Hlavné menu

03.02.2023

Generálny pardon 2023: Uhraďte poistné, doplňte chýbajúce výkazy a odpustíme vám penále

Situáciu dlžníkov Sociálnej poisťovne uľahčí nový inštitút – tzv. generálny pardon. Tento typ oddlženia podobný „exekučnej amnestii“ prináša od 1. februára 2023 pomoc predovšetkým dlžníkom nachádzajúcim sa v bezvýchodiskovej dlhovej pasci. Ak do konca augusta 2023 uhradia všetko dlžné poistné, ktoré im vzniklo v minulosti (pred 1. júlom 2022) a predložia k danému obdobiu aj ďalšie potrebné doklady (chýbajúce mesačné výkazy), Sociálna poisťovňa im odpustí úhradu dlžného penále. Následne sa tým zastaví aj vymáhanie pohľadávok na penále, resp. za dané obdobie už Sociálna poisťovňa nepredpíše k úhrade penále.
 
  1. ČO VYKONÁ SOCIÁLNA POISŤOVŇA

Pri uplatňovaní generálneho pardonu bude Sociálna poisťovňa postupovať po jednotlivých krokoch tak, aby do procesu oddlžovania zapojila čo najviac dotknutých subjektov. Dlžníci majú k dispozícii doteraz najdlhšiu časovú lehotu na vysporiadanie svojich záväzkov – až sedem mesiacov. Sociálna poisťovňa sa bude jednotlivým skupinám dlžníkov venovať tak, aby bol celý proces plynulý a na realizáciu rozsiahleho a mimoriadneho oddlžovania mali klienti dostatočný priestor.

  1. 1. Sociálna poisťovňa prerušuje predpisovanie penále a proces vymáhania

Od februára Sociálna poisťovňa dočasne prerušuje predpisovanie penále týkajúce sa obdobia generálneho pardonu. Rovnako tiež prerušuje vymáhanie pohľadávok na penále. O odložení vymáhania pohľadávok na penále, ktoré realizuje vo vlastnej réžii, bude osobitne už počas februára dotknutých klientov informovať. Na generálny pardon už upozornila aj Slovenskú komoru exekútorov a informácie o generálnom pardone a možnom zániku vymáhaného penále dostali aj samotní exekútori.

  1. 2. Sociálna poisťovňa vyzýva klientov, aby si od februára aktualizovali kontaktné údaje a dozvedeli sa o možnosti generálneho pardonu

Na neuhradený dlh/chýbajúci výkaz bude Sociálna poisťovňa dlžníkov, na ktorých eviduje aktuálne kontakty, adresne upozorňovať zasielaním SMS správ, resp. emailov, ako aj prostredníctvom eSlužieb Sociálnej poisťovne. Aj preto by si dlžníci mali aktualizovať kontaktné údaje, potrebné pre vzájomnú komunikáciu (telefónne číslo, email). Môžu tak urobiť bez osobnej návštevy pobočky.

  1. 3. Sociálna poisťovňa začína od marca pravidelne upozorňovať klientov

Sociálna poisťovňa bude ústretovo upozorňovať (notifikovať) tých klientov, ktorým môže generálny pardon pomôcť pri riešení ich záväzkov voči Sociálnej poisťovni. Tento krok bude vykonávať Sociálna poisťovňa proaktívne každý mesiac (SMS, email).

  1. 4. Sociálna poisťovňa zabezpečí prvé hromadné oddlženie v apríli 2023

Pri dlžníkoch, o ktorých má Sociálna poisťovňa k dispozícii všetky potrebné údaje a ktorí dlžné poistné uhradili, sa celý proces odpustenia penále vykoná automaticky , bez ich žiadosti či návštevy pobočky . Celkovo by sa tento proces týkalo približne 900 000 subjektov. Prvý hromadný automatický proces Sociálna poisťovňa pripravuje na apríl 2023 pre tých odvádzateľov, ktorí si svoje záväzky už vysporiadali, resp. zaplatili dlžné poistné, prípadne aj predložili chýbajúce doklady do konca marca 2023. Títo odvádzatelia poistného dostanú o uplatnení generálneho pardonu a o odpustení penále oznámenie listom alebo do e-schránky.

  1. 5. Sociálna poisťovňa bude počas generálneho pardonu dlžníkov pravidelne oddlžovať a informovať

Sociálna poisťovňa bude v súvislosti s generálnym pardonom dlžníkov, ktorí splnili stanovené podmienky, v pravidelných intervaloch oddlžovať (odpúšťať penále) až do konca augusta 2023 a následne ich bude o odpustení penále informovať.

  1. ČO ODPORÚČAME VYKONAŤ KLIENTOM

Aktualizovať si kontaktné údaje

Samostatne zárobkovo činné osoby (SZČO) si svoje kontaktné údaje môžu v Sociálnej poisťovni aktualizovať prostredníctvom eSlužieb, konkrétne služby „Saldokonto SZČO“, v ktorom je možné si tieto údaje pohodlne on-line, bez osobitnej návštevy pobočky zaevidovať a následne skontrolovať alebo zmeniť. Zamestnávateľ si kontaktné údaje môže preveriť a doplniť pri odosielaní dokumentu RLFO, RLZ a MVP/VP, rovnako prostredníctvom eSlužieb. Klienti si kontaktné údaje môžu aktualizovať aj pri osobnej návšteve pobočky Sociálnej poisťovne. Aktualizované údaje slúžia na to, aby ich Sociálna poisťovňa mohla upozorniť/notifikovať na možnosť generálneho pardonu.

Subjekty, ktoré poznajú výšku svojho dlhu, ho môžu ihneď uhradiť. Zamestnávatelia tiež môžu ihneď odovzdať chýbajúci mesačný výkaz a uhradiť dlh.

Sociálna poisťovňa na základe generálneho pardonu automaticky odpustí penále a bude ich o tom informovať.

Individuálne si zistia výšku dlhu a chýbajúce doklady

Tí odvádzatelia poistného, ktorí si potrebujú zistiť potrebné údaje pre uhradenie dlžného poistného či doplnenie dokladov do evidencie, budú môcť kontaktovať svoju pobočku a individuálne konzultovať svoju životnú situáciu . Zamestnanci im zabezpečia potrebný servis a informácie o konkrétnom postupe.

--

Koľkých dlžníkov sa generálny pardon môže týkať

Počet subjektov, ktorých by sa tento nástroj oddlžovania mohol dotknúť, je viac ako 1 milión – z toho takmer 354-tisíc zamestnávateľov a 716-tisíc samostatne zárobkovo činných osôb (SZČO) alebo dobrovoľne poistených fyzických osôb (DPFO).

Vysporiadanie záväzkov – príležitosť začať s čistým štítom a neprísť o dávky

Využitie generálneho pardonu je pre všetkých dlžníkov príležitosť ako si „poupratovať“ svoje záväzky voči Sociálnej poisťovne a do budúcnosti vykročiť s čistým štítom. Uhradenie istiny (dlžného poistného) sa im vyplatí aj pri nároku na budúce dávky zo sociálneho poistenia – obdobia poistenia sa im budú môcť v budúcnosti zarátať napr. pri dôchodkových či nemocenských dávkach.

Informácie o generálnom pardone Sociálna poisťovňa zverejnila aj v osobitnej rubrike na svojej webovej stránke tu: Generálny pardon 2023

Na stiahnutie:

 
 

Partners

ESF Portál voľných pracovných miest Stránky rodovej rovnosti, rovnosti príležitosti a postavenie žien logo skrátená práca EURES odkaz na www.detstvobeznasilia.gov.sk