Hlavné menu

12.04.2022

Dotácie na stravu upravujeme, doplatok dostanú školy aj spätne

Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny upravilo poskytovanie dotácie na podporu výchovy k stravovacím návykom dieťaťa (dotácie na stravu). Školy budú môcť získať mimoriadny doplatok dotácie aj spätne. Dôvodom je nárast počtu oprávnených detí pre poskytovanie dotácie na stravu v súvislosti s krízovou situáciou pre vojenský konflikt na Ukrajine. Vláda návrh nariadenia rezortu práce schválila.
 

Možnosti a postupy poskytovania mimoriadneho doplatku dotácie na stravu sa upravujú z dôvodu nárastu počtu oprávnených detí pre poskytovanie dotácie na stravu (sú to deti, ktorým sa poskytuje dočasné útočisko, deti, ktoré v súvislosti s krízovou situáciou sú žiadateľmi o azyl alebo doplnkovú ochranu alebo deti, ktoré získali prechodný pobyt). Tieto deti totiž neboli zahrnuté v poskytnutom preddavku na financovanie dotácie na stravu na obdobie do 31. augusta. Vynaložené náklady na ich stravovanie tak predstavujú neplánovaný finančný výdavok, ktorý môže žiadateľom spôsobiť rozpočtové problémy.

Súčasný právny stav umožňoval žiadateľom vynaložené prostriedky na stravovanie počas preddavkového obdobia zohľadniť až v rámci zúčtovania dotácie na stravu. Návrh preto umožnil poskytnúť mimoriadny doplatok dotácie aj spätne za obdobie od 1. marca 2022, odkedy boli prvé deti začlenené do vyučovania.

Doplatok dotácie sa poskytne odo dňa kedy zmena nastala (tzn. odo dňa, kedy dieťa prvýkrát odobralo stravu a zúčastnilo sa vyučovania). Žiadateľ môže predložiť úradu práce, sociálnych vecí a rodiny zoznam detí s osobitnou ochranou v termíne do 10. dňa v mesiaci nasledujúcom po mesiaci kedy, sú za predchádzajúci mesiac oprávnené pre poskytovanie dotácie na stravu. Deti, ktoré pribudli v mesiaci marec 2022 je možné zahrnúť do zoznamu detí za mesiac apríl a predložiť ho do 10. mája 2022 a doplatok sa na základe predloženého zoznamu poskytne spätne a až do konca preddavkového obdobia, (t. j. do 31. augusta 2022).

Účinnosť návrhu nariadenia sa navrhuje dňom vyhlásenia v Zbierke zákonov.

K pondelku (11.4.) evidujeme 2 402 prijatých žiadosti o dotáciu na stravu v školských zariadeniach pre deti odídencov.

Doplnenie: Detail materiálu | Portal OV (gov.sk)

Návrh nariadenia vlády Slovenskej republiky, o niektorých opatreniach v oblasti dotácií v pôsobnosti Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky v čase mimoriadnej situácie, núdzového stavu alebo výnimočného stavu vyhláseného v súvislosti s hromadným prílevom cudzincov na územie Slovenskej republiky spôsobeným ozbrojeným konfliktom na území Ukrajiny (ďalej len „Nariadenie“) sa predložil na základe § 15a zákona č. 544/2010 Z. z. o dotáciách v pôsobnosti Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky v znení zákona č. 89/2020 Z. z.

Ďalšie informácie o dotáciách na stravu nájdete na:

https://www.employment.gov.sk/sk/rodina-socialna-pomoc/hmotna-nudza/prispevky-k-davke-hmotnej-nudzi/dotacia-podporu-vychovy-k-stravovacim-navykom-dietata/

https://www.upsvr.gov.sk/socialne-veci-a-rodina/socialne-veci/pomoc-v-hmotnej-nudzi-a-statne-socialne-davky/dotacie-pre-deti-na-stravu-a-skolske-potreby.html?page_id=964373

 
 

Partners

ESF Portál voľných pracovných miest Stránky rodovej rovnosti, rovnosti príležitosti a postavenie žien logo skrátená práca EURES odkaz na www.detstvobeznasilia.gov.sk