Hlavné menu

20.08.2022

Deti z centier pre deti a rodiny budú môcť tráviť prázdniny s profesionálnymi náhradnými rodičmi

Každé dieťa túži po zážitkoch z letných prázdnin, aj deti z centier pre deti a rodiny (bývalé detské domovy). Umožní im to nový zákon o profesionálnych náhradných rodičoch, ktorý predložilo ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny do parlamentu. Po novom tak budú môcť deti z centier pre deti a rodiny tráviť prázdniny so svojimi profesionálnymi náhradnými rodičmi. Rezort práce chce novým zákonom zlepšiť podmienky výkonu práce profesionálneho náhradného rodiča, a tak pozitívne pôsobiť pri starostlivosti o deti zverené do zodpovednosti štátu. Zákon je v Národnej rade Slovenskej republiky, kde by ho mali poslanci v septembri prerokovať v druhom čítaní.
 

Doterajšie postavenie profesionálneho náhradného rodiča nezohľadňovalo špecifiká výkonu tejto práce. Nový zákon o profesionálnych náhradných rodičov rieši problematické okruhy výkonu práce profesionálneho náhradného rodiča, medzi ktoré patria miesto výkonu práce, pracovný čas (prestávky, doby odpočinku, služobné cesty, dovolenky), či odmeňovanie.

Jednou zo základných oblastí je právna úprava čerpania dovolenky. Dovolenky profesionálnych náhradných rodičov nemali univerzálne stanovené pravidlá. Nový zákon chce upraviť dovolenku tak, aby zodpovedala osobitostiam povolania profesionálneho náhradného rodiča a zároveň, aby sa vytvorili podmienky na zlepšenie starostlivosti o deti. Profesionálni náhradní rodičia si budú môcť vybrať, či chcú svoju dovolenku tráviť s deťmi. Rezort práce na dovolenkovanie s deťmi poskytne aj zvýšenú finančnú podporu. Chce tak zohľadniť najlepší záujem dieťaťa a zároveň právo rodiča na odpočinok.

Profesionálny náhradný rodič si vyberie, či bude tráviť dovolenku s dieťaťom

Profesionálni náhradní rodiča sú zamestnanci centra pre deti a rodiny (CDR) a zabezpečujú starostlivosť o určený počet detí (najviac tri) vo svojom vlastnom domácom prostredí.

Niektorí profesionálni náhradní rodičia chceli dovolenkovať s deťmi, čo je bez právnej úpravy komplikované. Pracovnoprávny vzťah profesionálneho náhradného rodiča a centra pre deti a rodiny sa aktuálne spravuje výlučne Zákonníkom práce. V súčasnosti, keď si profesionálny náhradný rodič čerpá dovolenku, musí dieťa odovzdať späť centru pre deti a rodinu. Ak by si chcel zverené dieťa vziať so sebou na dovolenku, vykonával by aj naďalej prácu a teda by konal v rozpore so Zákonníkom práce.

Profesionálny náhradný rodič po novom nebude mať povinnosť zabezpečovať starostlivosť o dieťa v čase čerpania svojej dovolenky – zákon, ale umožní si vybrať alternatívu dovolenky „s dieťaťom“ aj „bez dieťaťa“. Spôsob čerpania dovolenky si profesionálny náhradný rodič dohodne v zmluve o výkone práce profesionálneho náhradného rodiča. Zmeniť sa môže dodatkom zmluvy na návrh rodiča.

Ak nebude dieťa tráviť dovolenku s profesionálnym náhradným rodičom, starostlivosť o dieťa zabezpečí centrum pre deti a rodiny (napr. účasťou dieťaťa na organizovanom „tábore“).

Centrum pre deti a rodiny môže zmeniť spôsob čerpania dovolenky

Aby centrum pre deti a rodiny mohlo zaistiť adekvátnu starostlivosť o dieťa a naplánovať mu prázdniny, musí vopred vedieť, či sa profesionálny náhradný rodič postará o dieťa aj počas svojej dovolenky. Centrum môže zmeniť spôsob čerpania dovolenky „s dieťaťom“ dohodnutý v zmluve najmenej 7 dní pred plánovanou dovolenkou. A to aj bez dohody s profesionálnym náhradným rodičom a bez dodatku k zmluve. Centrum má právo nesúhlasiť s tým, aby profesionálny náhradný rodič počas čerpania dovolenky poskytoval starostlivosť o dieťa (napríklad, aby mohlo sprostredkovať kontakt so žiadateľmi o náhradnú starostlivosť, alebo z dôvodu prázdnin u biologických rodičov).

Centrum pre deti a rodiny môže jednostranne určiť profesionálnemu náhradnému rodičovi čerpanie dovolenky vo výmere najmenej štyroch týždňov v kalendárnom roku. Za dovolenku, ktorá presahuje 4 týždne dovolenky, ktorú profesionálny náhradný rodič nevyčerpal ani do konca nasledujúceho kalendárneho roka, bude patriť profesionálnemu náhradnému rodičovi náhrada zárobku v sume jeho priemerného zárobku, t. j. za nevyčerpané zvyšné dni základnej výmery dovolenky náhrada mzdy vyplatená nebude (s výnimkou skončenia pracovného pomeru).

Rezort práce podporí dovolenkovanie s deťmi aj finančne

Nová právna úprava obsahuje aj návrh na doplnenie zvýšených výdavkov na dieťa. Ak profesionálny náhradný rodič bude tráviť dovolenku s dieťaťom, poskytne mu CDR finančné prostriedky na zvýšené výdavky dieťaťa vo výške 15 eur na deň (najviac v sume 400 eur a v prípade, že rodič vyčerpá v kalendárnom roku celú dovolenku, na ktorú má nárok s dieťaťom v sume 600 eur) a tiež príspevok na stravovanie.

Profesionálni náhradní rodičia na Slovensku

Na Slovensku k 31.7.2022 evidujeme 760 profesionálnych náhradných rodín (z toho v štátnych CDR 599), ktoré poskytujú starostlivosť 1 408 deťom (z toho neštátne centrá pre deti a rodiny 315 deťom). Počet profesionálnych náhradných rodičov za ostatných 20 rokov narástol. Na porovnanie, v roku 1997 (teda v čase, keď do pôsobnosti ministerstva práce prešli detské domovy), bolo na Slovensku 7 takýchto rodín a zabezpečovali starostlivosť 13 deťom. Stále však nie je dostatočný, keďže v centrách pre deti a rodinu je aktuálne umiestnených 5 131 detí (vrátane detí z Ukrajiny, ktorých je 49) . Povolanie profesionálneho náhradného rodiča je nesmierne dôležité a mimoriadne náročné, a preto jedným z cieľov zákona je vytvoriť také podmienky na jeho výkon, ktoré budú nie len motivovať k zotrvaniu v tejto práci, ale oslovia aj ďalších záujemcov.

Doplnenie:

Návrh zákona o profesionálnych náhradných rodičoch schválila vláda Slovenskej republiky dňa 27.4.2022. Dňa 29.4.2022 bol predložený do Národnej Rady Slovenskej republiky. Návrh zákona bol prerokovaný v prvom čítaní na 66. schôdzi Národnej rady Slovenskej republiky dňa 15.6.2022. Pridelené výbory NR SR majú prerokovať návrh zákona do 12. septembra 2022 a následne bude prerokovaný v pléne NR SR.

Účinnosť návrhu zákona o profesionálnych náhradných rodičoch sa predpokladá od 1. novembra 2022. Ustanovenia upravujúce náležitosti súvisiace s dovolenkou by mohli byť účinné od 1. januára 2023.

Ďalšie informácie o návrhu zákona o profesionálnych náhradných rodičoch:

Tlačovú správu „Povolanie profesionálneho náhradného rodiča určí nová právna norma“ nájdete na stránke ministerstva práce TU .

 
 

Partners

ESF Portál voľných pracovných miest Stránky rodovej rovnosti, rovnosti príležitosti a postavenie žien logo skrátená práca EURES odkaz na www.detstvobeznasilia.gov.sk