Hlavné menu

29.06.2021

Aktívny dialóg sociálnych partnerov pokračuje

V pondelok 28. júna 2021 o 13:00 hod sa uskutočnilo ôsme rokovanie Hospodárskej a sociálnej rady SR, na ktorej sa zúčastnili predstavitelia vlády SR, zástupcovia zamestnávateľov, zástupcovia zamestnancov a Združenia miest a obcí Slovenska. Po prvýkrát sa na rokovaní sociálnych partnerov zúčastnil aj zástupca Spoločných odborov Slovenska, nového člena Hospodárskej a sociálnej rady SR.
 

Hospodárska a sociálna rada SR rokovala v novom zložení so Spoločnými odbormi Slovenska

V úvode rokovania sociálni partneri konsenzuálne schválili doplnenie programu rokovania o návrh zákona o elektronických komunikáciách z dielne ministerstva dopravy a výstavby SR.

Hospodárska a sociálna rada SR postupne prerokovala jednotlivé body schváleného programu. V poslednom bode „Rôzne“ sociálni partneri hovorili najmä o pripravenosti štátu a štátnej pomoci pre podniky s ohľadom na očakávanú tretiu vlnu pandémie. Predmetom diskusie bola aj pripravovaná novela Zákonníka práce a zákon o podpore v čase skrátenej práce.

Minister práce, sociálnych vecí a rodiny SR Milan Krajniak na pôde tripartity opätovne pripomenul prítomnému predsedovi Rady OZ KOVO, Emilovi Machynovi, že v prípade záujmu je s ním pripravený rokovať na rezorte práce kedykoľvek aj osobne.

Závery z rokovania

Všetci členovia Hospodárskej a sociálnej rady SR odporúčali posunutie návrhu zmeny zákona o verejnom obstarávaní do ďalšieho legislatívneho procesu, nakoľko väčšina pripomienok sociálnych partnerov bola odstránená.

Sociálni partneri sa zhodli, že s ohľadom na jednotlivé pripomienky návrh zmeny zákona o organizácii činnosti vlády a organizácii ústrednej štátnej správy opätovne prerokujú na najbližšom augustovom rokovaní Hospodárskej a sociálnej rady SR.

Správu o sociálnej situácii obyvateľstva Slovenskej republiky za rok 2020 a Informáciu o vyhodnotení plnenia Národnej stratégie zamestnanosti Slovenskej republiky do roku 2020 vzali sociálni partneri s pripomienkami vzali na vedomie.

ZOZNAM ÚČASTNÍKOV

Zástupcovia vlády SR

Milan K R A J N I A K

minister práce, sociálnych vecí a rodiny SR

Ján B U D A J

minister životného prostredia SR

Richard S U L Í K

minister hospodárstva SR

Štefan H O L Ý

podpredseda vlády SR

Ján O R A V E C

štátny tajomník Ministerstva hospodárstva SR

Zuzana K U M A N O V Á

štátna tajomníčka Ministerstva kultúry

Martin F E C K O

štátny tajomník Ministerstva pôdohospodárstva

a rozvoja vidieka SR

Ján L A Z A R

štátny tajomník Ministerstva vnútra SR

Ľuboš J A N Č Í K

štátny tajomník Ministerstva financií SR

Členovia Konfederácie odborových zväzov Slovenskej republiky

Monika U H L E R O V Á

viceprezidentka KOZ SR

Marta B R O D Z I A N S K A

KOZ SR

Milena R Á C O V Á

KOZ SR

Emil M A CH Y N A

KOZ SR

František Z A P A R A N I K

KOZ SR

Martina N E M E T H O V Á

KOZ SR

Členovia Spoločných odborov Slovenska

Dušan CH A L U P A

podpredseda Moderné odbory Volkswagen

Členovia Asociácie zamestnávateľských zväzov a združení SR

Roman K A R L U B Í K

1. viceprezident AZZZ SR

Rastislav M A CH U N K A

viceprezident AZZZ SR

Oto N E V I C K Ý

generálny sekretár AZZZ SR

Členovia Republikovej únie zamestnávateľov

Jozef Š P I R K O

viceprezident RÚZ

Pavol K O N Š T I A K

viceprezident RÚZ

Členovia ZMOS

Radomír B R T Á Ň

prvý podpredseda ZMOS

Členovia APZ

Alexej B E L J A J E V

prezident APZ

 
 

Partners

ESF Portál voľných pracovných miest Stránky rodovej rovnosti, rovnosti príležitosti a postavenie žien logo skrátená práca EURES odkaz na www.detstvobeznasilia.gov.sk