Hlavné menu

25.10.2022

Ďalšie najzraniteľnejšie skupiny ľudí dostanú inflačnú pomoc

Vláda dnes schválila pokračovanie inflačnej pomoci vybraným skupinám obyvateľov. Nariadenie je súčasťou avizovanej druhej inflačnej pomoci a je jedným z nástrojov na zmiernenie následkov nárastu cien energií a vysokej inflácie spôsobenej ekonomickými dôsledkami pandémie ochorenia COVID-19. Má pomôcť najzraniteľnejším pokryť zvýšené výdavky na bývanie, energie, či stravu. Ďalší inflačný balík jednorazovej pomoci predstavuje pomoc vo výške približne 15 600 000 eur.
 

„Vláda dnes schválila druhý balík inflačnej pomoci v hodnote 15,6 milióna eur. Ide o jednorazový príspevok 100 eur pre najzraniteľnejšie skupiny, ktoré nezasiahla doterajšia inflačná pomoc. Prvou skupinou je 23 650 nezaopatrených detí, ktoré sa narodili od 1. júna do 31. októbra. Štát vyplatí jednorazové zvýšenie prídavku na dieťa na 100 eur. Druhou skupinou je 29 400 nízkopríjmových osôb s ťažkým zdravotným postihnutím. Doteraz sme vyplatili pomoc ľuďom, ktorí poberajú opatrovateľský príspevok alebo majú príspevok na asistenciu. Sú však aj ľudia s ŤZP, ktoré majú iné príspevky, alebo nemajú nikoho, kto by poberal opatrovák alebo príspevok na asistenciu. Práve im vyplatíme jednorazové zvýšenie opakovaného príspevku o 100 eur. Treťou skupinou sú siroty, ktoré nepoberajú sirotský dôchodok, je ich 1330. Ďalšou zraniteľnou skupinou je 14 283 domácností v hmotnej núdzi. Neboli v hmotnej núdzi pred letom, keď sme vyplácali prvú vlnu inflačnej pomoci. Týmto skupinám vyplatíme pomoc automaticky.

Jednorazovú dávku dostane aj 85 433 nezaopatrených detí, ktorých súdom určené výživné je nižšie ako 150 eur. Do druhého balíka dotačnej inflačnej pomoci spadá aj 900 odchovancov centier pre deti a rodiny. Ide o tých, ktorí v rokoch 2020 až do konca októbra 2022 opustili detské domovy. O príspevok bude môcť požiadať rovnako 2 500 osôb, ktorým bola ukončená náhradná starostlivosť. Neboli síce v detských domovoch, ale v rokoch 2020 až do konca októbra 2022 odišli z náhradných rodín. O inflačnú pomoc budú môcť z tohto druhého balíka požiadať formou dotácie na úradoch práce“ vysvetľuje minister práce, sociálnych vecí a rodiny Milan Krajniak.

V nasledujúcom prehľade nájdete konkrétne skupiny ľudí, ktorým je jednorazová inflačná pomoc určená aj podmienky za akých sa poskytuje:

INFLAČNÁ POMOC PRE NEZAOPATRENÉ DETI NARODENÉ OD 1.6.2022 DO 31.10.2022
Za október 2022 rezort práce jednorazovo o 70 eur zvýši prídavok na deti, ktoré sa narodili od 1. júna 2022 do 31. októbra 2022, pretože ich nezachytila 1. vlna pomoci. Prídavok bude rodinám vyplatí automaticky v novembri. 23 650 nezaopatreným deťom štát vyplatí cez jednorazové zvýšenie prídavku celkovo sume 1 655 500 eur.

INFLAČNÁ POMOC PRE NÍZKOPRÍJMOVÉ OSOBY S ŤZP
Nariadením vlády rezort práce o 100 eur zvýši suma jedného z opakovaných príspevkov na kompenzáciu ťažkého zdravotného postihnutia (peňažného príspevku na prepravu alebo peňažného príspevku na kompenzáciu zvýšených výdavkov) , ktoré štát poskytuje fyzickým osobám s ťažkým zdravotným postihnutím s príjmom do jedno násobku sumy životného minima pre plnoletú fyzickú osobu. Pôjde o približne 29 400 klientov, ktorým jednorazovým zvýšením vyplateným automaticky v decembri štát vyplatí 2 940 000 eur.

INFLAČNÁ POMOC PRE SIROTY S NÁHRADNÝM VÝŽIVNÝM
Jednorazové zvýšenie náhradného výživného o 100 eur je určené sirotám, ktorým nevznikol nárok na sirotský dôchodok. Suma 133 000 eur bude vyplatené približne 1 330 sirotám automaticky v novembri.

INFLAČNÁ POMOC PRE DOMÁCNOSTI V HMOTNEJ NÚDZI
Jednorazové zvýšenie pomoci v hmotnej núdzi o 100 eur patrí domácnostiam, ktorým nevznikol nárok na zvýšenie pomoci v hmotnej núdzi už za máj 2022. Ide približne o 14 283 domácností, čo predstavuje celkovú pomoc 1 428 300 eur. Domácnostiam bude pomoc v hmotnej núdzi zvýšená a vyplatená automaticky v novembri.

INFLAČNÁ POMOC PRE NEZAOPATRENÉ DETI SO SÚDOM URČENÝM VÝŽIVNÝM DO 150 EUR
Pôjde o jednorazovú pomoc 100 eur na každé dieťa rodinám, kde sa rodič stará o jedno alebo viac nezaopatrených detí, na ktoré bolo súdom určené výživné. Nárok na túto formu pomoci vznikne len v prípade, že suma súdom určeného výživného na dieťa je najviac 150 eur. Náklady na inflačnú pomoc v tejto skupine rezort práce odhaduje na 8 543 300 eur pre 85 433 detí. O jednorazovú pomoc pre nezaopatrené deti s určeným výživným je potrebné požiadať. Vzor žiadosti bude zverejnený na stránke Ústredia práce, sociálnych vecí a rodiny po nadobudnutí účinnosti nariadenia.

INFLAČNÁ POMOC PRE ODCHOVANCOV CENTIER PRE DETI A RODINY
Jednorazová dotácia vo výške 100 eur je určená pre plnoleté osoby, ktoré boli ako deti umiestené v centre pre deti a rodiny na základe rozhodnutia súdu (t.j. vykonávali pre ne opatrenia sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately v centre pre deti a rodiny na základe rozhodnutia súdu pobytovou formou) , ak sa im v období od 30. apríla 2020 do 31. októbra 2022 skončilo poskytovanie starostlivosti dovŕšením plnoletosti (t.j. plnoletá osoba opúšťa centrum dovŕšením plnoletosti) alebo ak sa v rovnakom období ukončilo poskytovanie starostlivosti na základe dohody mladému dospelému v centre pre deti a rodiny. Predpokladaný počet poberateľov je 900 v celkovej sume 90 000 euro. Bývalí klienti centier pre deti a rodiny, ktorí spĺňajú podmienky, môžu o dotáciu požiadať. Tlačivo bude zverejnené na stránke Ústredia práce, sociálnych vecí a rodiny po nadobudnutí účinnosti nariadenia.

INFLAČNÁ POMOC PRE OSOBY S UKONČENOU NÁHRADNOU RODINNOU STAROSTLIVOSŤOU
Jednorazová dotácia vo výške 100 eur má pomôcť osobám, ktorým bola ukončená náhradná rodinná starostlivosť z dôvodu dosiahnutia plnoletosti v období od 30. apríla 2020 do 31. októbra 2022. Túto inflačnú pomoc rezort práce odhaduje asi pre 2 500 poberateľov v celkovej výške 250 000 euro. O dotáciu je potrebné požiadať formou žiadosti, ktorá bude zverejnená na stránke Ústredia práce, sociálnych vecí a rodiny po nadobudnutí účinnosti nariadenia.

Doplnenie:

Dátum účinnosti návrhu nariadenia vlády o inflačnej pomoci vyplácanej automaticky (na nezaopatrené deti, na kompenzáciu ťažkého zdravotného postihnutia, sirotám bez nároku na sirotský dôchodok, pre domácnosti v hmotnej núdzi) je 28. október 2022, aby bolo možné finančnú pomoc vyplatiť už v novembri.

Dátum účinnosti návrhu nariadenia vlády o inflačnej pomoci formou dotácie, o ktorú je potrebné požiadať (pre nezaopatrené deti s určeným výživným, pre odchovancov centier pre deti a rodiny, pre osoby s ukončenou náhradnou rodinnou starostlivosťou) je deň vyhlásenia v Zbierke zákonov. Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny po nadobudnutí účinnosti nariadenia na svojej stránke zverejní žiadosti o dotácie na inflačnú pomoc.

Materiály nájdete na stránky Vlády SR:
Detail materiálu | Portal OV (gov.sk)
Detail materiálu | Portal OV (gov.sk)

Prezentácia:

 
 

Partners

ESF Portál voľných pracovných miest Stránky rodovej rovnosti, rovnosti príležitosti a postavenie žien logo skrátená práca EURES odkaz na www.detstvobeznasilia.gov.sk