Hlavné menu

15.02.2022

Dotáciu na energie rozdelíme na základe podkladov od poskytovateľov

Vybraní poskytovatelia sociálnych služieb a subjekty sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately (SPODaSK) budú môcť žiadať o dotácie na energie z dôvodu nárastu ich cien v roku 2022. Finančné zdroje určené na kompenzácie energií predstavujú sumu cca 10 mil. eur.
 

Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny SR bude zariadeniam sociálnych služieb, tiež centrám pre deti a rodiny a akreditovaným subjektom distribuovať v nasledujúcich dňoch elektronický dotazník. Jeho cieľom je získať relevantné údaje o náraste nákladov na energie u jednotlivých poskytovateľov a zabezpečiť adresné vyplatenie dotácie na energie.

Dotazník pre poskytovateľov pobytových a ambulantných sociálnych služieb podmienených odkázanosťou, služieb krízovej intervencie a služieb na podporu rodiny s deťmi bude distribuovaný prostredníctvom vyšších územných celkov (VÚC), v ktorých sú zaregistrovaní. V prípade, že link na dotazník nebude v priebehu nasledujúcich dní doručený, je potrebné sa obrátiť na príslušný vyšší územný celok so žiadosťou o jeho poskytnutie. Dotazník pre subjekty SPODaSK bude distribuovaný priamo ministerstvom.

Dotazník je potrebné vyplniť a odoslať v termíne do 28. februára 2022 , po tomto dátume už link na jeho vyplnenie nebude dostupný.

Dotazník obsahuje nasledovné otázky týkajúce sa údajov o:

  • poskytovateľovi sociálnej služby /subjekte SPODaSK a druhoch a formách ním poskytovanej služby/službách v jednej budove/komplexe budov;
  • objeme spotrebovaných ním odoberaných energií (elektrina, plyn, teplo, tuhé palivá a iné) v roku 2021 a predpokladanom objeme v roku 2022;
  • nákladov na ním odoberané energie v roku 2021 a predpoklad pre rok 2022;
  • jednotkovej cene ním odoberaných energií v roku 2021 a 2022 a
  • predpokladanom počte mesiacov v roku 2022, v ktorých bude vyššia cena ním odoberaných energií ako v roku 2021.
 
 

Partners

ESF Portál voľných pracovných miest Stránky rodovej rovnosti, rovnosti príležitosti a postavenie žien logo skrátená práca EURES odkaz na www.detstvobeznasilia.gov.sk