Hlavné menu

08.07.2022

Ďalšia inflačná pomoc pre najzraniteľnejších je pripravená na vyplatenie

Po požiadaní o dotáciu úrady práce vyplatia ďalším skupinám ľudí 100 eurový príspevok
Úrady práce po celom Slovensku v týchto dňoch prijímajú žiadosti o dotáciu na podporu humanitárnej pomoci. Konkrétne ide o poskytnutie jednorazového príspevku 100 eur v rámci inflačnej pomoci, ktorú Vláda SR adresovala vybraným skupinám ľudí na zmiernenie následkov v súčasnosti rastúcej inflácie, a tým aj životných nákladov.
 

Už v júni rezort práce na základe prijatého nariadenia Vlády SR automaticky vyplatil jednorazovú pomoc v rámci poskytovaných dávok rodinám s deťmi prostredníctvom zvýšeného prídavku na dieťa, rovnako osobám v hmotnej núdzi, náhradným rodičom ako aj opatrovateľom, ktorí poberajú peňažný príspevok na opatrovanie v zmysle stanovených podmienok. Inflačný balík jednorazovej pomoci predstavuje spolu cez 105 miliónov eur. Okrem toho sa v týchto dňoch jednorazovo vypláca aj 13. dôchodok všetkým jeho poberateľom, pričom na tento účel pôjde viac ako 310 miliónov eur.

V tomto prípade nie je pomoc vyplácaná automaticky, ale je potrebné o ňu požiadať. Osoby z vládou určených skupín môžu žiadosť podať e-mailom alebo priamo na príslušnom úrade práce v mieste svojho bydliska až do konca augusta tohto roka. Osoby, ktoré sa starajú o nezaopatrené dieťa s dlhodobo nepriaznivým zdravotným stavom vo veku 6 až 18 rokov, tak môžu urobiť až do 30. septembra. Na žiadosti podané po uvedených termínoch sa neprihliada.

Inflačná dotácia bude po schválení poskytnutá v najbližšom výplatnom termíne sociálnych dávok a príspevkov.

Prinášame PREHĽAD, komu je táto forma inflačnej pomoci určená a ako o ňu žiadať:

 • OSOBY NAD 62 ROKOV, ktorí nepoberajú dôchodok

Jednorazová pomoc vo výške 100 eur. Inflačná pomoc pre osoby nad 62 rokov je určená pre fyzickú osobu, ktorá má trvalý pobyt alebo prechodný pobyt na území Slovenskej republiky a najneskôr v máji 2022 dovŕšila 62 rokov veku. Tiež v máji 2022 nevykonávala činnosť, ktorá zakladá nárok na príjem zo závislej činnosti, z podnikania alebo z inej samostatnej zárobkovej činnosti a nie je/nebola poberateľom:

 • starobného dôchodku,
 • predčasného starobného dôchodku,
 • invalidného dôchodku,
 • vdovského dôchodku, vdoveckého dôchodku,
 • výsluhového dôchodku,
 • invalidného výsluhového dôchodku,
 • vdovského výsluhového dôchodku, vdoveckého výsluhového dôchodku alebo
 • obdobnej dávky zo zahraničia

Splnenie podmienok na poskytnutie inflačnej pomoci žiadateľ preukáže čestným vyhlásením.

Vzor žiadosti:

https://www.upsvr.gov.sk/buxus/docs/SSVaR/inflacna_dotacia/ZIADOST_o_dotaciu_62_r___final.pdf

 • OSOBNÍ ASISTENTI

Inflačná pomoc sa poskytuje jednorazovo v sume 100 eur. Dotáciu možno poskytnúť osobe, ktorá má trvalý alebo prechodný pobyt na území Slovenskej republiky a ktorá vykonávala osobnú asistenciu v rozsahu najmenej 12 hodín v priebehu I. štvrťroka 2022 na základe zmluvy o výkone osobnej asistencie predloženej úradu práce, sociálnych vecí a rodiny podľa zákona o peňažných príspevkoch na kompenzáciu ťažkého zdravotného postihnutia (z. č. 447/2008 Z. z.).

Osobný asistent preukazuje splnenie podmienok pre poskytnutie dotácie kópiou potvrdenia o odmenách, ktoré mu boli vyplatené ako osobnému asistentovi za mesiace I. štvrťroka 2022. Ak už úradu práce bola predložená, nie je potrebné ju opätovne predkladať.

Vzor žiadosti:

https://www.upsvr.gov.sk/buxus/docs/SSVaR/inflacna_dotacia/ZIADOST_o_dotaciu_OA__final.pdf

 • OPATROVATELIA, ktorí nepoberajú peňažný príspevok na opatrovanie

Jednorazová dotácia je vo výške 100 eur. Dotácia je určená osobe, ktorá má trvalý alebo prechodný pobyt na území Slovenskej republiky a za ktorú bol za máj 2022 štát platiteľom verejného zdravotné poistenia (podľa § 11 ods. 7 písm. k) zákona č. 580/2004 Z. z. o zdravotnom poistení). Ide o osobu, ktorá opatruje fyzickú osobu s ťažkým zdravotným postihnutím odkázanú na opatrovanie podľa komplexného posudku alebo opatruje blízku osobu, ktorá je staršia ako 80 rokov a nie je umiestnená v zariadení sociálnych služieb alebo v zdravotníckom zariadení; ak za inú osobu nie je platiteľom štát z dôvodu opatrovania tej istej osoby. Táto osoba preukazuje splnenie podmienok pre poskytnutie dotácie dokladom príslušnej zdravotnej poisťovne, že bola poistencom štátu na verejné zdravotné poistenie za máj 2022 v zmysle zákona o zdravotnom poistení.

Vzor žiadosti:

https://www.upsvr.gov.sk/buxus/docs/SSVaR/inflacna_dotacia/ZIADOST_o_dotaciu_O__final.pdf

 • OSOBY, ktoré sa starajú o dieťa s dlhodobo nepriaznivým zdravotným stavom

Jednorazová inflačná pomoc 100 eur je určená osobe, ktorá má trvalý alebo prechodný pobyt na území Slovenskej republiky, a za ktorú bol štát platiteľom poistného na starobné poistenie, invalidné poistenie a poistného do rezervného fondu solidarity za máj 2022 z dôvodu, že ide o fyzickú osobu, ktorá sa riadne stará o dieťa s dlhodobo nepriaznivým zdravotným stavom po dovŕšení šiestich rokov jeho veku s trvalým pobytom na území Slovenskej republiky najdlhšie do 18 rokov jeho veku, ak nie je dôchodkovo poistená z iného dôvodu, nebol jej priznaný predčasný starobný dôchodok alebo invalidný dôchodok a nedovŕšila vek potrebný na nárok na starobný dôchodok. Splnenie podmienky táto osoba preukazuje potvrdením Sociálnej poisťovne.

Vzor žiadosti:

https://www.upsvr.gov.sk/buxus/docs/SSVaR/inflacna_dotacia/Ziadost_o_dotaciu_-_dieta_s_DNZS.pdf

Všetky podrobné informácie, tlačivá žiadostí v elektronickej podobe a zoznam e-mailových kontaktov na úrady práce nájdete na stránke Ústredia práce, sociálnych vecí a rodiny SR:

https://www.upsvr.gov.sk/social-affairs-and-family/socialne-veci/inflacna-pomoc-v-sume-100-eur.html?page_id=1186447

 
 

Partners

ESF Portál voľných pracovných miest Stránky rodovej rovnosti, rovnosti príležitosti a postavenie žien logo skrátená práca EURES odkaz na www.detstvobeznasilia.gov.sk