkam, aký pes môže byť vodiacim psom, prípadne aké podmienky musí pre tento status splniť, pretože v súčasnosti môže byť akýkoľvek pes vodiacim psom. Na stretnutí sme s pánom ministrom diskutovali aj o výstupoch európskeho projektu Tvorba a optimalizácia lepšej verejnej politiky v záujme odstraňovanie bariér spoločenského začlenenia zrakovo postihnutých, v ktorom má škola s ministerstvom práce sociálnych vecí a rodiny uzatvorené memorandum o spolupráci, a ktorého cieľom je upozorniť práve na tieto nedostatky v legislatíve,“ povedala riaditeľka Výcvikovej školy pre vodiace a asistenčné psy Jarmila Virágová.

„S pani riaditeľkou sme sa dohodli, že spoločne tento projekt vyhodnotíme a do leta si povieme, čo by psíky potrebovali. Zároveň sme pripravení spolupracovať na nastavení pravidiel tak, aby každý, kto potrebuje pomoc či už vodiaceho, alebo asistenčného psíka mal garanciu, že ten pes spĺňa všetky predpoklady,“ uzavrel minister práce, sociálnych vecí a rodiny Milan Krajniak.

Kto má nárok na psa so špeciálnym výcvikom

V súčasnej platnej legislatíve upravuje podmienky poskytovania peňažného príspevku na kúpu pomôcky určeného na kúpu psa so špeciálnym výcvikom zákon o peňažných príspevkoch na kompenzáciu ťažkého zdravotného postihnutia. Peňažný príspevok na kúpu pomôcky sa poskytuje fyzickej osobe s ťažkým zdravotným postihnutím, t. j. ktorá je odkázaná na pomoc psa so špeciálnym výcvikom. Zároveň zákon o peňažných príspevkoch definuje jednotlivé druhy psov so špeciálnym výcvikom (vodiaci, asistenčný a signálny pes) a minimálny rozsah činnosti, na ktoré má byť vycvičený.

Pes so špeciálnym výcvikom je jedinou kompenzačnou pomôckou, pri ktorej je možné poskytnúť peňažný príspevok na kúpu pomôcky až vo výške 100 % maximálne zohľadňovanej ceny pomôcky (v súčasnosti 7.302,68 €). Osobe s ŤZP, ktorá je odkázaná na kompenzáciu zvýšených výdavkov súvisiacich so starostlivosťou o psa so špeciálnym výcvikom, je poskytovaný opakovaný peňažný príspevok na kompenzáciu zvýšených výdavkov súvisiacich so starostlivosťou o psa so špeciálnym výcvikom mesačne vo výške 47,85 €.

Peňažný príspevok na kúpu pomôcky, rovnako ako aj všetky ostatné peňažné príspevky na kompenzáciu, sú financované zo štátneho rozpočtu a poskytujú ich orgány štátnej správy – úrady práce, sociálnych vecí a rodiny.

Zákon tiež ustanovuje, kto sa považuje za odborne spôsobilú osobu na výcvik psa so špeciálnym výcvikom, t. j. osoba, ktorej predmetom činnosti je výcvik psov so špeciálnym výcvikom a je členom medzinárodnej organizácie združujúcej výcvikové školy alebo jej bola udelená akreditácia medzinárodnou organizáciou združujúcou výcvikové školy. Podmienka členstva v medzinárodnej organizácii združujúcej výcvikové školy sa považuje za splnenú aj vtedy, keď osoba, ktorej predmetom činnosti je výcvik psov so špeciálnym výcvikom, podala prihlášku za člena takejto organizácie, a to najdlhšie päť rokov od podania tejto prihlášky. Kritériá odbornej spôsobilosti boli takto zadefinované na základe návrhov organizácií združujúcich osoby so zdravotným postihnutím.

Fyzická osoba s ťažkým zdravotným postihnutím si slobodne vyberá výcvikovú školu, u ktorej si bude realizovať kúpu a špeciálny výcvik psa. Za kvalitu psa a kvalitu jeho špeciálneho výcviku zodpovedá výcviková škola, ktorej fyzická osoba s ťažkým zdravotným postihnutím uhradila cenu za kúpu a absolvovaný výcvik. Výcviková škola odovzdáva fyzickej osobe s ťažkým zdravotným postihnutím psa spoločne s preukazom psa so špeciálnym výcvikom a známkou psa, pričom preukaz okrem iného musí obsahovať aj informáciu o činnostiach, na ktoré bol pes vycvičený a dátum o vykonanej skúške. Známka musí obsahovať aj druh výcviku psa v slovenskom aj anglickom jazyku.

 
 

Partners

ESF Portál voľných pracovných miest Stránky rodovej rovnosti, rovnosti príležitosti a postavenie žien logo skrátená práca EURES odkaz na www.detstvobeznasilia.gov.sk