Hlavné menu

05.04.2022

Dialóg tripartity napreduje: schválili väčšinu materiálov

Hospodárska a sociálna rada SR (HSR) v pondelok na 18. zasadnutí diskutovala o viacerých návrhoch zákonov. Sociálni partneri sa po dlhšom čase stretli opäť osobne. Konštruktívna diskusia priniesla prerokovanie a schválenie väčšiny materiálov, medzi ktorými boli aj návrhy zákonov z rezortov zdravotníctva, hospodárstva a životného prostredia.
 

V úvode predstavil predseda HSR a minister práce, sociálnych vecí a rodiny Milan Krajniak Informatívnu správu o vyhľadávaní a potieraní nelegálnej práce a nelegálneho zamestnávania za rok 2021 , ktorú sociálni partneri vzali na vedomie.

Koncepciu rozvoja intermodálnej dopravy Slovenskej republiky do roku 2030 zobrali partneri tripartity na vedomie bez pripomienok.

Väčšina z diskutujúcich sociálnych partnerov súhlasila s predloženým návrhom zákona o odpadoch (z.č. 79/2015 Z.z.) bez pripomienok a odporučila ho na ďalšie legislatívne konanie.

Sociálni partneri súhlasili s návrhom nariadenia vlády Slovenskej republiky o ustanovení požiadaviek na dosiahnutie dobrého stavu vôd v znení nariadení vlády Slovenskej republiky č. 269/2020 Z.z. a č. 398/2012 Z.z. a jeho pokračovaním v legislatívnom procese.

Štátna tajomníčka ministerstva zdravotníctva predstavila návrh zákona o dlhodobej a paliatívnej zdravotnej starostlivosti. Zmyslom novely je, aby sa pacient čo najrýchlejšie dostal z nemocnice do prirodzeného prostredia. Nasledovala konštruktívna diskusia, pričom KOZ SR prednieslo niekoľko zásadných pripomienok. Tie boli ešte počas rokovania zapracované a partneri sa dohodli materiál odporučiť pre ďalšie legislatívne konanie.

Minister hospodárstva predložil tzv. zimný energetický balíček. Ide o zákon, ktorý bol predmetom medzirezortného pripomienkového konania. Jeho cieľom je transpozície EU smerníc. Bod uzavreli schválený s pripomienkami, materiál by mal ísť po zapracovaní pripomienok na rokovanie vlády.

Ministerstvo životného prostredia SR predstavilo návrh zákona o obchodovaní s emisnými kvótami (z.č.414/2012 Z.z.) ako aj návrh zákona o poplatkoch za znečisťovanie ovzdušia. Keďže rozpory neboli odstránené, sociálni partneri vyjadrili nesúhlas, aby v tejto podobe pokračoval v legislatívnom konaní.

Návrh zákona o slobodnom prístupe k informáciám (z.č. 211/2000 Z.z.) bol na tripartite konsenzuálne schválený a odporučený na ďalšie legislatívne konanie.

Návrh zákona o geologických prácach bol odsúhlasený pre ďalšie legislatívne konanie.

V druhom bode rokovania partneri HSR prerokovali Národný program reforiem 2022, predložený Ministerstvom financií SR. Z dôvodu rozsiahlosti a závažnosti materiálu a pretože ešte neboli predmetom medzirezortného pripomienkového konania sa partneri dohodli, že prezentovaný materiál bude najskôr predmetom medzirezortného pripomienkového konania a po jeho skončení predložený Hospodárskej a sociálnej rade SR na opätovné prerokovanie.

V bode rôzne prednieslo AZZZ SR materiál Prezentáciu národného projektu sektorovo riadenej inovácie, prínos a výsledky pre sociálnych partnerov a SR. HSR berie na vedomie túto informáciu, predseda HSR bude informovať ostatných členov vlády.

Aplikácia schémy mobility pracovnej sily na Slovensku, ktorú predstavilo RÚZ vznikala ešte pred vojnou na Ukrajine a pred pandémiou. Podľa RÚZ, zväzy dopravy hlásia problémy s vodičmi autobusov. Zatiaľ prípadné navyšovanie kvót predseda HSR navrhuje riešiť operatívne a k materiálu sa vrátiť v prípade potreby.

Predseda HSR a minister práce predstavil Informácie o opatreniach vlády v súvislosti s vojnou na Ukrajine a o systéme získavania informácií od ľudí utekajúcimi pred vojnou.

„Sociálni partneri najviac diskutovali o návrhu normy, ktorým sa upravuje zákon o emisných povolenkách, o emisných kvótach. Potom bola zaujímavá aj diskusia o novele zákona o energetike. Vo väčšine prípadov dospeli sociálni partneri k dohode alebo sa dohodli na ďalších rokovaniach, ktoré by odstránili prípadné rozpory. V poslednej časti sme sa rozprávali o situácii na Ukrajine, a to ako táto situácia ovplyvňuje slovenskú ekonomiku. Informoval som sociálnych partnerov o krokoch, ktoré robí slovenská vláda na integráciu Ukrajincov na náš pracovný trh. So sociálnymi partnermi zastávame rovnaký názor, že zamestnávanie utečencov z Ukrajiny neohrozuje zamestnávanie slovenských občanov, pretože si nachádzajú prácu v profesiách, v ktorých už občania Slovenskej republiky nemali záujem pracovať. To považujem za potešiteľný trend a sociálni partneri nevyjadrili žiadnu zásadnú námietku voči tomuto trendu, čo vítam,“ uzatvoril po rokovaní HSR jej predseda Milan Krajniak.

ZOZNAM ÚČASTNÍKOV

Zástupcovia vlády SR

 • Milan K R A J N I A K, minister práce, sociálnych vecí a rodiny, predseda Hospodárskej a sociálnej rady SR
 • Richard S U L Í K, podpredseda vlády a ministerstva hospodárstva SR
 • Ján B U D A J, minister životného prostredia SR
 • Michal K I Č A, štátny tajomník Ministerstva životného prostredia SR
 • Lenka D U N A J O V Á D R U Ž K O V S K Á, štátna tajomníčka Ministerstva zdravotníctva SR
 • Ján L A Z A R, štátny tajomník Ministerstva vnútra SR
 • Jaroslav K M E Ť, štátny tajomník Ministerstva dopravy a výstavby SR
 • Martin K O V Á Č, štátny tajomník Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR
 • Dušan V E L I Č, štátny tajomník Ministerstva investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie
 • Marcel K L I M E K, štátny tajomník Ministerstva financií SR
 • Juraj K Á Č E R, štátny tajomník Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny SR

Členovia Konfederácie odborových zväzov Slovenskej republiky

 • Monika U H L E R O V Á, viceprezidentka KOZ SR
 • Emil M A CH Y N A
 • Anton S Z A L A Y
 • Jozef Z A D Ň A N
 • Andrej B U C H (poradca)

Členovia Spoločných odborov Slovenska

 • Martin M I K U L A

Členovia Asociácie zamestnávateľských zväzov a združení SR

 • Roman K A R L U B Í K, 1. viceprezident AZZZ SR
 • Rastislav M A CH U N K A, viceprezident AZZZ SR
 • Oto N E V I C K Ý
 • Daniel Š I R H A L
 • Juraj M A R Č E K
 • Lucia L E D N Á R O V Á D Í Ť E T O V Á

Členovia Republikovej únie zamestnávateľov

 • Mário L E L O V S K Ý, 1. viceprezident
 • Martin H O Š T Á K
 • Andrej B E Ň O
 • Petra P O D H O R C O V Á

Členovia ZMOS

 • Michal K A L I Ň Á K, ústredný riaditeľ Kancelárie ZMOS

Členovia Asociácie priemyselných zväzov a dopravy

 • Alexej B E L J A J E V, prezident APZD
 • Andrej L A S Z, generálny sekretár APZD
 
 

Partners

ESF Portál voľných pracovných miest Stránky rodovej rovnosti, rovnosti príležitosti a postavenie žien logo skrátená práca EURES odkaz na www.detstvobeznasilia.gov.sk