Hlavné menu

06.10.2023

Európsky deň opatrovateliek a opatrovateľov pripomína záväzok k rozvoju sociálnych služieb

Tohtoročný 6. október venovaný Európskemu dňu opatrovateliek a opatrovateľov má za cieľ poukázať na potrebu rovnováhy v ich pracovnom a súkromnom živote. Je príležitosťou na ocenenie dôležitej úlohy, ktorú opatrovatelia zohrávajú v našej spoločnosti a diskusiu o vízii ďalších krokov s ohľadom na demografický vývoj. Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny SR aktívne pracuje na zlepšení kvality života našich občanov a na rozvoji odvetvia opatrovateľstva a sociálnych služieb. Tieto kroky zahŕňajú zvýšenie finančnej podpory pre sociálne služby aj zachovanie dôležitej terénnej opatrovateľskej služby.
 

Od júla 2023 Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny SR mimoriadne zvýšilo finančný príspevok pre poskytovateľov sociálnych služieb v sume viac ako 7 miliónov eur. Práve s dôrazom na poskytovateľov sociálnych služieb, ktorí sa starajú o najzraniteľnejšie skupiny obyvateľov, ako sú osoby so zdravotným postihnutím, starší občania a osoby v krízovej situácii ministerstvo práce navýšilo rozpočet pre financovanie sociálnych služieb o dodatočných 35 miliónov eur pre budúci rok. Tieto prostriedky slúžia na kompenzáciu inflačného tlaku a tiež na zabezpečenie udržateľného fungovania a kvality poskytovaných služieb pre zraniteľné skupiny odkázané na pomoc druhých.

Hoci je terénna opatrovateľská služba originálnou kompetenciou samospráv, ministerstvo práce sumou 4,7 miliónov eur prispelo k udržaniu pracovných miest pre 4 400 opatrovateliek a opatrovateľov, ktorí sa starajú 6 tisíc klientov v domácom prostredí. Tento krok bol nevyhnutný pre zachovanie dostupnosti starostlivosti na mieste, kde ju potrebujú naši občania.

V rámci balíka vo výške 15,8 miliónov eur sme zvýšili hodinový príspevok pre osobných asistentov na 5,52 eur a tiež finančné prilepšenie pre domácich neformálnych opatrovateľov. Týmto krokom sme dosiahli zvýšenie mesačného príspevku opatrovateľovi v produktívnom veku o 43 eur a opatrovateľovi v dôchodkovom veku o 164 eur (pri starostlivosti o jednu osobu ŤZP).

Pri napĺňaní cieľov Plánu obnovy a odolnosti SR, ministerstvo naďalej pracuje na plnení míľnikov v rámci výzvy na rozvoj ubytovacích kapacít na komunitnej úrovni v celkovej výške 176 miliónov eur. Toto opatrenie bude mať pozitívny vplyv na vznik nových a rekonštrukciu existujúcich miest v zariadeniach sociálnych služieb pre celkovo 2 357 klientov.

Ministerstvo práce pokračuje v reforme dlhodobej starostlivosti a ďalšom rozvoji sociálnych služieb s ohľadom na demografický vývoj a starnúce obyvateľstvo s cieľom vytvorenia inkluzívnejšej, starostlivejšej a spravodlivejšej spoločnosti. V rámci strednodobých cieľov spustilo proces reformy posudkovej činnosti, rovnako reformy financovania sociálnych služieb či prípravu pre osamostatnenie príspevku na bývaniu, ktorý by zabezpečil adresnú pomoc pre širší okruh domácností.

 
 

Partners

ESF Portál voľných pracovných miest Stránky rodovej rovnosti, rovnosti príležitosti a postavenie žien logo skrátená práca EURES odkaz na www.detstvobeznasilia.gov.sk